« Povratak

Izvješće o obavljenoj reviziji

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 041-01/09-01/2
Urbroj:2198/09-1/1-09-8             
Starigrad Paklenica, 31. kolovoza 2009. godine

Temeljem članka 88. stavka 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj  117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 150/02, 147/03, 32/06, 73/08) i članka 31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na 03. sjednici, održanoj  31. kolovoza 2009. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja  Općine Starigrad za 2008. godinu,  od  Državnog ureda za  reviziju, Područni ured u Zadru.

  

Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                                    Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore