« Povratak

Program održavanja komunalne infrastrukture    za 2009. godinu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/08-01/4
Urbroj:2198/09-1/1-08-1              
 
Starigrad Paklenica,  18.  prosinca 2008.godine
 

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01. , 60/01. i 129/05.), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 57/2000 i 59/01) , te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni list zadarske županije" br.3/06), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 31. sjednici održanoj 18. prosinca 2008. godine,  d o n o s i

P R O G R A M

održavanja komunalne infrastrukture

za 2009. godinu

 Članak 1.

 Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2009. godini na području općine Starigrad za sljedeće komunalne djelatnosti:

1. JAVNA RASVJETA

2. ODRŽAVANJE ASFALTNIH I MAKADAMSKIH POVRŠINA

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

4. ODRŽAVANJE DEPONIJA OTPADA

5. ODRŽAVANJE LUKA I LUČICA

6. UREĐENJE PLAŽA

7. SUFINANCIRANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

 

Programom iz stavka  1 ovog članka utvrđuje se :

a) Opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

b) Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, sa naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

 Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

                  OPIS PRIHODA                                                    VRIJEDNOST U KN

Rezervna sredstva iz 2007. god .............................................   300.000,00 kuna

Prihod od komunalne naknade ...............................................   315.000,00 kuna

Prihod od komunalnog doprinosa ............................................   500.000,00 kuna

Ostali prihodi .....................................................................   2.918.000,00 kuna

UKUPNO: ..........................................................................   4.033.000,00 kuna

 

Članak 3.

Održavanje komunalne infrastrukture u 2009. godini iz članka 1. ove odluke odnosi se na:

1. JAVNA RASVJETA

a) Pod održavanjem javne rasvjete podrazumjeva se:  upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta, troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki, bojanje stupova javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova javne rasvjete, zamjena žarulja, grla, prigušnica, te sav potrošni materijal potreban za javnu rasvjetu.

    Pod utroškom električne energije podrazumjevaju se troškovi električne energije za javnu rasvjetu.

b) Potrebna sredstva:

            - Električna energija ....................................................   360.000,00 kuna

            - Materijal i djelovi za tekuće i invest. održavanje .............   100.000,00 kuna

            - Ostale usluge tek. i inv.održavanja ...............................    38.000,00 kuna

             UKUPNO ...................................................................   498.000,00 kuna

 

2. ODRŽAVANJE ASFALTNIH I MAKADAMSKIH  POVRŠINA

a) Pod održavanjem asfaltnih i makadamskih površina podrazumjeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, kao što su asfaltirani i makadamski putevi i trgovi, igrališta i seoske ceste.

b) Potrebna sredstva:

            - Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje  cesta ................    70.000,00 kuna

            - Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje građ. mater. .......    30.000,00 kuna

            - Usluge tekućeg i inv. održavanje ceste ................................   400.000,00 kuna

            - Usluge tek. i inv. održavanja građ.obj. asfalt.cesta ................   100.000,00 kuna

            - Usluge tek. i inv. održavanja građ. obj. igralište Modrič ...........   150.000,00 kuna

            - Ostale usluge tek. i inv. održavanja – ceste ..........................    15.000,00 kuna

            - Uređenje puta za Kataliniće ....................... ........................    90.000,00 kuna

             UKUPNO ...........................................................................   855.000,00 KUNA

 

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a) Pod čišćenjem javnih površina podrazumjeva se čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog i drugog otpada  na odlagalište gdje je to predviđeno ( troškovi čišćenja, metenje i pranje javnih površina, skupljanje otpada. Pod javnim površinama podrazumjeva se: zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni odvodni kanali, dječja igrališta, javne prometne površine itd.
 
  Pod redovnim čišćenjem javnih površina podrazumjeva se i čišćenje smeća sa divljih odlagališta prema ukazanoj potrebi te odvoz krupnog otpada, bojanje i zamjena košarica za smeće, čišćenje i održavanje autobusnih stanica, nabavka sadnog materijala za parkove  i šetnice te održavanje postojećih sadnica, redovno košenje trave, popravak asfaltnog plašta javnih površina, održavanje javnih klupa i dr.

b) Potrebna sredstva:

            - Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje javn.povr. ..........   160.000,00 kuna

            - Ostale usluge tekućeg i inv. održavanja ................................   200.000,00 kuna

            - Deratizacija i dezinsekcija ...................................................    70.000,00 kuna

              UKUPNO ...........................................................................   430.000,00 KUNA

 

4. ODRŽAVANJE DEPONIJA OTPADA

a) Pod održavanjem deponija otpada podrazumjevamo redovno zatrpavanje otpada tamponom, periodično uklanjanje najlon vreća sa okolnog raslinja. Također podrazumjevamo financiranje projekta sanacije i izradu studije utjecaja na okoliš.

b) Potrebna sredstva:

            - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ..........................   230.000,00 kuna

            - Izrada projekta sanacije ..................................................    50.000,00 kuna

            - Izgradnja ograde i sadnja zaštitno vegetativnog pojasa .........   450.000,00 kuna

              UKUPNO ........................................................................  730.000,00 KUNA

 

5. ODRŽAVANJE LUKA I LUČICA

a)  Pod održavanjem luka i lučica podrazumjeva se održavanje postojećih vezova, čišćenje podmorja u lukama i pristaništima, sanacija oštećenih privezišta.

b) Potrebna sredstva:

            - U sluge tekućeg i investicijskog održavanja luka i pristaništa ....   200.000,00 kuna

 

6. UREĐENJE PLAŽA

a)  Pod uređenje plaža podrazumjevamo: čišćenje plaža, nasipanje novog žala i renoviranje urušenih      zidova.

b) Potrebna sredstva:

            - Materijal za tek. i invest. održavanje plaža ...........................   30.000,00 kuna

            - Usluge tek. i invest. održavanja plaža ..................................   40.000,00 kuna

              UKUPNO ..........................................................................  70.000,00 KUNA

 

7. SUFINANCIRANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

a) Pod sufinanciranjem komunalne djelatnosti podrazumjevamo pomoć komunalnom poduzeću Argyruntum d.o.o. za nabavu kanti za smeće, kao i za ostale nabavke iz Programa razvoja iste tvrtke.

b) Potrebna sredstva:

            - Sufinanciranje  županijskog centra za zbrinjavanje otpada .......    50.000,00 kuna

            - Sufinanciranje ostalih nabavki tvrtci Argyruntum d.o.o. ...........   500.000,00 kuna

              UKUPNO .........................................................................   550.000,00 KUNA

 

8. RASHODI ZA NABAVKU KOMUNALNE OPREME

a) Pod ovom stavkom podrazumjevamo nabavku kontejnera i kućnih kanti i druge komunalne opreme.

            - nabava kanti i kontejnera i dr. ...........................................   700.000,00 kuna

             UKUPNO ..........................................................................   700.000,00 KUNA

 

    SVEUKUPNO .............................................................................   4.033.000,00 KUNA

 

Članak 4.

Ovaj program primjenjivat će se od 01. siječnja 2009. godine a objavit će se u Službenom glasniku zadarske županije.

 

Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                                    Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore