« Povratak

Sustav zaštite i spašavanja

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 810-09/09-01/1
Urbroj:2198/09-1/1-08-2             
Starigrad Paklenica, 16. prosinca 2009. godine

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», br 174/04. i 79/07.) i članka 31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj: 16/09)  Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 5. sjednici održanoj dana 16.  prosinca 2009. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2009. godinu i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad za 2010. godinu

1. Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u   2009. godini koju je predložio Stožer zaštite i spašavanja Općine Starigrad.

2. Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u 2010. godini.

3. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u 2009. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u 2010. godini čine sastavni dio ovog Zaključka.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku Zadarske županije“.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore