« Povratak

Program održavanja komunalne infrastrukture    za 2009. godinu - Izmjene

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/08-01/4
Urbroj:2198/09-1/1-09-2              
 
Starigrad Paklenica,  09.  srpnja 2009.godine
 

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01. , 60/01. i 129/05.), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 57/2000 i 59/01) , te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni list zadarske županije" br.3/06), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 2. sjednici održanoj 09. srpnja 2009. godine,  d o n o s i

ODLUKU
O IZMJENI PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2009. godini na području općine Starigrad za sljedeće komunalne djelatnosti:

1. JAVNA RASVJETA
2. ODRŽAVANJE ASFALTNIH I MAKADAMSKIH POVRŠINA
3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
4. ODRŽAVANJE DEPONIJA OTPADA
5. ODRŽAVANJE LUKA I LUČICA
6. UREĐENJE PLAŽA
7. SUFINANCIRANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI
8. RASHODI ZA NABAVKU KOMUNALNE OPREME

Programom iz stavka  1 ovog članka utvrđuje se :

a) Opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

b) Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, sa naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

 Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

   OPIS PRIHODA                                                                    VRIJEDNOST U KN

Rezervna sredstva iz 2008. god................................................   400.000,00 kuna

Prihod od komunalne naknade...................................................   315.000,00 kuna

Prihod od komunalnog doprinosa................................................   700.000,00 kuna

Ostali prihodi.......................................................................    2.618.000,00 kuna

UKUPNO: ..........................................................................   4.033.000,00 KUNA

 

Članak 3.

   Održavanje komunalne infrastrukture u 2009. godini iz članka 1. ove odluke odnosi se na:

1. JAVNA RASVJETA

a) Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se:  upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta, troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki, bojanje stupova javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova javne rasvjete, zamjena žarulja, grla, prigušnica, te sav potrošni materijal  potreban za  javnu rasvjetu.

    Pod utroškom električne energije podrazumijevaju se troškovi električne energije za javnu rasvjetu.

b) Potrebna sredstva:

            - Električna energija   ....................................................   360.000,00 kuna

            - Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje   .............   120.000,00 kuna

            - Ostale usluge tek. i inv.održavanja   ................................    50.000,00 kuna

            UKUPNO   .....................................................................   530.000,00 KUNA

 

2. ODRŽAVANJE ASFALTNIH I MAKADAMSKIH  POVRŠINA

a) Pod održavanjem asfaltnih i makadamskih površina podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, kao što su  asfaltirani i makadamski putevi , trgovi, igrališta i seoske ceste.

b) Potrebna sredstva:

            - Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje  cesta   ..........   70.000,00 kuna

            - Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje- građ. mat.   ..   30.000,00 kuna

            - Usluge tekućeg i inv. održavanja cesta   .........................   400.000,00 kuna

            - Usluge tek. i inv. održavanja građ.obj. asfalt.cesta   .........   100.000,00 kuna

            - Usluge tek. i inv. održavanja građ. obj. igralište Modrič   ....   150.000,00 kuna

            - Ostale usluge tek. i inv. održavanja – ceste   ....................   15.000,00 kuna

            - Uređenje puta za Kataliniće   ..........................................   88.000,00 kuna

             UKUPNO   ....................................................................   853.000,00 KUNA

 

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a) Pod čišćenjem javnih površina podrazumijeva se čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz  komunalnog i drugog otpada  na odlagalište gdje je to predviđeno ( troškovi čišćenja, metenje i pranje javnih površina, skupljanje otpada. Pod javnim površinama podrazumijeva se: zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni odvodni kanali, dječja igrališta, javne prometne površine itd.

Pod redovnim čišćenjem javnih površina podrazumijeva se i čišćenje smeća sa divljih odlagališta  prema ukazanoj potrebi te odvoz krupnog otpada, bojanje i zamjena košarica za smeće, čišćenje i  održavanje autobusnih stanica, nabavka sadnog materijala za parkove  i šetnice te održavanje  postojećih sadnica, redovno košenje trave, popravak asfaltnog plašta javnih površina, održavanje  javnih klupa i dr.

b) Potrebna sredstva:

            - Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje javn.povr   ...   160.000,00 kuna

            - Ostale usluge tekućeg i inv. održavanja   ........................   200.000,00 kuna

            - Deratizacija i dezinsekcija   ..........................................     70.000,00 kuna

            UKUPNO   ....................................................................   430.000,00 KUNA

 

4. ODRŽAVANJE DEPONIJA OTPADA

a) Pod održavanjem deponija otpada podrazumijevamo redovno zatrpavanje otpada tamponom, periodično uklanjanje najlon vreća sa okolnog raslinja. Također podrazumijevamo financiranje  projekta sanacije i zatvaranja deponija.

b) potrebna sredstva:

            - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   ....................   230.000,00 kuna

            - Zatvaranje, sanacija i uređenje deponij «Samograd»..........   370.000,00 kuna

            UKUPNO   ....................................................................   600.000,00 KUNA

 

5. ODRŽAVANJE LUKA I LUČICA

a)  Pod održavanjem luka i lučica podrazumijeva se održavanje postojećih vezova, čišćenje podmorja u lukama i pristaništima, sanacija oštećenih privezišta.

b) Potrebna sredstva:

            - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja luka i pristaništa  ...  200.000,00 kuna

 

6. UREĐENJE PLAŽA

a)  Pod uređenje plaža podrazumijevamo: čišćenje plaža, nasipanje novog žala i renoviranje urušenih zidova.

b) Potrebna sredstva:

            - Materijal za tek. i invest. održavanje plaža   .....................   30.000,00 kuna

            - Usluge tek. i invest. održavanja plaža   ............................   40.000,00 kuna

            UKUPNO   .....................................................................   70.000,00 KUNA

 

7. SUFINANCIRANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

a) Pod sufinanciranjem komunalne djelatnosti podrazumijevamo pomoć komunalnom poduzeću Argyruntum d.o.o. za nabavku kanti za smeće, kao i za ostale nabavke iz Programa  razvoja iste tvrtke.

b) Potrebna sredstva:

            - Sufinanciranje  županijskog centra za zbrinjavanje otpada   ...    50.000,00 kuna

            - Sufinanciranje ostalih nabavki tvrtci Argyruntum d.o.o.   .......   800.000,00 kuna

            UKUPNO   .......................................................................   850.000,00 kuna

 

8. RASHODI ZA NABAVKU KOMUNALNE OPREME

a) Pod ovom stavkom podrazumijevamo nabavku kontejnera i kućnih kanti i druge komunalne opreme.

            - nabavka kanti i kontejnera i dr.   ......................................   500.000,00 kuna

            UKUPNO   .......................................................................   500.000,00 KUNA

 

               SVEUKUPNO   ...............................................................   4.033.000,00 kuna

 

Članak 4.

   Ovaj program primjenjivat će se od 09. srpnja 2009. godine a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                                    Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore