« Povratak

  Program izgradnje komunalne infrastrukture      za 2009. godinu - Izmjene

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/08-01/3
Urbroj: 2198/09-1/1-09-2              
 
Starigrad Paklenica,  09. srpnja 2009.godine
 

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01. , 60/01. i 129/05.), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03) te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni list zadarske županije" br.3/06) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 2. sjednici održanoj 09. srpnja 2009. godine, d o n o s i 

ODLUKU
O IZMJENI PROGRAMA
izgradnje komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim programom određuje se izgradnja objekata  i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Starigrad  i to:

- izgradnja vodovodne mreže
- izgradnja trga S.Radića
- izgradnja groblja
- uređenje plaže, obale Kulina i Pisak
- izgradnja javne rasvjete
- izgradnja tržnice
- izgradnja nogostupa
- priključak na energetsku mrežu
- izrada projektne dokumentacije

 

Članak 2.

1. Izgradnja vodovodne mreže

            - izgradnja vodovodne mreže općine Starigrad   ...   300.000,00 kuna

Izvor: Prihod od priključka na vod. mrežu:   150.000,00 kn

                            Porezi i ostali općinski prihodi:          150.000,00 kn

 

2. Izgradnja trga S.Radića 

            - Uređenje trga S. Radića   ................................   10.000,00 kuna

Izvor: porezi i ostali općinski prihodi:   10.000,00 kn

 

3.  Izgradnja groblja

- Nastavak izgradnje Novog groblja Starigrad   ................   4.250.000,00 kuna

- Radovi na groblju Duga  punta Tribanj-Kruščica   ...........      200.000,00 kuna 

- Izgradnja spomeničko-memorijalnog platoa na groblju   ...      250.000,00 kuna

Ukupno potrebna sredstva   .........................................   4.700.000,00 kuna

Izvor: Pomoći iz držanog proračuna:       3.950.000,00 kn

         Prenešena sredstva iz pret. godina: 750.000,00 kn

 

4. Uređenje plaže, obale Kulina i Pisak

         - radovi na plaži Kulina i Pisak   .............................   200.000,00 kuna

Izvor: prenešena sredstva iz predhodnih godina:   200.000,00 kn

 

5. Izgradnja javne rasvjete

         - energetski i komunikacijski vodovi   ......................   100.000,00 kuna

Izvor: porezi i ostali općinski prihodi:   100.000,00 kn

 

6.  Izgradnja tržnice

         - Izgradnja tržnice   ............................................    10.000,00 kuna

Izvor: porezi i ostali općinski prihodi:   10.000,00 kn

 

7. Izgradnja nogostupa

         - izgradnja nogostupa   ........................................   60.000,00 kuna

Izvor: porezi i ostali općinski prihodi:   60.000,00 kn

 

8. Priključak na energetsku mrežu – Riva

         - priključak na energetsku mrežu – Riva   .................   155.000,00 kn

Izvor: prihodi od komunalnog doprinosa:   155.000,00 kn

 

9. Izrada projektne dokumentacije

         - projekt uređenja obale   .........................................    50.000,00 kuna
         - projekt uređenja groblja Seline   ..............................    80.000,00 kuna
         - projektna dokumentacija za kanalizacijski sustav   ......   600.000,00 kuna
         - projektna dokumentacija vodovod Stari.- Tribanj   ......   200.000,00 kuna
         - projektna dokumentacija za moder. neraz. cesta   ......   100.100,00 kuna
         - projektna dokumentacija uređenja općinske uprave   ...    65.000,00 kuna
         - geodetski elaborati za pristupne puteve   ..................    70.000,00 kuna
         - izrada projekta sanacije «Samograd»   ......................    50.000,00 kuna

ukupno potrebna sredstva:   ............................................   1.215.100,00 kuna

            Izvor: porezi i ostali općinski prihodi:                365.000,00 kn

                     Pomoći iz drž. i žup. Prorčuna.                550.000,00 kn

                     Prenešena sredstva iz  prethod. godina:   300.100,00 kn

 

Članak 3.

Ovaj program primjenjivat će se od 09. srpnja 2009. godine, a objavit će se u Službenom glasniku zadarske županije.

 

Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                                    Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore