« Povratak

PRORAČUN - 2016. - PLAN

 

OPĆINA STARIGRAD  
OIB: 52749374195  
  PLAN PRORAČUNA ZA 2016.  
  OPĆI DIO  
     
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  
    Prihodi poslovanja 13.456.680,00
    Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 800.000,00
    Rashodi poslovanja 10.662.680,00
    Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.614.000,00
    RAZLIKA - MANJAK -2.020.000,00
     
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA  
    Primici od financijske imovine i zaduživanja 100.000,00
    Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 85.000,00
    NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 15.000,00
     
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
    Vlastiti izvori 2.005.000,00
     
    VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA  
    SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00
     
     
  BROJ    
  KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO
  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  
  6 Prihodi poslovanja 13.456.680,00
  61 Prihodi od poreza 3.885.000,00
  611 Porez i prirez na dohodak 1.950.000,00
  613 Porezi na imovinu 1.715.000,00
  614 Porezi na robu i usluge 220.000,00
  63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.146.200,00
  632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 292.000,00
  633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.302.100,00
  634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.550.000,00
  636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 2.100,00
  64 Prihodi od imovine 2.225.980,00
  641 Prihodi od financijske imovine 85.080,00
  642 Prihodi od nefinancijske imovine 2.140.900,00
  65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.057.000,00
  651 Upravne i administrativne pristojbe 482.000,00
  652 Prihodi po posebnim propisima 125.000,00
  653 Komunalni doprinosi i naknade 3.450.000,00
  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 142.000,00
  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 140.000,00
  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 2.000,00
  68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 500,00
  683 Ostali prihodi 500,00
  7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 800.000,00
  71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00
  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 500.000,00
  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00
  721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 300.000,00
  3 Rashodi poslovanja 10.662.680,00
  31 Rashodi za zaposlene 1.303.600,00
  311 Plaće (Bruto) 1.075.000,00
  312 Ostali rashodi za zaposlene 62.500,00
  313 Doprinosi na plaće 166.100,00
  32 Materijalni rashodi 6.285.770,00
  321 Naknade troškova zaposlenima 63.475,00
  322 Rashodi za materijal i energiju 486.500,00
  323 Rashodi za usluge 5.150.995,00
  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 584.800,00
  34 Financijski rashodi 176.810,00
  342 Kamate za primljene kredite i zajmove 45.000,00
  343 Ostali financijski rashodi 131.810,00
  36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 525.000,00
  363 Pomoći unutar općeg proračuna 525.000,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 525.000,00
  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 525.000,00
  38 Ostali rashodi 1.846.500,00
  381 Tekuće donacije 1.222.500,00
  382 Kapitalne donacije 74.000,00
  386 Kapitalne pomoći 550.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.614.000,00
  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.425.000,00
  411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 150.000,00
  412 Nematerijalna imovina 1.275.000,00
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.189.000,00
  421 Građevinski objekti 2.500.000,00
  422 Postrojenja i oprema 1.559.000,00
  426 Nematerijalna proizvedena imovina 130.000,00
  BROJ    
  KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO
  B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA  
  8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 100.000,00
  84 Primici od zaduživanja 100.000,00
  844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 100.000,00
  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 85.000,00
  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 85.000,00
  542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn 85.000,00
       
       
  C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
  9 Vlastiti izvori 2.005.000,00
  92 Rezultat poslovanja 2.005.000,00
  922 Višak/manjak prihoda 2.005.000,00

 

POSEBNI DIO  
     
  BROJ    
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA

PLANIRANO

    UKUPNO RASHODI / IZDACI 16.361.680,00
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 340.000,00
Glava 01 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 340.000,00
Glavni program A01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I POVJERENSTAVA 340.000,00
Program 0100 Redovna djelatnost Općinskog vijeća 275.000,00
Aktivnost A100001 Predstavnička tijela 225.000,00
  3 Rashodi poslovanja 225.000,00
  32 Materijalni rashodi 225.000,00
R0001 329 Naknade predstavničkim i izvršnim tijelima 210.000,00
R0002 329 Reprezentacija 15.000,00
Aktivnost A100002 Dan Općine Starigrad 35.000,00
  3 Rashodi poslovanja 35.000,00
  32 Materijalni rashodi 35.000,00
R0003 329 Izdaci za organizaciju proslave dana Općine 35.000,00
Aktivnost A100003 Javna priznanja Općine Starigrad 15.000,00
  3 Rashodi poslovanja 15.000,00
  32 Materijalni rashodi 15.000,00
R0004 329 Nagrade i priznanja 15.000,00
Program 0101 Redovna djelatnost Povjerenstava 10.000,00
Aktivnost A100001 Povjerenstva 10.000,00
  3 Rashodi poslovanja 10.000,00
  32 Materijalni rashodi 10.000,00
R0005 329 Naknade za rad povjerenstava 10.000,00
Program 1002 Program političkih stranaka 55.000,00
Aktivnost A100001 Redovan rad političkih stranaka 55.000,00
  3 Rashodi poslovanja 55.000,00
  38 Ostali rashodi 55.000,00
R0006 381 Donacije za rad političkih stranaka 55.000,00
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 16.021.680,00
Glava 01 REDOVNA DJELATNOST JUO 6.655.295,00
Glavni program A02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 6.655.295,00
Program 0100 Redovna djelatnost JUO-a 4.047.295,00
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene 819.000,00
  3 Rashodi poslovanja 819.000,00
  31 Rashodi za zaposlene 783.000,00
R0007 311 Plaće za redovan rad 650.000,00
R0008 312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00
R0009 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 80.000,00
R0010 313 Doprinosi za ozljede na radu 3.000,00
R0011 313 Doprinosi za zapošljavanje 10.000,00
  32 Materijalni rashodi 36.000,00
R0012 321 Dnevnice za službeni put u zemlji 4.000,00
R0013 321 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 12.000,00
R0014 321 Naknade za prijevoz na posao i sa posla 5.000,00
R0015 321 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.000,00
R0016 321 Tečajevi i stručni ispiti 5.000,00
Aktivnost A100002 Rashodi za materijal i energiju 128.000,00
  3 Rashodi poslovanja 128.000,00
  32 Materijalni rashodi 128.000,00
R0017 322 Uredski materijal 30.000,00
R0018 322 Literatura 10.000,00
R0019 322 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 2.000,00
R0020 322 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 15.000,00
R0021 322 Električna energija 40.000,00
R0022 322 Gorivo za općinski automobil 25.000,00
R0023 322 Sitni inventar i auto gume 6.000,00
Aktivnost A100003 Rashodi za usluge 934.295,00
  3 Rashodi poslovanja 934.295,00
  32 Materijalni rashodi 934.295,00
R0024 323 Usluge telefona i mobitela 20.000,00
R0025 323 Poštarina 30.000,00
R0026 323 Usluge tek. i inv. održ. postr. i opreme 8.000,00
R0027 323 Usluge održavanja općinskog vozila 25.000,00
R0028 323 Usluge promidžbe i informiranja 60.000,00
R0029 323 Usluge oglašavanja 30.000,00
R0030 323 Opskrba vodom 35.000,00
R0031 323 Ostale komunalne usluge 2.000,00
R0032 323 Ugovori o djelu 15.000,00
R0033 323 Usluge odvjetnika 100.000,00
R0034 323 Geodetske i katastarske usluge 100.000,00
R0035 323 Usluge vještačenja 25.000,00
R0036 323 Računovodstvene usluge 5.000,00
R0037 323 Usluge javnog bilježnika 10.000,00
R0038 323 Ostale intelektualne usluge 30.000,00
R0039 323 Audit -  ISO 9001:2008 15.000,00
R0040 323 Energetski certifikat - zgrade javne namjene 10.000,00
R0041 323 Energetski pregled javne rasvjet 20.000,00
R0042 323 Računalne usluge 85.000,00
R0043 323 Usluge održavanja računala 45.000,00
R0044 323 Grafičke i tiskarske usluge 20.000,00
R0045 323 Usluge pri registraciji vozila 1.095,00
R0046 323 Ostale nespomenute usluge 10.000,00
R0047 329 Premije osiguranja 16.000,00
R0048 329 Dopunsko zdravstveno osiguranje 10.200,00
R0049 329 Reprezentacija 80.000,00
R0050 329 Tuzemne članarine 7.000,00
R0051 329 Pristojbe i naknade 80.000,00
R0052 329 Ostali rashodi poslovanja 30.000,00
R0053 329 Troškovi javnih radova i građanskih akcija 10.000,00
Aktivnost A100004 Financijski rashodi 70.000,00
  3 Rashodi poslovanja 70.000,00
  34 Financijski rashodi 70.000,00
R0054 343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.000,00
R0055 343 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 10.000,00
R0056 343 Nakada poreznoj upravi 50.000,00
Aktivnost A100005 Tekuća zaliha proračuna 30.000,00
  3 Rashodi poslovanja 30.000,00
  32 Materijalni rashodi 30.000,00
R0057 329 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 30.000,00
Aktivnost A100006 Otplata kredita 190.000,00
  3 Rashodi poslovanja 105.000,00
  34 Financijski rashodi 105.000,00
R0058 342 Kamate HBOR - kredit FRR-I-02/03 15.000,00
R0059 342 Interkalarna kamata HBOR 30.000,00
R0061 343 Troškovi kredita HBOR 60.000,00
  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 85.000,00
  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 85.000,00
R0060 542 Otplata glavnice - HBOR - kredit FRR-I-02/03 85.000,00
Aktivnost A100007 Unapređenje stanovanja 200.000,00
  3 Rashodi poslovanja 150.000,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 150.000,00
R0062 372 Sufinaciranje ugradnje pročiščivača 150.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00
R0063 421 Uređenje dječjeg igrališta u Selinama 50.000,00
Aktivnost A100008 Izrada strateških programa 87.000,00
  3 Rashodi poslovanja 87.000,00
  32 Materijalni rashodi 87.000,00
R0064 323 Izrada Strateškog razvojnog programa 87.000,00
Kapitalni projekt K100001 Uredska oprema 30.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00
R0065 422 Uredska oprema i namještaj 30.000,00
Kapitalni projekt K100002 Računala, računalna oprema i računalni programi 55.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 55.000,00
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 55.000,00
R0066 422 Računala i računalna oprema 25.000,00
R0067 426 Ulaganja u računalne programe 30.000,00
Kapitalni projekt K100003 Telekomunikacijski uređaji i oprema 4.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.000,00
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000,00
R0068 422 Telefoni i komunikacijska oprema 4.000,00
Kapitalni projekt K100004 Višenamjenska čistilica - komunalno poduzeće Argyruntum d.o.o. 1.450.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.450.000,00
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.450.000,00
R0069 422 Čistilica 1.150.000,00
R0070 422 Čistilica 300.000,00
Tekući projekt T100001 Gospodarenje otpadom 50.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00
R0071 422 Komunalna oprema 50.000,00
Program 0101 Financiranje udruga 369.000,00
Aktivnost A100001 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 290.000,00
  3 Rashodi poslovanja 290.000,00
  38 Ostali rashodi 290.000,00
R0072 381 Donacije vjerskim zajednicama 40.000,00
R0073 381 Zvonik sv. Jurja 250.000,00
Aktivnost A100002 Tekuće donacije DDK Aktiv Starigrad 30.000,00
  3 Rashodi poslovanja 30.000,00
  38 Ostali rashodi 30.000,00
R0074 381 Dobrovoljni davatelji krvi - Aktiv Starigrad 30.000,00
Aktivnost A100003 Ostale tekuće donacije 10.000,00
  3 Rashodi poslovanja 10.000,00
  38 Ostali rashodi 10.000,00
R0075 381 Ostala udruženja građana 10.000,00
Aktivnost A100004 Tekuće donacije Udruga slijepih zadarske županije 2.000,00
  3 Rashodi poslovanja 2.000,00
  38 Ostali rashodi 2.000,00
R0076 381 Udruga slijepih zadarske županije 2.000,00
Aktivnost A100005 Tekuće donacije braniteljskim udrugama 32.000,00
  3 Rashodi poslovanja 32.000,00
  38 Ostali rashodi 32.000,00
R0077 381 Sufinanciranje domovinskih manifestacija i spomendana 20.000,00
R0078 381 Udruga Prvi Hrvat. redarstvenik 2.000,00
R0079 381 Udruga roditelja poginulih branitelja dom. rata Zad. županije 2.000,00
R0080 381 Udruga dragovoljaca i branitelja 7. domobr. pukovnije 4.000,00
R0081 381 Bojna Kralj Tomislav 2.000,00
R0082 381 Počasni Bleiburški vod 2.000,00
Aktivnost A100006 Tekuće donacije LD Diana 5.000,00
  3 Rashodi poslovanja 5.000,00
  38 Ostali rashodi 5.000,00
R0083 381 LD Diana, lovna jedinica Starigrad 5.000,00
Program 0102 Poticanje razvoja gospodarstva 5.000,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje LAG-a Bura 5.000,00
  3 Rashodi poslovanja 5.000,00
  38 Ostali rashodi 5.000,00
R0084 381 Sufinanciranje LAG-a Bura 5.000,00
Program 0103 Turizam 360.000,00
Aktivnost A100001 Poticanje razvoja turizma 70.000,00
  3 Rashodi poslovanja 70.000,00
  32 Materijalni rashodi 70.000,00
R0085 323 Usluge oglašavanja TZ Zadar. županije (Ryanair) 70.000,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje Turističke zajednice 40.000,00
  3 Rashodi poslovanja 40.000,00
  38 Ostali rashodi 40.000,00
R0086 381 Sufinanciranje projekata TZ Općine Starigrad 40.000,00
Kapitalni projekt K100002 Projekt Destinacija aktivnog turizma 250.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00
  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 250.000,00
R0087 412 Projektna dokumentacija AAA destinacija 250.000,00
Program 0104 Sufinanciranje rada drugih subjekata 470.000,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje Upravnog odjela Zadarske županije 20.000,00
  3 Rashodi poslovanja 20.000,00
  36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00
R0088 363 Sufinan. upravn. odjela  Zadarske županije 20.000,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje Županijske uprave za ceste 400.000,00
  3 Rashodi poslovanja 400.000,00
  36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 400.000,00
R0089 363 Sufinanciranje sanacije Pakleničke ulice 400.000,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje projekata Vodovod d.o.o. 50.000,00
  3 Rashodi poslovanja 50.000,00
  38 Ostali rashodi 50.000,00
R0090 386 Sufinanicranje građenja vodnih građevina 50.000,00
Program 0105 Zaštita okoliša 419.000,00
Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje izgradnje Reciklažnog dvorišta 100.000,00
  3 Rashodi poslovanja 100.000,00
  36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00
R0091 363 Sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta 100.000,00
Kapitalni projekt K100002 Sufinanciranje CGO "Biljane Donje" 44.000,00
  3 Rashodi poslovanja 44.000,00
  38 Ostali rashodi 44.000,00
R0092 382 Sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom 44.000,00
Kapitalni projekt K100003 Odlagalište Samograd 200.000,00
  3 Rashodi poslovanja 200.000,00
  32 Materijalni rashodi 200.000,00
R0093 323 Projektna dokumentacija Samograd 200.000,00
Tekući projekt T100001 Plan gospodarenja otpadom 75.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.000,00
  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 75.000,00
R0094 412 Plan gospodarenja otpadom 75.000,00
Program 0106 Održavanje općinskih objekata 985.000,00
Kapitalni projekt K100001 Sanacija Župne kuće u Tribanj Kruščici 800.000,00
  3 Rashodi poslovanja 800.000,00
  32 Materijalni rashodi 800.000,00
R0095 323 Sanacija Župne kuće u Tribanj Kruščici 800.000,00
Kapitalni projekt K100002 Sanacija zgrade stare škole u Selinama 150.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00
R0096 421 Sanacija zgrade stare škole u Selinama 150.000,00
Tekući projekt T00001 Tekuće i investicijsko održavanje općinskih objekata 35.000,00
  3 Rashodi poslovanja 35.000,00
  32 Materijalni rashodi 35.000,00
R0097 323 Usluge tek. i invest. održavanja općin. objekata 35.000,00
Glava 02 PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 560.000,00
Glavni program A03 PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 560.000,00
Program 1000 Protupožarna zaštita 510.000,00
Aktivnost A100001 Osnovna djelatnost DVD-a Starigrad 360.000,00
  3 Rashodi poslovanja 360.000,00
  38 Ostali rashodi 360.000,00
R0098 381 Tekuće donacije DVD-u Starigrad 360.000,00
Kapitalni projekt K100001 Projektna dokumentacija Vatrogasni dom 150.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00
  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 150.000,00
R0099 412 Projektna dokumentacija Vatrogasni dom 150.000,00
Program 1001 Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja 50.000,00
Aktivnost A100001 Civilna zaštita 30.000,00
  3 Rashodi poslovanja 30.000,00
  32 Materijalni rashodi 30.000,00
R0100 329 Civilna zaštita 10.000,00
R0101 329 Izrada planove civilne zaštite 20.000,00
Aktivnost A100002 Hrvatska gorska služba spašavanja 20.000,00
  3 Rashodi poslovanja 20.000,00
  38 Ostali rashodi 20.000,00
R0102 381 HGSS Zadar 20.000,00
Glava 03 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 6.915.000,00
Glavni program A04 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I OS. INFRASTRUKTURE 6.915.000,00
Program 0100 Održavanje komunalne infrastrukture 3.155.000,00
Aktivnost A100001 Održavanje javne rasvjete 450.000,00
  3 Rashodi poslovanja 450.000,00
  32 Materijalni rashodi 450.000,00
R0103 322 Električna energija za javnu rasvjetu 250.000,00
R0104 323 Održavanje javne rasvjete 200.000,00
Aktivnost A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta 650.000,00
  3 Rashodi poslovanja 650.000,00
  32 Materijalni rashodi 650.000,00
R0105 323 Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta 650.000,00
Aktivnost A100003 Održavanje i uređenje javnih površina 980.000,00
  3 Rashodi poslovanja 980.000,00
  32 Materijalni rashodi 980.000,00
R0106 323 Održavanje javnih površina na području Općine 500.000,00
R0107 323 Usluge čišćenja i uređenja javnih površina 480.000,00
Aktivnost A100004 Održavanje groblja 100.000,00
  3 Rashodi poslovanja 100.000,00
  32 Materijalni rashodi 100.000,00
R0108 323 Održavanje groblja Sv. Trojica u Šibuljini 50.000,00
R0109 323 Održavanje groblja Duga Punta i Ljubotić 50.000,00
Aktivnost A100005 Deratizacija i dezinsekcija 85.000,00
  3 Rashodi poslovanja 85.000,00
  32 Materijalni rashodi 85.000,00
R0110 323 Deratizacija i dezinsekcija 85.000,00
Aktivnost A100006 Održavanje deponija otpada 20.000,00
  3 Rashodi poslovanja 20.000,00
  32 Materijalni rashodi 20.000,00
R0111 323 Usluge održavanja deponija otpada 20.000,00
Aktivnost A100008 Održavanje plaža i obalnog pojasa 350.000,00
  3 Rashodi poslovanja 350.000,00
  32 Materijalni rashodi 350.000,00
R0112 323 Tekuće i invest. održavanje plaža 100.000,00
R0113 323 Uređenje i sanacija obalnog pojasa 250.000,00
Aktivnost A100009 Održavanje igrališta 20.000,00
  3 Rashodi poslovanja 20.000,00
  32 Materijalni rashodi 20.000,00
R0114 323 Usluge tek. i invest. održavanja igrališta 20.000,00
Aktivnost A100010 Sufinanciranje komunalnog poduzeća Argyruntum d.o.o. 500.000,00
  3 Rashodi poslovanja 500.000,00
  38 Ostali rashodi 500.000,00
R0115 386 Argyruntum d.o.o. - pomoć za pokriće dugovanja i gubitka 500.000,00
Program 0101 Izgradnja komunalne infrastrukture 3.510.000,00
Kapitalni projekt K100001 Novo groblje u Starigradu 800.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 800.000,00
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.000,00
R0116 421 Novo groblje Starigrad 100.000,00
R0117 421 Novo groblje Starigrad 400.000,00
R0118 421 Novo groblje Starigrad 300.000,00
Kapitalni projekt K100002 Groblje i mrtvačnica Seline 70.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00
  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 20.000,00
R0119 412 Projekt. dokument. - groblje Seline 20.000,00
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00
R0120 421 Izgradnja mrtvačnice Seline 50.000,00
Kapitalni projekt K100003 Izgradnja javne rasvjete 50.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00
R0121 421 Javna rasvjeta na području Općine Starigrad 50.000,00
Kapitalni projekt K100004 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 305.000,00
  3 Rashodi poslovanja 205.000,00
  32 Materijalni rashodi 205.000,00
R0122 323 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - konzultantske usluge 205.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
R0123 421 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 100.000,00
Kapitalni projekt K100005 Vodovodna mreža Općine Starigrad 815.000,00
  3 Rashodi poslovanja 400.000,00
  32 Materijalni rashodi 400.000,00
R0124 323 Sanacija vodovodne mreže 400.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 415.000,00
  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 415.000,00
R0125 412 Projektna dokumentacija Magistralni vodovod 70.000,00
R0126 412 Vodosprema Starigrad sa pristupnim cjevovodom 245.000,00
R0127 412 Vodovod Podvelebitski pravac proj. dokumentacija 100.000,00
Kapitalni projekt K100006 Plaža Jaz Kulina 1.070.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.070.000,00
  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 70.000,00
R0128 412 Projektna dokumentacija Plaža Jaz Kulina 70.000,00
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00
R0129 421 Plaža Jaz Kulina 500.000,00
R0130 421 Plaža Jaz Kulina 500.000,00
Kapitalni projekt K100007 Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete 200.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00
R0131 421 Modernizacija javne rasvjete 200.000,00
Kapitalni projekt K100008 Središnji obalni pojas 100.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
R0132 421 Središnji obalni pojas 100.000,00
Kapitalni projekt K100009 Projektna dokumentacija Sustav kanalizacije i pročišćavanja 100.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00
  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
R0134 412 Projekt. dokument. - sustav kanalizacije i pročišćivanja 100.000,00
Program 0102 Prostorno i urbanističko planiranje 100.000,00
Kapitalni projekt K100001 Prostorno planska dokumentacija 100.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
R0133 426 Prostorno planska i projektna dokumentacija 100.000,00
Program 0104 Otkup zemljišta 150.000,00
Kapitalni projekt K100001 Otkup zemljišta 150.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00
  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 150.000,00
R0135 411 Otkup zemljišta za potrebe javnih puteva 150.000,00
Glava 04 KULTURA I SPORT 468.500,00
Glavni program A05 DJELATNOSTI KULTURE I SPORTA 468.500,00
Program 0100 Javne potrebe u kulturi 182.000,00
Aktivnost A100001 Zaštita spomeničke baštine 35.000,00
  3 Rashodi poslovanja 35.000,00
  32 Materijalni rashodi 5.000,00
R0136 323 Sanacija Večke Kule 5.000,00
  38 Ostali rashodi 30.000,00
R0137 382 Arheološki muzej - istr. konzervatorski zahvati 30.000,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje Bibliobusa 5.000,00
  3 Rashodi poslovanja 5.000,00
  36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00
R0138 363 Sufinanciranje Bibliobusa 5.000,00
Aktivnost A100003 KUD Podgorac 20.000,00
  3 Rashodi poslovanja 20.000,00
  38 Ostali rashodi 20.000,00
R0139 381 KUD Podgorac 20.000,00
Aktivnost A100004 Održavanje kulturnih dobara 5.000,00
  3 Rashodi poslovanja 5.000,00
  32 Materijalni rashodi 5.000,00
R0140 323 Usluge tekućeg i invest. održ. kulturnih dobara 5.000,00
Aktivnost A100005 Organizacija kulturnih i zabavnih programa 50.000,00
  3 Rashodi poslovanja 50.000,00
  38 Ostali rashodi 50.000,00
R0141 381 Projekti TZ Općine Starigrad 50.000,00
Aktivnost A100006 Projekt General 15.000,00
  3 Rashodi poslovanja 15.000,00
  38 Ostali rashodi 15.000,00
R0142 381 Snimanje filma o Anti Gotovini 15.000,00
Aktivnost A100007 Monografija Starigrad 50.000,00
  3 Rashodi poslovanja 50.000,00
  38 Ostali rashodi 50.000,00
R0143 381 Sufinanciranje reizdanja knjige Starigrad 50.000,00
Aktivnost A100008 Financiranje ostalih udruga 2.000,00
  3 Rashodi poslovanja 2.000,00
  38 Ostali rashodi 2.000,00
R0144 381 Ostale donacije u kulturi 2.000,00
Program 0101 Javne potrebe u sportu 286.500,00
Aktivnost A100001 Financiranje rada sportskih udruga 34.000,00
  3 Rashodi poslovanja 34.000,00
  38 Ostali rashodi 34.000,00
R0145 381 N.K. "Paklenica" 2.000,00
R0146 381 MNK "Paklenica" 15.000,00
R0147 381 PD Starigrad Paklenica 2.000,00
R0148 381 Karate klub Velebit 15.000,00
Aktivnost A100002 Sportska natjecanja 57.500,00
  3 Rashodi poslovanja 57.500,00
  38 Ostali rashodi 57.500,00
R0149 381 Malonogometni turinir - Starigrad 5.000,00
R0150 381 Memorijalni turnir D.T. Gavran 15.000,00
R0151 381 NP Paklenica - penjačko natjecanje BWSC 10.000,00
R0152 381 Malonog. turnir povodom Sv. Ante - Tribanj Kruščica 7.500,00
R0153 381 Ostale donacije u sportu 5.000,00
R0154 381 Brdska utrka Veliko Rujno 5.000,00
R0155 381 4. Paklenica Trail International 2016. 7.500,00
R0156 381 Apsolute Paklenica 2016. 2.500,00
Kapitalni projekt K100001 ŠRC Kruškovac 195.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 195.000,00
  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 195.000,00
R0157 412 Projekt. dokumentacija ŠRC "Kruškovac" 195.000,00
Glava 05 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 1.147.885,00
Glavni program A06 ŠKOLSTVO, NAOBRAZBA I PREDŠKOLSKI ODGOJ 265.000,00
Program 0100 Javne potrebe u školstvu 265.000,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje potreba u osnovnom školstvu 85.000,00
  3 Rashodi poslovanja 85.000,00
  38 Ostali rashodi 85.000,00
R0158 381 Sufin. projekata osnovne škole 15.000,00
R0159 381 Tekuće donacije O.Š. Starigrad 65.000,00
R0160 381 Sufinanciranje projekta Rano učenje njemačkog jezika 5.000,00
Aktivnost A100002 Stipendije i školarine 100.000,00
  3 Rashodi poslovanja 100.000,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 100.000,00
R0161 372 Stipendije studentima 100.000,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje prijevoza učenika 80.000,00
  3 Rashodi poslovanja 80.000,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 80.000,00
R0162 372 Sufinanciranje troškova prijevoza učenika sred. škole 80.000,00
Proračunski korisnik 01 Dječji vrtić "Osmjeh" 882.885,00
Glavni program A06 ŠKOLSTVO, NAOBRAZBA I PREDŠKOLSKI ODGOJ 882.885,00
Program 0101 Predškolski odgoj 882.885,00
Aktivnost A100001 Financiranje Dječjeg vrtića "Osmjeh" 882.885,00
  3 Rashodi poslovanja 882.885,00
  31 Rashodi za zaposlene 520.600,00
R0163 311 Plaće za redovan rad 425.000,00
R0164 312 Ostali rashodi za zaposlene 6.900,00
R0165 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.100,00
R0166 312 Ostali rashodi za zaposlene 13.500,00
R0167 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 63.750,00
R0168 313 Doprinos za ozljede na radu 2.125,00
R0169 313 Doprinosi za zapošljavanje 7.225,00
  32 Materijalni rashodi 360.475,00
R0170 321 Dnevnice za službeni put u zemlji 600,00
R0171 321 Naknade za prijevoz na posao i s posla 22.000,00
R0172 321 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.875,00
R0173 321 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.000,00
R0174 322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24.500,00
R0175 322 Materijal i sirovine 43.000,00
R0176 322 Gorivo za grijanje 16.000,00
R0177 322 Električna energija 6.105,00
R0178 322 Električna energija 8.895,00
R0179 322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000,00
R0180 322 Sitni inventar i auto gume 2.400,00
R0181 322 Sitni inventar i auto gume 2.600,00
R0182 323 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,00
R0183 323 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.000,00
R0184 323 Usluge održavanja građevinskih objekata 110.000,00
R0185 323 Usluge održavanja građevinskih objekata 7.300,00
R0186 323 Komunalne usluge 9.600,00
R0187 323 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.500,00
R0188 323 Knjigovodstvene usluge 39.000,00
R0189 323 Ugovori o djelu 26.500,00
R0190 323 Ugovori o djelu 1.500,00
R0191 323 Ostale usluge 7.500,00
R0192 329 Premije osiguranja 4.600,00
R0193 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00
  34 Financijski rashodi 1.810,00
R0194 343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.800,00
R0195 343 Zatezne kamate 10,00
Glava 06 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 255.000,00
Glavni program A07 DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA 255.000,00
Program 0100 Socijalna zaštita 195.000,00
Aktivnost A100001 Ostale naknade građanima i kućanstvima 45.000,00
  3 Rashodi poslovanja 45.000,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 45.000,00
R0196 372 Ostale naknade i pomoći stanovništvu 25.000,00
R0197 372 Komunalno opremanje-zakon o Hrvatskim braniteljima 20.000,00
Aktivnost A100002 Naknade za novorođenu djecu 50.000,00
  3 Rashodi poslovanja 50.000,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00
R0198 372 Naknade roditeljima novorođene djece 50.000,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje prijevoza vode 100.000,00
  3 Rashodi poslovanja 100.000,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 100.000,00
R0199 372 Sufinanciranje prijevoza vode 100.000,00
Program 0101 Zdravstvena zaštita 60.000,00
Aktivnost A100001 Pomoć za rad zdravstvenih službi 60.000,00
  3 Rashodi poslovanja 60.000,00
  38 Ostali rashodi 60.000,00
R0200 381 Rad dodatnog tima Hitne pomoći u turist. sezoni 40.000,00
R0201 381 Pomoć zdravstvenim ustanovama 20.000,00
Glava 07 POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO 20.000,00
Glavni program A08 RAZVOJ DJELATNOSTI IZ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA 20.000,00
Program 0101 Gospodarenje poljoprivrednim resursima 20.000,00
Aktivnost A100001 Razvojni projekti 20.000,00
  3 Rashodi poslovanja 20.000,00
  32 Materijalni rashodi 20.000,00
R0202 323 Razvojni projekti - gospodarenje resursima 20.000,00

 

 

^ Gore