PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE - TEKSTUALNI DIO

 

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE

STARIGRAD
 

 

Naručilac :

OPĆINA STARIGRAD

Izvođač:

ACES d.o.o. Zadar

Direktor :

Zdravko Zorić dipl.ing.geod.

Odgovorni planer :

Željko Predovan dipl. ing. arh.

Stručni tim :

Vjekoslav Pavlaković dipl. ing. arh.

 

Zvonimir Mašina dipl. ing. elekt.

 

Stephen Tony Brčić dipl.ing.pr.pl.

 

Zdravko Smoljan dipl.ing.geod.

 

Miše Maldini ing.

OVAJ PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE STARIGRAD USUGLAŠEN JE SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU,  UREDBOM O UREĐENJU I ZAŠTITI ZAŠTIĆENOG PODRUČJA MORA I PROSTORNIM PLANOM ZADARSKE ŽUPANIJE

SADRŽAJ :

I.          OBRAZLOŽENJE

1.  POLAZIŠTA

1.1.       Položaj, značaj i posebnosti područja općine u odnosu na prostor i sustave Županije i Države

1.1.1.    Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.2.    Prostorno razvojne i resursne značajke

1.1.2.1. Cestovni promet

1.1.2.2. Pomorski promet

1.1.2.3. Vodoopskrba

1.1.2.4. Odvodnja

1.1.2.5. Elektroenergetski sustav

1.1.2.6. Telekomunikacije

1.1.3.    Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja i ocjena postojećih prostornih planova

1.1.4     Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

2 CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA

2.1.    Ciljevi prostornog razvoja Županijskog značaja

2.1.1. Razvoj naselja posebnih funkcija i infrastrukturnih sustava

2.1.2. Racionalno korištenje prirodnih izvora

2.1.3. Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša

2.2.    Ciljevi prostornog razvoja općinskog značenja

2.2.1. Demografski razvoj

2.2.2. Odabir prostorno razvojne strukture

2.2.3. Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne infrastrukture

2.2.4. Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina

2.3.    Ciljevi prostornog uređenja naselja na području općine

2.3.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora

2.3.2. Utvrđivanje građevinskih područja naselja u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, izgrađenost, iskorištenost i gustoću izgrađenosti, obilježja naselja, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina

2.3.3  Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

3.  PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1.       Prikaz prostornog razvoja na području općine u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu Županije

3.2.       Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina

3.2.1.    Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina ( naselja i izgrađene strukture van naselja, poljoprivredne, šumske, vodne te površine posebne namjene i ostale površine) -tabela 3.

3.3.       Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti

3.4.       Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

3.4.1.    Iskaz površina za posebno vrijedna i/ili osjetljiva područja i prostorne cjeline ( prirodni resursi, krajobraz, prirodne vrijednosti i kulturno-povijesne cjeline )-tablica 3.

3.5.       Razvoj infrastrukturnih sustava

3.5.1.    Prometni infrastrukturni sustav (ceste, željeznice, zračne, morske i riječne luke, javne telekomunikacije, produktovodi)

3.5.1.1. Cestovni promet

3.5.1.2. Željeznički promet

3.5.1.3. Pomorski promet

3.5.1.4. Telekomunikacije

3.5.2.    Energetski sustav

3.5.3.    Vodnogospodarski sustav (vodoopskrba, odvodnja, uređenje vodotoka i voda, melioracijska odvodnja)

3.5.3.1. Vodoopskrba

3.5.3.2. Odvodnja

3.5.3.3. Uređenje vodotoka i voda

3.6.       Postupanje s otpadom

3.7.       Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti za određivanje namjene površina na području općine

2. Uvjeti za uređenje prostora

2.1. Građevine od važnosti za Državu i Županiju

2.1.1. Građevine od važnosti za Državu

2.1.1. Građevine od važnosti za Županiju

2.2. Građevinska područja naselja

2.3  Izgrađene strukture van naselja

3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti

4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti

5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava

5.1. Prometni sustav

5.1.1. Cestovni promet

5.1.2. Željeznički promet

5.1.3. Pomorski promet

5.2. Vodnogospodarski sustav

5.2.1. Vodoopskrba

5.2.2. Odvodnja

5.2.3. Uređenje vodotoka i voda

5.3. Elektroopskrba

5.4. Telekomunikacije

6.  Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina

7.  Postupanje s otpadom

8.  Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9.  Mjere provedbe plana

9.1. Obveza izrade prostornih planova

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

9.3. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

 

 

^ Gore