« Povratak

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI, ŠPORTU ...

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
     Općinski načelnik
 
Klasa: 400-01/15-01/13
Urbroj: 2198/09-2-1-1
 
Starigrad Paklenica, 03. rujna 2015. godine

Na temelju članka 19.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/08, 150/11, 144/12 i 19/13) Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ( NN broj 47/90, 27/93 i 38/09) Zakona o športu (NN broj 71/06, 150/18, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), Zakona o tehničkoj kulturi (NN broj 76/93, 11/94 i 38/09), Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13 i 152/14) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i članka 46. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske Županije" broj 04/13, 07/13 i 11/13 ) Općinski načelnik Općine Starigrad,  objavljuje

O G L A S
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu, tehničkoj kulturi, školstvu, socijalnoj skrbi i humanitarnim aktivnostima
od interesa za Općinu Starigrad u 2016. godini

I

U javne potrebe u kulturi, športu, tehničkoj kulturi, školstvu, socijalnoj skrbi i humanitarnim aktivnostima na području Općine Starigrad za 2016. godinu uvrstit će se u skladu sa Zakonom i ocjenom izvršenja programa za 2015. godinu djelomično ili u cijelosti:

a)  KULTURA

1. programi ustanova, organizacija i u udruga u kulturi koje obavljaju poslove od interesa za Općinu
    Starigrad,
2. programi zaštite i revitalizacije spomenika kulture od izuzetne vrijednosti za Općinu Starigrad,
3. otkup vrijednih muzejskih predmeta, otkup knjiga za potrebe knjižnice,
4. izdavanje knjiga, brošura, časopisa i listova u kulturi od interesa za Općinu Starigrad,
5. programi koji imaju za cilj unapređenje i posebice, stvaraju nove kvalitete kazališno – scenskog,     
    glazbenog i likovnog života Općine Starigrad,
6. programi koji imaju za cilj oživljavanje i poticanje kulturno - amaterskog stvaralaštva na području
    Općine Starigrad,
7. akcije i manifestacije u književno – nakladničkoj, muzejsko – galerijskoj, likovnoj i glazbeno –
    scenskoj djelatnosti od interesa za Općinu Starigrad,
8. rekonstrukcija, sanacija, investicijsko održavanje i opremanje objekata i ustanova kulture od
    interesa za Općinu Starigrad.
 

b) ŠPORT

Programi koje predlažu športske udruge i društva, zajednice športskih udruga, odgojno-obrazovne ustanove, učenička športska društva, te druge pravne i fizičke osobe koje samostalno obavljaju športske djelatnosti koje su zakonom određene da su od lokalne važnosti i da su u svezi s:

1. poticanjem promicanja športa,
2. provođenjem djela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,
3. treningom, organiziranjem i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja, te općom i
    posebnom zdravstvenom zaštitom športaša,
4. športsko – rekreacijskim aktivnostima građana, kineziterapijskim aktivnostima, kao i drugim
    športskim aktivnostima koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke
    sposobnosti pučanstva,
5. tjelesnom kulturom i športskim aktivnostima invalida i drugih osoba oštećenog zdravlja,
6. održavanjem i izgradnjom objekata od značaja za Općinu Starigrad,
7. stručnim radom u športu, te obrazovnom i informacijskom djelatnošću u športu.
 

c) TEHNIČKA KULTURA

Prijedlozi programa trebaju obuhvaćati djelatnosti tehničke kulture:

1. poticanje i promicanje tehničke kulture,
2. odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i
    informatičkih znanja i vještina za darovitu i hendikepiranu djecu,
3. programi organiziranja promaknuća tehnoloških inovacija ( izložbe, sajmovi isl. ),
4. organiziranje i provođenje smotra znanstveno – tehničkog stvaralaštva mladih,
5. nabavka opreme, održavanje i popravak objekata tehničke kulture,
6. informativno nakladničke i nakladničke djelatnosti glede tehničke kulture u Općini Starigrad.

d) ŠKOLSTVO

Prijedlozi programa trebaju obuhvaćati djelatnosti:

1. Podizanje standarda školskog odgoja i obrazovanja.

2. Sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti i projekata.

 

e) SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNE AKTIVNOSTI

Prijedlozi programa moraju obuhvaćati aktivnosti ustanova, udruga, organizacija i pojedinaca na području socijalnog rada i humanitarnih aktivnosti:

1. programi i aktivnosti udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida, hrvatskih dragovoljaca Domovinskog
    rata, hrvatskih branitelja, obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja,
2. programi i aktivnosti udruga civilnih stradalnika Domovinskog rata, različitih invalidskih udruga,
3. aktivnosti usmjerene za pomoć starim i nemoćnim osobama, hendikepiranim osobama,
4. aktivnosti usmjerene na područje zdravstvene zaštite i psihosocijalne pomoći obiteljima,
5. programi i aktivnosti za djecu i mlade.

II

Prijedlozi programa moraju sadržavati:

1. osobnu kartu organizacije, odnosno subjekta koji se natječe ( naziv, adresu, telefon, imena
    odgovornih osoba ),
2. Rješenje Županijskog Ureda za opću upravu o registraciji udruge prema Zakonu o udrugama,
3. prikaz prostora ( teren, dvorana, kancelarija ) u kojem se djelatnost odvija i status tog prostora
    ( vlastit, najam i sl. ),
4. prikaz broja članova po kategorijama za klubove i udruge,
5. pregled aktivnosti, te izvješće o utrošenim sredstvima ukoliko ih je Općina Starigrad odobrila udruzi
    u 2015. godini i prijedlog programa rada za 2016. godinu s financijskim planom ( financijski plan
    kojim se iskazuju prihodi po izvorima i rashodi po namjenama ),
6. prikaz ostalih potreba i aktivnosti relevantnih za djelovanje udruge ili organizacije.
 

III

Rok za dostavu prijedloga programa je do 15. listopada 2015. godine.

Prijedlozi programa dostavljaju se na adresu: Općina Starigrad, Jedinstveni upravni odjel, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad – Paklenica, osobno ili poštom.

Nepotpuni prijedlozi, te prijedlozi koji pristignu izvan utvrđenog roka za dostavu neće se uzimati u razmatranje.

 

                                                                              Općinski načelnik:

                                                                               Krste Ramić, dipl. oec.

 

 

^ Gore