« Povratak

 Sustav zaštite i spašavanja - Analiza za 2008.      - Smjernice za 2009. godinu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
Općinsko poglavarstvo
 
Klasa: 810-09/08-01/ 1
Urbroj: 2198/09-1/2-08-1
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2008. godine

            Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», br 174/04. i 79/07.) i članka 53. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije“ br; 03/06), Općinsko poglavarstvo Općine Starigrad, na svojoj 59. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2008. godine, donosi

 PRIJEDLOG

 o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2008. godinu i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Starigrad za 2009. godinu

1. Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u   2008. godini koju je predložio Stožer zaštite i spašavanja Općine Starigrad.

 2. Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u 2009. godini.

3. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u 2008. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u 2009. godini čine sastavni dio ovog Zaključka.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku Zadarske županije“.

                                                                                    Predsjednik: 

                                                                                                  Krste Ramić, dipl. oec.

 

 ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA

PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD U 2008. GODINI

UVOD

            Sustav zašite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

            Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.

            Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04 i N.N. br. 79/07) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

            Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zašite i spašavanja na području Općine Starigrad karakterizira činjenica da je isti do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04) bio organiziran i provođen sukladno odredbama Zakona o unutarnjim poslovima, koje su se odnosile na civilnu zaštitu, te Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i pod zakonskim propisima donesenim temeljem navedenih zakona.

             Do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju, Općina Starigrad je donijela i provela slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja:

1.       Procjenu ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara od prirodnih i civilizacijskih katastrofa koju je Općinsko vijeće Općine Starigrad donijelo na svojoj sjednici 44. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2004. godine;

2.       Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Starigrad - 2000. godine;

3.       Plan zaštite od požara za Općinu Starigrad - 2000. godine;

4.       Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda;

5.       Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite;

6.       Odluku o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja;

7.       Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu protupožarne sezone;

          8.   Odluka o potvrđivanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD-a Starigrad-Paklenica  

U periodu od stupanja na snagu Zakona o zaštiti i spašavanju, ustrojavanju i organizacijom rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje, osnivanjem Područnog ureda u Zadru, te donošenja novih podzakonskih propisa na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju,

Općina Starigrad je izradila i donijela sljedeće akte:

• Reviziju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija – 2008. godine

         • Reviziju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija – 2008. godine

• Odluku o imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Starigrad

• Odluku o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Starigrad

• Odluku o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Općine Starigrad

• Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Općine Starigrad

• Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu protupožarne sezone

• Proračun Općine Starigrad sa osiguranim sredstvima za provođenje zadaća iz područja
  zaštite od požara, te zaštite i spašavanja
 

Općina Starigrad je kroz proteklu godinu uredno i u zakonom propisanom opsegu financirala troškove zaštite i spašavanja što potvrđuju nalazi inspekcijskih službi u obavljenim redovitim i izvanrednim nadzorima.

 STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVCIMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 1.     CIVILNA ZAŠTITA

        1.1.  STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Odlukom o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Starigrad, na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja u Stožer zaštite i spašavanja imenovani su:

   ▪ Zamjenik načelnika Općine Starigrad, Načelnik stožera
   ▪ Zapovjednik vatrogasne zajednice općine, član stožera
   ▪ Lučki kapetan ispostava Starigrad, član stožera
   ▪ Zoran Vukić, član stožera
   ▪ Ante Jukić, član stožera
   ▪ Josip Marasović, član stožera
   ▪ Frane Špalj, član stožera

Stožer zaštite i spašavanja imenuje se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

 Sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. broj 79/07.) Zapovjedništvo ZiS-a je preimenovano u Stožer zaštite i spašavanja.

 

1.2.  ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE

Rješenjem o imenovanju Zapovjednika civilne zaštite Općine Starigrad, temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja u Zapovjedništvo CZ imenovani su:

   ▪ Branko Brko, Inspektor zaštite i spašavanja Područnog ureda Zadar - Zapovjednik
   ▪ Zoran Vukić, Općina Starigrad – zamjenik zapovjednika
   ▪ Ante Marasović, Općina Starigrad - član

 Zapovjedništvo civilne zaštite Općine poziva se i aktivira u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Općine Starigrad, za zapovijedanje aktivnostima, snagama i sredstvima civilne zaštite.

 

1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CZ

 Do donošenja nove Procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za područje Općine Starigrad, primjenjivati će se:

 a)      Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa za područje Općine Starigrad koja je donesena Odlukom Općinskog vijeća Klasa: 810-01/04-01/1, Urbroj:2198/09-1/1-04-2, dana 30. lipnja 2004. godine.;

 Građani su upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.

Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja te kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija Općine.

 

1.4. SKLONIŠTA

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.

Općina Starigrad je obvezna na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara u skladu sa Prostornim planom uređenja Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, br: 12/06) gdje su propisane mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, te propisani kriteriji za gradnju skloništa na području Općine.

 

2. VATROGASTVO

    Dobrovoljno vatrogasno društvo Starigrad je osnovano 27. 06. 1982. godine.

    U DVD Starigrad djeluje 15 operativnih članova koju su spremni intervenirati u propisanom roku. U slučaju potrebe spremno je intervenirati 15 i 5 -6 u jednoj smjeni.

    Dobrovoljno vatrogasno društvo Starigrad raspolaže s 1 navalnim vozilom i 15 naprtnjača V - 25.

    Vozilo je tehnički ispravno, registrirano i opremljeno radio vezom i potrebnom opremom.

   DVD Starigrad u 2008. godini imala je 22 intervencija, a većina se odnosila na požare na otvorenom prostoru.

    Općina Starigrad je u 2008. godini, za rad DVD - a izdvojila 100.000,00 kuna.

Temeljem narečenog može se istaknuti da je vatrogasna postrojba (dobrovoljna) efikasno obavila sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine iako nisu osigurani svi kriteriji koji su propisani Zakonom i pod zakonskim aktima.

 

3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM  BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Općine imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja:

-         Komunalno poduzeće Argyruntum d.o.o.
-         Hitna pomoć koja se nalazi u Posedarju te pokriva i područje Općine Starigrad
-         Crveni križ: DDK Starigrad
-         Veterinarske službe iz Zadra i Obrovca
-         Javno zdravstvo - Ordinacija opće medicine, Stomatološka ordinacija
-         HEP, DP Elektra Zadar
-         Vodovod d.o.o. Zadar
-         JU NP Paklenica
-         DVD Starigrad Paklenica
-         ŽC 112
-         GSS

Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja nove Procjene ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za područje nadležnosti Općine Starigrad.

 

Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Starigrad u 2009. god. treba utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem što kvalitetnijeg razvoja istog

S M J E R N I C E

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD U 2009. GODINI

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2009. godini.

Smjernice se odnose na sljedeće:

1.      CIVILNA ZAŠTITA ( Stožer zaštite i spašavanja Općine Starigrad, zapovjedništvo, postrojbe i druge organizirane snage civilne zaštite )

Temeljem članka 9. stavka 2. Zakona o zaštiti i spašavanju te sukladno članku 6. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja («Narodne novine», broj 40/08) načelnik Općine Starigrad je dana 15. svibnja 2008. godine donio Odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Starigrad.

Stožer Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Starigrad po funkciji je i na temelju posebnih propisa Zamjenik načelnika.

Stožer zaštite i spašavanja osnovano je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.

Pošto još nije donesena procjena ugroženosti nisu ni definirane postrojbe civilne zaštite.

Za potrebe civilne zaštite u Proračunu Općine Starigrad za 2009. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 165.000,00 kuna.

Tijekom 2009. godine sukladno važećim propisima potrebno je pristupiti izradi Procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja.

1.      VATROGASTVO ( Dobrovoljno vatrogasno društvo)

Uvažavajući realno stanje zaštite od požara na području Općine Starigrad vezano na djelovanje vatrogasnih postrojbi, ovim smjernicama iskazuju se bitne odrednice materijalno-tehničkog razvoja, razvoja kadrovskih kapaciteta, sustava organizacije i djelovanja te pregled financijskih sredstava u Proračunu za te namjene s ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u 2009. godini.

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Revizijom Plana zaštite od požara iz 2008. godine, a na temelju Revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija iz 2008. godine.

Na području Općine Starigrad djeluju:

    Dobrovoljno vatrogasno društvo Starigrad – ustrojeni na način da obavljaju preventivnu
    djelatnost sukladno članku 1. Zakona o vatrogastvu, a mogu se koristiti na pomoćnim
    poslovima prilikom intervencija većih razmjera.

Neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih tako i dobrovoljnih te redovito obavljati liječničke preglede.

U području rada sa članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i naobrazbe.

Sredstva za financiranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva prikazana su tabeli u prilogu.

 

2.      SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

            Komunalno poduzeće Argyruntum d.o.o.

            Komunalno poduzeće Argyruntum d.o.o. komunalno je poduzeće čiji je osnivač i vlasnik Općina Starigrad.  Djelatnost poduzeća je održavanje čistoće, uređenje javnih površina, plaža, groblja, odvoz komunalnog i tehnološki neopasnog otpada. Posjeduje dva kamiona za odvoz komunalnog otpada i jedan radni stroj.

            Služba hitne medicinske pomoći

            Na području Općine Starigrad tijekom godine djeluje tim hitne medicinske pomoći iz Posedarja, a tijekom sezone zbog povećanog priljeva turista i zbog duljine vremena potrebnog za intervenciju od cca 40 – ak minuta pa se iz tog razloga angažira  dodatni tim hitne medicinske pomoći tijekom sezone koji je stacioniran u Starigradu.

            Crveni križ

            Crveni križ na području Općine Starigrad organizira redovite akcije davanja krvi te ima 20 –ak aktivnih članova.

            Veterinarske službe

Na prostoru Općine Starigrad obavljanje javnih ovlasti iz područja veterinarstva vrše veterinarske službe iz Zadra i Obrovca koje provode zakonom propisane mjere vezne uz zaštitu ljudi, životinja i okoliša.

Gorska služba spašavanja

Na prostoru Općine Starigrad djeluje i Gorska služba spašavanja iz Zadra koji provode mjere mjere vezane uz zaštitu ljudi, životinja i okoliša.

Javno zdravstvo

            Na prostoru Općine Starigrad postoji ordinacija opće medicine (kojoj se u ljetnim mjesecima pridružuje još jedan medicinski tim) i stomatološka ordinacija.

Ostale pravne osobe

            Na prostoru Općine Starigrad registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji sa drugim nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa.

Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavljati će Stožer zaštite i spašavanja.

 

4. ZAVRŠNE ODREDBE

Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa.

U toku 2009. godine potrebno je osposobiti Stožer zaštite i spašavanja za brzo i kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim situacijama, kao i jačati dijelove sustava zaštite i spašavanja osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u izvanrednim situacijama.

Nastaviti suradnju sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Zadar s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad.

 

Prilog 1

 

IZVOD IZ PRORAČUNA OPĆINE STARIGRAD O VISINI OSIGURANIH

SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U

2009. GODINI

Red.

 br.

OPIS POZICIJE

Realizirano u

2008. (kn)

Planirano za

2009. (kn)

1.

VATROGASTVO

 

 

Dobrovoljna vatrogasna postrojba

 

          100.000,00

 

             120.000,00

 

Ukupno

 

           100.000,00

 

             120.000,00

2.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVITE DJELATNOSTI (Hitna pomoć, javno zdravstvo, Crveni križ, Komunalno poduzeće, kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje)

 

- CK     15.000,00

-Pl.ugr. 28.500,00

-HM tim17.275,69

 

CK       18.000,00

GSS      7.000,00

HMT    20.000,00

 

                     

                      Ukupno

 

             60.775,69

 

            45.000,00

SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

        

           160.775,69

 

          165.000,00

         

 

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
     Općinsko vijeće
 
Klasa: 810-09/08-01/1
Urbroj: 2198/09-1/1-08-2
Starigrad Paklenica, 18. prosinca 2008. godine

            Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», br 174/04. i 79/07.) i članka 30. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije“ br; 03/06), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 31. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2008. godine, donosi

 ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2008. godinu i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
 na području Općine Starigrad za 2009. godinu

1. Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u   2008. godini koju je predložio Stožer zaštite i spašavanja Općine Starigrad.

 2. Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u 2009. godini.

3. Analiza stanja sustava i zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u 2008. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u 2009. godini čine sastavni dio ovog Zaključka.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku Zadarske županije“.

                                                                                  Predsjednik:

                                                                                                 Jure Tomić, dipl. oec.

 

  

ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA

PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD U 2008. GODINI

UVOD

            Sustav zašite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

            Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.

            Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04 i N.N. br. 79/07) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

 

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

            Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zašite i spašavanja na području Općine Starigrad karakterizira činjenica da je isti do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04) bio organiziran i provođen sukladno odredbama Zakona o unutarnjim poslovima, koje su se odnosile na civilnu zaštitu, te Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i pod zakonskim propisima donesenim temeljem navedenih zakona.

            Do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju, Općina Starigrad je donijela i provela slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja:

1.      Procjenu ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara od prirodnih i civilizacijskih katastrofa koju je Općinsko vijeće Općine Starigrad donijelo na svojoj sjednici 44. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2004. godine;

2.      Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Starigrad - 2000. godine;

3.      Plan zaštite od požara za Općinu Starigrad - 2000. godine;

4.      Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda;

5.      Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite;

6.      Odluku o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja;

7.     Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu protupožarne sezone;

          8.  Odluka o potvrđivanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD-a Starigrad-               Paklenica

U periodu od stupanja na snagu Zakona o zaštiti i spašavanju, ustrojavanju i organizacijom rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje, osnivanjem Područnog ureda u Zadru, te donošenja novih pod zakonskih propisa na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju, Općina Starigrad je izradila i donijela sljedeće akte:

• Reviziju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija – 2008. godine

          • Reviziju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija – 2008. godine

• Odluku o imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Starigrad

• Odluku o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Starigrad

• Odluku o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Općine Starigrad

• Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Općine Starigrad

• Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu protupožarne

   sezone

• Proračun Općine Starigrad sa osiguranim sredstvima za provođenje zadaća iz područja

  zaštite od požara, te zaštite i spašavanja

 

 Općina Starigrad je kroz proteklu godinu uredno i u zakonom propisanom opsegu financirao troškove zaštite i spašavanja što potvrđuju nalazi inspekcijskih službi u obavljenim redovitim i izvanrednim nadzorima.

 

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVCIMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 2.     CIVILNA ZAŠTITA

2.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Odlukom o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Starigrad, na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja u Stožer zaštite i spašavanja imenovani su:

   ▪ Zamjenik načelnika Općine Starigrad, Načelnik stožera
   ▪ Zapovjednik vatrogasne zajednice općine, član stožera
   ▪ Lučki kapetan ispostava Starigrad, član stožera
   ▪ Zoran Vukić, član stožera
   ▪ Ante Jukić, član stožera
   ▪ Josip Marasović, član stožera
   ▪ Frane Špalj, član stožera

Stožer zaštite i spašavanja imenuje se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

 Sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. broj 79/07.) Zapovjedništvo ZiS-a je preimenovano u Stožer zaštite i spašavanja.

 

 2.2. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE

Rješenjem o imenovanju Zapovjednika civilne zaštite Općine Starigrad, temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja u Zapovjedništvo CZ imenovani su:

   ▪ Branko Brko, Inspektor zaštite i spašavanja Područnog ureda Zadar - Zapovjednik
   ▪ Zoran Vukić, Općina Starigrad – zamjenik zapovjednika
   ▪ Ante Marasović, Općina Starigrad - član

Zapovjedništvo civilne zaštite Općine poziva se i aktivira u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Općine Starigrad, za zapovijedanje aktivnostima, snagama i sredstvima civilne zaštite.

 

2.3. PREVENTIVA I PLANOVI CZ

Do donošenja nove Procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za područje Općine Starigrad, primjenjivati će se:

b)      Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa za područje Općine Starigrad koja je donesena Odlukom Općinskog vijeća Klasa: 810-01/04-01/1, Urbroj:2198/09-1/1-04-2, dana 30. lipnja 2004. godine.;

Građani su upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.

Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja te kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija Općine.

 

2.4. SKLONIŠTA

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.

Općina Starigrad je obvezna na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara u skladu sa Prostornim planom uređenja Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, br: 12/06) gdje su propisane mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, te propisani kriteriji za gradnju skloništa na području Općine.

  

2. VATROGASTVO

             Dobrovoljno vatrogasno društvo Starigrad je osnovano 27. 06. 1982. godine.

    U DVD Starigrad djeluje 15 operativnih članova koju su spremni intervenirati u propisanom roku. U slučaju potrebe spremno je intervenirati 15 i 5 -6 u jednoj smjeni. 

   Dobrovoljno vatrogasno društvo Starigrad raspolaže s 1 navalnim vozilom i 15 naprtnjača V - 25.

   Vozilo je tehnički ispravno, registrirano i opremljeno radio vezom i potrebnom opremom.

   DVD Starigrad u 2008. godini imala je 22 intervencija, a većina se odnosila na požare na otvorenom prostoru.

 Općina Starigrad je u 2008. godini, za rad DVD - a izdvojila 100.000,00 kuna.

Temeljem narečenog može se istaknuti da je vatrogasna postrojba (dobrovoljna) efikasno obavila sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine iako nisu osigurani svi kriteriji koji su propisani Zakonom i pod zakonskim aktima.

 

3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Općine imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja:

-         Komunalno poduzeće Argyruntum d.o.o.
-         Hitna pomoć koja se nalazi u Posedarju te pokriva i područje Općine Starigrad
-         Crveni križ: DDK Starigrad
-         Veterinarske službe iz Zadra i Obrovca
-         Javno zdravstvo - Ordinacija opće medicine, Stomatološka ordinacija
-         HEP, DP Elektra Zadar
-         Vodovod d.o.o. Zadar
-         JU NP Paklenica
-         DVD Starigrad Paklenica
-         ŽC 112
-         GSS

Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja nove Procjene ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za područje nadležnosti Općine Starigrad.

 

Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Starigrad u 2009. god. treba utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem što kvalitetnijeg razvoja istog.

S M J E R N I C E

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD U 2009. GODINI

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2009. godini.

Smjernice se odnose na sljedeće:

2.      CIVILNA ZAŠTITA ( Stožer zaštite i spašavanja Općine Starigrad, zapovjedništvo, postrojbe i druge organizirane snage civilne zaštite )

Temeljem članka 9. stavka 2. Zakona o zaštiti i spašavanju te sukladno članku 6. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja («Narodne novine», broj 40/08) načelnik Općine Starigrad je dana 15. svibnja 2008. godine donio Odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Starigrad.

Stožer Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Starigrad po funkciji je i na temelju posebnih propisa Zamjenik načelnika.

Stožer zaštite i spašavanja osnovano je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.

Pošto još nije donesena procjena ugroženosti nisu ni definirane postrojbe civilne zaštite.

Za potrebe civilne zaštite u Proračunu Općine Starigrad za 2009. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 165.000,00 kuna.

Tijekom 2009. godine sukladno važećim propisima potrebno je pristupiti izradi Procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja.

 

3.      VATROGASTVO ( Dobrovoljno vatrogasno društvo)

Uvažavajući realno stanje zaštite od požara na području Općine Starigrad vezano na djelovanje vatrogasnih postrojbi, ovim smjernicama iskazuju se bitne odrednice materijalno-tehničkog razvoja, razvoja kadrovskih kapaciteta, sustava organizacije i djelovanja te pregled financijskih sredstava u Proračunu za te namjene s ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u 2009. godini.

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Revizijom Plana zaštite od požara iz 2008. godine, a na temelju Revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija iz 2008. godine.

Na području Općine Starigrad djeluju:

    Dobrovoljno vatrogasno društvo Starigrad – ustrojeni na način da obavljaju preventivnu
    djelatnost sukladno članku 1. Zakona o vatrogastvu, a mogu se koristiti na pomoćnim
    poslovima prilikom intervencija većih razmjera.

Neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih tako i dobrovoljnih te redovito obavljati liječničke preglede.

U području rada sa članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i naobrazbe.

Sredstva za financiranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva prikazana su tabeli u prilogu.

 

4.      SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

            Komunalno poduzeće Argyruntum d.o.o.

            Komunalno poduzeće Argyruntum d.o.o. komunalno je poduzeće čiji je osnivač i vlasnik Općina Starigrad.  Djelatnost poduzeća je održavanje čistoće, uređenje javnih površina, plaža, groblja, odvoz komunalnog i tehnološki neopasnog otpada. Posjeduje dva kamiona za odvoz komunalnog otpada i jedan radni stroj.

            Služba hitne medicinske pomoći

             Na području Općine Starigrad tijekom godine djeluje tim hitne medicinske pomoći iz Posedarja, a tijekom sezone zbog povećanog priljeva turista i zbog duljine vremena potrebnog za intervenciju od cca 40 – ak minuta pa se iz tog razloga angažira  dodatni tim hitne medicinske pomoći tijekom sezone koji je stacioniran u Starigradu.

            Crveni križ

            Crveni križ na području Općine Starigrad organizira redovite akcije davanja krvi te ima 20 –ak aktivnih članova.

Gorska služba spašavanja

Na prostoru Općine Starigrad djeluje i Gorska služba spašavanja iz Zadra koji provode mjere mjere vezane uz zaštitu ljudi, životinja i okoliša

            Veterinarske službe

Na prostoru Općine Starigrad obavljanje javnih ovlasti iz područja veterinarstva vrše veterinarske službe iz Zadra i Obrovca koje provode zakonom propisane mjere vezne uz zaštitu ljudi, životinja i okoliša.

Javno zdravstvo

            Na prostoru Općine Starigrad postoji ordinacija opće medicine (kojoj se u ljetnim mjesecima pridružuje još jedan medicinski tim) i stomatološka ordinacija.

Ostale pravne osobe

            Na prostoru Općine Starigrad registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji sa drugim nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa.

Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavljati će Stožer zaštite i spašavanja.

 

4. ZAVRŠNE ODREDBE

Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa.

U toku 2009. godine potrebno je osposobiti Stožer zaštite i spašavanja za brzo i kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim situacijama, kao i jačati dijelove sustava zaštite i spašavanja osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u izvanrednim situacijama.

Nastaviti suradnju sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Zadar s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad.

 

Prilog 1

IZVOD IZ PRORAČUNA OPĆINE STARIGRAD O VISINI OSIGURANIH

SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U

2009. GODINI

Red.

 br.

OPIS POZICIJE

Realizirano u

2008. (kn)

Planirano za

2009. (kn)

1.

VATROGASTVO

 

 

Dobrovoljna vatrogasna postrojba

 

          100.000,00

 

             120.000,00

 

Ukupno

 

           100.000,00

 

             120.000,00

2.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVITE DJELATNOSTI (Hitna pomoć, javno zdravstvo, Crveni križ, Komunalno poduzeće, kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje)

 

- CK     15.000,00

-Pl.ugr. 28.500,00

-HM tim17.275,69

 

CK       18.000,00

GSS      7.000,00

HMT    20.000,00

 

                     

                      Ukupno

 

             60.775,69

 

            45.000,00

SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

        

           160.775,69

 

          165.000,00

         

 

 

 

^ Gore