« Povratak

Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 021-05/09-01/1
Urbroj:2198/09-1/1-09-3             
Starigrad Paklenica, 19. lipnja 2009. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07 i 125/08), te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni list zadarske županije" br.3/06) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj konstituirajućoj  sjednici održanoj 19. lipnja 2009. godine,  donosi

ODLUKU o izboru
predsjednika Općinskog vijeća Općine Starigrad

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Starigrad za predsjednika Općinskog vijeća  imenuje:

            - Jure Tomić, dipl.oec.

Članak 2.

             Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore