« Povratak

Zakonodavni okvir

ZAKONI I PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA
OPĆINE STARIGRAD

 

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) objavljuje se pregleda zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada upravnih tijela Općine Starigrad.

Temeljni zakonodavni okvir

1.    Ustav Republike Hrvatske
           (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
2.    Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)
3.    Zakon o lokalnim izborima
(NN 144/12)
4.    Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
(NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13)
5.    Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14)
 
Službenički odnosi i plaće
6.    Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11)
7.    Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
         (NN 28/10)
8.    Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 74/10 i 125/14)
 
Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda
9.    Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
(NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11)
10.   Zakon o socijalnoj skrbi
 ( NN 157/13, 152/14)
11.    Zakon o pravu na pristup informacijama
(NN 25/13)
12.    Zakon o zaštiti osobnih podataka
   (NN 103/06, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
13.    Zakon o udrugama
   (NN 74/14)
 
Ostali zakoni
14.   Zakon o općem upravnom postupku 
  (NN 47/09)
15.   Zakon o upravnim pristojbama
 (NN 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03,  17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14)
16.   Uredba o uredskom poslovanju
        (NN 47/09)
17.    Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
   (NN 24/11, 61/11, 27/13, 02/14)
18.    Zakon o sprječavanju sukoba interesa
   (NN 26/11, 12/12, 124/12, 48/13, 57/15)
19.    Zakon o radu
  (NN 93/14)
20.    Zakon o zaštiti na radu
   (NN 71/14, 118/14, 154/14)
21.    Zakon o obveznim odnosima
   (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15)
22.    Zakon o javnoj nabavi
  (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)
23.    Zakon o zaštiti i spašavanju
   (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10 )
 
Komunalno gospodarstvo
24.   Zakon o komunalnom gospodarstvu
(NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
25.   Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12)
26.   Zakon o cestama
(NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
27.   Zakon o grobljima
(NN 19/98, 50/12)
28.   Zakon o zaštiti životinja
(NN 135/06, 37/13, 125/13)
29.   Zakon o vodama
(NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)
30.   Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
(NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14)
 
Izgradnja i prostorno uređenje
31.   Zakon o gradnji
(NN 153/13)
32.   Zakon o prostornom uređenju
(NN 153/13)
33.   Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(NN 86/12, 143/13)
34.   Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)
35.   Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
(NN 79/14, 41/15)
36.   Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certifikatu
(NN 48/14)
 
Zaštita prirode i okoliša
37. Zakon o zaštiti okoliša
(NN 80/13, 153/13)
38. Zakon o održivom gospodarenju otpadom
(NN 94/13)
39. Pravilnik o gospodarenju otpadom
(NN 23/14, 51/14)
 
Upravljanje nekretninama
40. Zakon o zemljišnim knjigama
(NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13)
41. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
(NN 125/11, 64/15)
42. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (94/13)
 
Financije
43. Zakon o proračunu
(NN 87/08, 136/12, 15/15)
44. Zakon o fiskalnoj odgovornosti
(NN 139/10, 19/14)
45. Opći porezni zakon
(NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15)
46. Zakon o kamatama
(NN 94/04, 35/05)
47. Ovršni zakon
(NN 112/12, 25/13, 93/14)
48. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
(NN 91/10, 112/12)
49. Zakon o računovodstvu
(NN 109/07, 54/13, 121/14)
50. Zakon o porezu na dodanu vrijednost
(NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14)
51. Zakon o koncesijama
(NN 143/12)
52. Pravilnik o porezu na dohodak
(NN 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14)
53. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
(NN 03/15)
54. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
(NN 94/07, 261/10, 120/13)
55. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
(NN 24/13)
56. Pravilnik o proračunskom nadzoru
(NN 71/13, 57/15)
57. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanje jamstava i suglasnosti jedinica   lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 55/09, 139/10)
58. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu dug ate prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 52/13)
59. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
(NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15)
60. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (NN 148/14)
61. Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
(NN 70/12)
 
Društvene djelatnosti
62. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 
152/14)
63. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
(NN 10/97, 107/07, 94/13)
64. Zakon o sportu
(NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13)
65. Zakon o socijalnoj skrbi
(NN 157/13, 152/14)
66. Zakon o Hrvatskom crvenom križu
(NN 71/10)
67. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
(NN 47/90, 27/93, 38/09)
68. Zakon o javnim ustanovama u kulturi
(NN 96/01)
69. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14)

 

^ Gore