« Povratak

  Program izgradnje komunalne infrastrukture      za 2009. godinu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/08-01/3
Urbroj: 2198/09-1/1-08-1              
 
Starigrad Paklenica,  18. prosinca 2008.godine
 

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01. , 60/01. i 129/05.), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03) te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni list zadarske županije" br.3/06) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 31. sjednici održanoj 18. prosinca 2008. godine, d o n o s i 

P R O G R A M

izgradnje komunalne infrastrukture

za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim programom određuje se izgradnja objekata  i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Starigrad  i to:
 
- izgradnja vodovodne mreže
- izgradnja trga S.Radića
- izgradnja groblja
- uređenje plaže, obale Kulina i Pisak
- izgradnja javne rasvjete
- izgradnja tržnice
- izgradnja nogostupa
- izrada projektne dokumentacije

Članak 2.

1. Izgradnja vodovodne mreže

            - izgradnja vodovodne mreže općine Starigrad ........    250.000,00 kuna

2. Izgradnja trga S.Radića 

            - Uređenje trga S.Radića ....................................     10.000,00 kuna

3.  Izgradnja groblja

    - Nastavak izgradnje Novog groblja Starigrad .................. 5.000.000,00 kuna

    - Radovi na groblju Duga  punta Tribanj-Kruščica .............   300.000,00 kuna 

         Ukupno potrebna sredstva ................................................ 5.300.000,00 kuna

 4. Uređenje plaže, obale Kulina i Pisak

             - radovi na plaži Kulina i Pisak ..............................   600.000,00 kuna

 5. Izgradnja javne rasvjete

             - energetski i komunikacijski vodovi .......................   100.000,00 kuna

 6.  Izgradnja tržnice

             - Izgradnja  tržnice ............................................    10.000,00 kuna

 7. Izgradnja nogostupa

             - izgradnja nogostupa .........................................    60.000,00 kuna

 8. Izrada projektne dokumentacije

            - projekt uređenja obale .......................................    50.000,00 kuna

            - projekt uređenja groblja Seline .............................    80.000,00 kuna

            - projektna dokumentacija za kanalizacijski sustav .....   100.000,00 kuna

            - projektna dokumentacija vodovod Stari.- Tribanj .....   200.000,00 kuna

            - projektna dokumentacija za moder. neraz. cesta .....   115.000,00 kuna

            - projektna dokumentacija uređenja općinske uprave ..    50.000,00 kuna

            - geodetski elaborati za pristupne puteve .................    70.000,00 kuna

 

Članak 3.

Ovaj program primjenjivat će se od 01. siječnja 2009. godine, a objavit će se u Službenom glasniku zadarske županije.

Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                                    Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore