« Povratak

Općinsko vijeće - 20. sjednica - Zapisnik

 

                                                           Z A P I S N I K

- sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 17. travnja 2012. godine u vijećnici Općine Starigrad u 10:00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 20. sjednicu  sazvao je za 17. travnja 2012. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 17. travnja 2012. godine u 10:00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Tome Dokoza, Ante Marasović, Ante Jukić, Tomica Milovac, Stanko Sjauš, Marijan Knežević, Dragan Jurlina, Role Dokoza, Nediljko Sjauš i Tomislav Ramić

i ostali: načelnik Krste Ramić, pročelnik Ivan Bušljeta, viši savjetnik Marin Čavić, zapisničar Marija Jukić te građanin Nikola Tesla

Odsutni vijećnici: Zoran Šikić i Jole Petričević

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 20. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je jedanaest vijećnika od ukupno trinaest, odsutni su vijećnici Zoran Šikić i Jole Petričević, zamjenica načelnika Marina Vukić ispričala se zbog nemogućnosti dolaska na sjedinici.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda te ga predsjednik daje na raspravu, rasprave nije bilo te se dnevni red jednoglasno utvrđuje na slijedeći način:

            DNEVNI RED:

1.   Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća OS
2.   Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika
3.   Pismo namjere tvrtke „Čistoća“ d.o.o.Zadar o preuzimanju djelatnosti sakupljanja i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Starigrad
4.   Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Starigrad
5.   Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Općine Starigrad za 2011. godinu
6.   Polugodišnje izvješće načelnika Općine Starigrad
7.   Suglasnot na godišnji obračun Financijskog plana DV“Osmijeh“ za 2011. godinu
8.   Odluka o prethodnoj suglansoti na dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV „Osmjeh“
9.   Zamolbe

 

Ad.1). Usvajanje Zapisnika sa 19. (devetnaeste) sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Zapisnik sa devetnaeste sjednice dan na primjedbe. Primjedbi nije bilo te je  Zapisnik jednoglasno prihvaćen.

 

Ad.2). Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Načelnik Krste Ramić podnio je uvodno izlaganje vezano za aktualnosti u tijeku: asfaltiranje ulica, uteđenje trga S. Radića, uređenje šetnice i lučice u Selinama, početak rada Hitne pomoći u Selinama. Obavijest svim vijećnicima da obrate pažnju i to shvate kao ozbiljnu vijest te je na taj način i prošire a to je da se upozore sve stanovnike općine o mogućim posljedicama dugog sušnog razdoblja koje bi moglo rezultirati nestašicom vode te u krajnjem slučaju nedostatak vode čak i za piće, potrebno je da se ljudi pripreme za takve situacije. Obavijest o provedenom analizi o učestalosni smrtnosti od karcinoma na području Općine Starigrad a koja je izrađena zbog sumnje u uzrok. Na temelju provedene analize Zavoda za zdravlje utvrđeno je da je smrtnost od karcinoma na području Općine Starigrad znatno manja u odnosu na područja u okolici. Ante Marasović napominje kako je bitno da stanica Hitne medicinske pomoći počme što prije sa radom, daje primjedbu na mali pomak vezano uz čišćenje mjesta te upozorava na problem vezano za pristup na plažu Kulina. Role Dokoza također postavlja pitanje vezano uz tim Hitne medicinske pomoći, upozorava na uređenje i čištoću mjesta s naglaskom na uređenje plaža, upozorava na problem vezano uz deponij za smeće od nekontroliranog odlaganja građevinskog otpada na isti do krađe vrata na deponiju, postavlja pitanje vezano uz menadžerski ugovor direktora tvrtke Argyruntum. Tomica Milovac upozorava na potrebu sanacije zida u starom groblju, izražava nezadovoljstvo mogućom izmjenom odluke kojom se predviđala izgradnja bućališta na trgu S. Radića te je zadovoljan pojašnjenjem projekta vezano za izgradnju sportske dvorane. Poziva vijećnike na promociju knjige koju je napisao čovjek koji je preživio Vukovar i Ovčaru. Postavlja pitanje vezano uz problematiku građanina Nikole Tesle koji ga je osobno uzpoznao sa problemom  vezano uz vodovodni priključak na svoj objekt. Predsjednik upoznaje vijećnika o zakonskim ograničenjima vezano za mogućnost priključka vode, na upit Nikole Tesle da mu omogući da govori o tom problemu Predsjednik mu je uskatio mogućnost za isto jer je u suprotnosti sa Poslovnikom Općinskog vijeća. Načelnik Krste Ramić upoznaje vijećnike o načinu na koji Nikola Tesla pokušavajući riješititi svoj osobni problem narušava ugled Općine Starigrad i nanosi joj štetu tražeći odgovornost za nerješene probleme osobne prirode. Također putem elektroničke pošte (poslao je više od 1000 upita na razne adrese) šalje osobne podatke načelnika općine a što je u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te načelnik najavljuje privatnu tužbu protiv Nikole Tesla. Ante Marasović predlaže da se mogući problem riješi razgovorom te također savjetuje Nikolu Teslu da razmisli o načinu na koji  pokušava rješiti svoje probleme. Načelnik odgovara na postavljena vijećnička pitanja: u timu Hitne medicinske pomoći radit će medicinski tehničar i medicinska sestra,  nakon što su na trgu postavljene kamene kućice ispostavilo se da bi izgradnja bućališta predstavljala veću smetnju nego što se mislilo, što se tiče deponija provedena je akcija čišćenja zajedno sa lovačkim društvom, menadžerski ugovor sa direktorom Zoranom Vukić iznosi 7.400,00 kuna mjesečno, na rok od godinu dana. Nakon odgovora na pitanja vijećnika predsjednik Jure Tomić zaključuje točku dnevnog reda. Vijećnik Zoran Šikić stigao na sjednicu u 10.35 sati.

 

Ad. 3). Pismo namjere tvrtke „Čistoća“ d.o.o.Zadar o preuzimanju djelatnosti sakupljanja i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Starigrad

Predsjednik dao riječ načelniku koju daje uvodno izlaganje o raspisanom natječaju za davanje koncesije za komunalnu djelatnost. Na raspisani natječaj pristigla je jedna ponuda poduzeća Mull-trans. U međuvremenu je pristiglo pismo namjere poduzeća Čistoća d.o.o. na način da se prezme obavljanje djelatnosti putem Ugovora a prikupljeni otpad odlagao bi se na deponij Čistoće d.o.o., što bi za Općinu Starigrad u slučaju da se odluči za to otvorilo mogućnost zatvaranja deponija otpada. S obzirom da načelnik zadržava zakonsko pravo poništavanja natječaja u slučaju kad se javi samo jedan ponuditelj bilo bi potrebno poništiti natječaj i izmjeniti Odluku o komunalnim djelatnostima na području Općine Starigrad. Pitanja i primjedbe dali: Ante Marasović i Tomica Milovac. Zoran Šikić u ime kluba vijećnika HDZ-a predlaže da se prihvati ponuda iz Pisma namjere poduzeća „Čistoća“ d.o.o. te da se ovlasti načelnik da odradi sve potrebne radnje i poništi raspisani natječaj. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je većinom glasova (11 glasova Za, 1 Suzdržan)), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju Pisma namjere za skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada s područja Općine Staigrad te poništavanje raspisanog natječaja za davanje koncesije za komunalnu djelatnost.

 

Ad.4). Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Starigrad

Uvodno izlaganje dao je načelnik Krste Ramić te pojasnio da poništavanjem natječaja iz predhodne točke dnevnog reda treba pristupiti izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima te ovlastiti Jedinstveni upravni odjel da prilagodi odluku (članak 4). Zoran Šikić u ime kluba vijećnika HDZ-a predlaže prilagodbu tj. izmjenu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Starigrad.  Na temelju članka 4. stavka 1. članka 11. stavka 2 i članka 15. stavka 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 36/95, 70/97, 128/09, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je većinom glasova  (11 glasova Za, 1 Suzdržan)), donijelo

                                                                           O d l u k u

            o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Starigrad.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5). Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Općine Starigrad za 2011. godinu

Uvodno izlaganje podnio je načelnik općine Krste Ramić. Primjedbu dao: Ante Marasović. Zoran Šikić u ime kluba vijećnika HDZ-a predlaže da se prihvati Godišnji obračun Proračuna za 2011. godinu. Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08), članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za),  donijelo

                                                                         O d l u k u

            o godišnjem obračunu proračuna Općine Starigrad za 2011. godinu za razdoblje od I-XII/2011 te se utvrđuju Ukupni prihodi i primitci, Ukupni rashodi i izdatci te višak prihoda.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.6). Polugodišnje izvješće načelnika Općine Starigrad

Izlaganje je podnio  načelnik Krste Ramić u skladu sa člankom 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) te članka 50. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije br. 16/09) koji propisuje obvezu davanja polugodišnjeg izvještaja.

 

Ad.7). Suglasnot na godišnji obračun Financijskog plana DV“Osmijeh“ za 2011. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjenik Jure Tomić te je na temelju Odluke Upravnog vijeća DV „Osmijeh“,  članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće jednoglasno (12 glasova Za ), donijelo

                                                                       S u g l a s n o s t

            na godišnji obračun Financijskog plana Dječjeg vrtića „osmjeh“ za 2011. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.8). Odluka o prethodnoj suglasnoti na dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV „Osmjeh“

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić te predlaže da se temeljem Odluke Upravnog vijeća DV „Osmjeh“ donese Odluka o predhodnoj suglasnosti. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno  (12 glasov Za),donijelo

                                                                       O d l u k u

            o predhodnoj suglasnoti na dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića „Osmjeh“.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.9). Zamolbe

Načelnik općine Krste Ramić pristupa čitanju zamolbi čije rješavanje je u djelokrugu Općinskog vijeća slijedećim redom:

- Martina Vujević i Ivana Mijolović - zahtjev za odštetu za č.z. 3185 k.o. Starigrad zbog neuvažavanja uvrštavanja u građevinsku zonu. Općinsko vijeće je jednoglasno odbilo zahtjev.

-  Joso Gazić: zahtjev za otkup dijela č.z. 2236/1 k.o. Tribanj u vlasništvu Općine Starigrad zbog legalizacije zemljišta. Zoran Šikić u ime kluba vijećnika HDZ-a predlaže da se temeljem zahtjeva provede propisana procedura, procjena sudskog vještaka te raspisivanje natječaja. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

O d l u k u

Kojom se odobrava otkup dijela č.z. 2236/1 k.o. Tribanj po procjeni sudskog vještaka i putem javnog natječaja.

 

- Jako Sjauš: dokup dijela građevinskog zemljišta zbog potrebe legalizacije objekta. Zoran Šikić u ime kluba vijećnika HDZ-a predlaže da se prihvati zahtjev. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

O d l u k u

            Kojom se odobrava prodaja dijela  č.z. 2256 k.o. Tribanj u površini od 299 m2 i dio č.z. 2310 površine 335 m2 zbog legalizacije objekta a po procjeni sudskog vještaka i putem javnog natječaja.

 

- Krste Jurlina: zahtjev za kupnju č.z. 4990/6 u k.o. Seline površine od 145 m2 zbog legalizacije kuće. Zoran Šikić u ime kluba vijećnika HDZ-a predlaže da se usvoji zahtjev na način da se za tražena čestica zamjeni za č.z. 3829 i 3811 koje je općina tražila na ustupanje zbog izgradnje šetnice preko Kuline. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            Kojom se prihvaća zamjena č.z. 4990/6 za nekretnine oznake č.z. 3829 i 3811.

 

- Mještani Selina-peticija: vezano za problem lokacije vodomjera na kojeg bi se priključile i punile cisterne za opskrbu vodom. Načelnik izvještava da se o lokaciji izjasnilo poduzeće Vodovod d.o.o kao o jedinoj mogućoj lokaciji koja bi udovoljila traženim uvjetima o čemu je načelnik tražio i pismeno očitovanje. Primjedbu dao: Role Dokoza i Tomica Milovac.

 

Sjednica je završila sa radom u 12.10 sati.

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore