« Povratak

Odluke o donacijama i pomoći

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 302-02/08-1/5
Urbroj: 2198/09-1/1-08-1
Starigrad Paklenica, 18. prosinca 2008. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01. , 60/01. i 129/05.) te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni list zadarske županije" br.3/06), na prijedlog Odbora za poljoprivredu, Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 31. sjednici održanoj 18. prosinca 2008. godine,    d o n o s i 

O D L U K U

o uvjetima za dodjelu novčanih donacija i pomoći

u provođenju  projekata iz područja poljoprivrede

i ruralnog razvitka Općine Starigrad 

 

I. OPĆI UVJETI

Članak 1.

 Ovom se Odlukom utvrđuju opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele novčanih donacija i pomoći, te obveze korisnika bespovratnih novčanih sredstava- novčanih donacija i pomoći dobivenih za provođenje projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvitka Općine Starigrad.

Članak 2.

Općina Starigrad će dodjeljivati novčane donacije i pomoći korisnicima za organizaciju, provođenje i sudjelovanje u sljedećim projektima:

A) Edukacija i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i kućanstvu, uvođenje novih      tehnologija, ruralni razvitak

1. Sudjelovanje na predavanjima, okruglim stolovima, savjetovanjima, radionicama, tečajevima i     seminarima iz područja menagmenta, marketinga, ekološke poljoprivrede, ruralnog razvitka,    uvođenje novih tehnologija i novih proizvodnji, organiziranim od strane trećih osoba, za koje se plaća kotizacija.

2. Stručna putovanja i posjete izložbama, sajmovima, stručnim, znanstvenim i upravnim institucijama, oglednim tvrtkama i gospodarstvima u zemlji i inozemstvu.

 

B) Provedba vlastitih projekata

1. Novčana dotacija poljoprivrednim udrugama za provođenje vlastitih projekata, a koje će se provesti u tekućoj godini.

2. Novčana pomoć poljoprivrednim zadrugama za provođenje vlastitih projekata  , a koji će se provesti u tekućoj godini.

 

C) Nabava opreme i inventara

1. Nabava računalne, komunikacijske i druge opreme za obavljanje registrirane djelatnosti zadruge ili udruge, te računalnih softvera za potrebe udruge ili zadruge.

2. Nabava uredskog namještaja i inventara za potrebe rada udruge ili zadruge.

Članak 3.

Korisnici novčanih dotacija i pomoći iz članka 2. Odluke jesu organizatori i suorganizatori  provedbe projekata iz članka 2. ove Odluke, a mogu biti poljoprivredne udruge sa sjedištem na području Općine Starigrad, upisane u Registar udruga, te poljoprivredne zadruge sa sjedištem i djelatnošću na području Općine Starigrad evidentirane pri Hrvatskom savezu zadruga.

Članak 4.

 Sredstva za novčane donacije i pomoći iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Starigrad.

Članak 5.

Najveći ukupni iznos novčane donacije ili pomoći iz članka 2. ove Odluke za tekuću godinu koju jedan korisnik može ostvariti ovisi o broju prijavljenih korisnika na javni natječaj a limitiran je ukupnim sredstvima predviđenim u Proračunu općine Starigrad.

 

II. KRITRIJI ZA DODJELU  NOVČANIH DONACIJA I POMOĆI

Članak 6.

Kriteriji  za dodjelu novčanih donacija i pomoći ocjenjuju se bodovanjem i utvrđuju se kako sljedi:

1. Kvaliteta organizacijskog i financijskog plana projekta.

             - planovi su kvalitetni ......................................................... 9 bodova
             - planovi su dobri ............................................................... 6 bodova
             - planovi su zadovoljavajući ................................................. 3 boda
             - planovi ne zadovoljavaju ................................................... 0 bodova

 2. Sukladnost projekta mjerama u poljoprivredi koje provodi Općina Starigrad (PUR i Program     gospodarenja poljoprivrednim resursima)

             - projekt je u cijelosti sukladan mjerama ................................. 9 bodova
             - projekt je većim dijelom sukladan mjerama............................. 6 bodova
             - projekt je dijelom sukladan mjerama ..................................... 3 boda
    - projekt nije sukladan mjerama ............................................ 0 bodova

 3. Podrška i uključenost drugih u provedbu projekta (država, županija, komora, udruge, pravne i fizičke osobe, agencije, nevladine organizacije)

             - projekt ima tri i više pisama namjere/potpore ......................... 9 bodova
             - projekt ima dva pisma namjere/potpore ................................ 6 bodova
             - projekt ima jedno pismo namjere/potpore .............................. 3 boda
             - projekt nama pisma potpore................................................ 0 bodova

 4. Uključenost u provedbu projekta Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu i/ili Hrvatskog stočarskog centra.

    -  u projekt je uključen HZPSS i HSC....................................... 6 bobova
    - u projekt je uključen samo HZPSS ili HSC .............................. 3 boda
    - u projekt nije uključen ni HZPSS ni HSC ................................ 0 bodova

 5. Dosadašnji rad u takvim ili sličnim projektima

             - podnositelj zahtjeva je do sada radio na
               dva ili više takvih ili sličnih projekata .................................... 9 bodova
             - podnositelj zahtjeva je do sada radio na
               jednom takvom ili sličnom projektu ....................................... 6 bodova
             - podnositelj zahtjeva prvi put radi na
               takvom projektu ............................................................... 0 bodova

 6. Koristi od projekta

             - rezultati projekta su korisni za
               područje Općine Starigrad ................................................. 9 bodova
             - rezultati projekta su korisni samo za
               članove podnositelja zahtjeva ............................................ 3 boda
             - nije moguće trenutno utvrditi koristi od projekta .................... 0 bodova

 7.   Za zadruge, broj zadrugara

             - više od 20 zadrugara ....................................................... 15 bodova
             - od 16 do 20 zadrugara ..................................................... 10 bodova
             - od 11 do 15 zadrugara .....................................................  5 bodova
             - od 4 do 10 zadrugara .......................................................  3 boda
             - 3 zadrugara ....................................................................  1 bod

8. Za udruge, broj  redovnih članova udruge

   - više od 50 članova............................................................. 15 bodova
            - od 30 do 50 članova    ....................................................... 10 bodova
            - od 21 do 30 članova    .......................................................  5 bodova
            - od 4 do 20  članova    ........................................................  3 boda
            - 3 člana         ....................................................................  1 bod

             Prednost pri dodjeli imati će korisnik  s većom zastupljenošću navedenih kriterija, tj. prema broju ostvarenih bodova. Maksimalan broj bodova po osnovu svih kriterija iznosi 66 bodova. Minimalni broj bodova koje mora ostvariti korisnik da bi mu se mogla isplatiti novčana pomoć ili donacija iznosi 18 bodova, i zastupljenost svih sedam kriterija.

Članak 7.

 Novčane donacije ili pomoći dodjeljuju se za projekte iz članka 2. ove Odluke koji će biti objavljeni u tekućoj godini.

 

III. POSTUPAK DODJELE DONACIJA, ODNOSNO POMOĆI

Članak 8.

Novčana donacija , odnosno pomoć, dodjeljuje se putem javnog natječaja.

         Javni natječaj raspisuje Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad. Javni natječaj se objavljuje u dnevnom tisku i na oglasnoj ploči Općine Starigrad.

         Natječaj je otvoren 30 kalendarskih dana od dana objave.

Natječaj sadrži:

- naziv tijela koje objavljuje natječaj
- predmet natječaja
- opće uvjete za dodjelu sredstava
- obveze korisnika
- popis potrebne dokumentacoije
- vrijeme trajanja natječaja

Članak 9.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu novčanih donacija i pomoći u poljoprivredi ( u daljnjem tekstu Povjerenstvo). Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana  koje imenuje Općinsko poglavarstvo.

Povjerenstvo nakon provjere dostavljene dokumentacije izrađuje listu s predloženim iznosima novčane donacije i listu s predloženim iznosima novčane pomoći, te prijedloge lista daje Općinskom poglavarstvu na usvajanje.

  

IV. OBVEZA KORISNIKA

Članak 10.

Korisnik novčane donacije ili pomoći  dužan je u roku od 30 dana po završetku obavljenog projekta i utroška dobivenih sredstava, a najkasnije do konca kalendarske godine, podnijeti izvješće Općinskom poglavarstvu o obavljenom projektu i utrošenim sredstvima.

Ukoliko korisnik novčane donacije ili pomoći ne podnese izvješće o obavljenom projektu i utrošenim sredstvima  u rokovima iz stavka 1. ovog članka, neće se moći natjecati za novčane donacije ili pomoći u narednoj godini.

Članak 11.

Korisnik novčane donacije ili pomoći dodjeljene tijekom prothodne godine godine koji nije u propisanom roku dostavio izvješće o utrošku sredstava se isključuje iz dodjele novčane donacije i/ili pomoći za tekuću  godinu.

Korisnik kojem se odobri novčana donacija ili pomoći obavezan je sudjelovati na najmanje dvije manifestacije po pozivu Općine Starigrad.

Članak 12.

Ukoliko je korisnik novčane donacije ili pomoći  priložio neistinitu dokumentaciju ili se utvrdi da je nenamjenski potrošio novčanu donaciju ili pomoć, dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Općinski proračun, te će biti isključen iz svih općinskih donacija i pomoći u poljoprivredi i rurarnom razvitku u narednih pet ( 5 ) godina. Kao osiguranje povrata sredstava upotrijebit će se mijenica ili zadužnica.  

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog  dana po objavi u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore