« Povratak

Zaključak - Javni poziv za kandidate Savjeta mladih

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 023-08/09-01/2
Urbroj:2198/09-1-10-2             
Starigrad Paklenica, 04. ožujka 2010. godine

     Na temelju članka 8. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine", broj 23/07) i članka 31. Statut Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije“, broj:16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 6. sjednici, održanoj dana 04 ožujka 2010. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o objavljivanju Javnog poziva za prijavu kandidata
 za članove Savjeta mladih Općine Starigrad
 
 
           1. Općina Starigrad objavit će Javni poziv, a radi izbora članova Savjeta mladih Općine
               Starigrad, u daljnjem tekstu: Poziv.

2. Usvaja se tekst Poziva koji je sastavni dio ovog Zaključka.

3. Poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Starigrad, dnevnom tisku i na web
    stranicama Općine Starigrad.
    Rokovi vezani za početak i završetak prikupljanja prijava računaju se od dana  
    objave Poziva u dnevnom tisku.

4. Tekst Poziva sastavni je dio ovog Zaključka.

5. Stručno-tehničke poslove za Savjet, kao i objavu Javnog poziva za prijavu
    kandidata za članove Savjeta mladih Općine Starigrad, obavljat će Jedinstveni
    upravni odjel Općine Starigrad.
 
6. Ovaj Zaključak objavit će se u  "Službenom glasniku Zadarske županije“ i  na
    službenim web stranicama Općine Starigrad.

  

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 023-08/09-01/2
Urbroj:2198/09-1-10-3            
Starigrad Paklenica, 04. ožujka 2010.godine

 

Na temelju članka 8. Zakona o savjetima mladih ("narodne novine", broj 23/07.) Općinsko vijeće Općine Starigrad, o b ­ j a v l j u j e

 JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za člana Savjeta mladih Općine Starigrad

 

l.  Savjet mladih Općine Starigrad je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Starigrad osnovano s ciljem osiguravanja boljeg položaja i mogućnosti utjecaja mladih na donošenje odluka u predstavničkom i izvršnom tijelu Općine Starigrad, te potpunijeg preuzimanja odgovornosti za položaj mladih i njihovu budućnost. Savjet mladih broji pet (5) članova.

II. Pravo predlaganja kandidata za člana Savjeta mladih Općine Starigrad imaju:

-  udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
-  učenička vijeća i studentski zborovi,
-  drugi registrirani oblici organiziranja mladih,

sa područja Općine Starigrad.

III. Kandidat za člana Savjeta mladih Općine Starigrad bira se na vrijeme od dvije (2) godine i može biti osoba u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života, s prebivalištem na području Općine Starigrad.

IV.  Prijedlog kandidata mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište, te mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

V.   Prijedlogu je potrebno priložiti životopis, motivacijsko pismo, ovjerenu presliku domovnice, potvrdu o prebivalištu kandidata (ne stariji od 3 mjeseca), potvrdu o nekažnjavanju te izvod iz registra udruga ne stariji od 6 mjeseci ili potvrdu o posljednjem upisu u sudski registar (za ustanove) ili drugi registar, odnosno odgovarajući dokaz.

VI.  Prijedlog kandidata podnosi se u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku i na web stranicama Općine Starigrad, na sljedeću adresu: Općinsko vijeće Općine Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, 23 244 Starigrad Paklenica, s naznakom "Prijedlog kandidata za člana Savjeta mladih Općine Starigrad".

VII. Prijava se vrši na obrascu koji je objavljen na web stranicama Općine Starigrad: www.opcina-starigrad.hr. Obrazac se može preuzeti svakog radnog dana i u prostorijama Općine Starigrad.

VIII.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

IX.  Prijedlog kandidata za člana Savjeta mladih Općine Starigrad utvrđuje Povjerenstvo za izbor i imeno­vanja Općinskog vijeća Općine Starigrad, te isti  upućuje Općinskom vijeću na nadležno postupanje.

                                                                                               Predsjednik:

                                                                                            Jure Tomić, dipl. oec.

 

      - Obrasci za prijavu kandidata za člana Savjeta mladih Općine Starigrad:
         - .doc format
         - .pdf format

 

 

^ Gore