« Povratak

Odluka o radu ugostiteljskih objekata

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 335-01/10-01/29
Urbroj: 2198/09-1-10-1             
Starigrad Paklenica, 27. srpnja 2010. godine

Na temelju članka 8.  Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06 i 43/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 27. sjednici održanoj 27. srpnja 2010.godine, d o n o s i

ODLUKU
o radu
ugostiteljskih objekata

I) OPĆE ODREDBE

Članak 1.

     Ovom Odlukom određuje se :

-     raspored, početak i završetak radnog vremena u ugostiteljstvu
-     kriteriji za drugačiji raspored, početak i završetak radnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte
-     površina na kojima mogu biti ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“
 

II) RASPORED, POČETAK I ZAVRŠETAK RADNOG VREMENA U UGOSTITELJSTVU

Članak 2.

     Ugostiteljski objekti mogu poslovati u radnom vremenu kako slijedi:

1.  Ugostiteljski objekti  iz skupine «Restorani»:


 

 

 

u razdoblju

od 1. listopada -31. svibnja

 

u razdoblju

od 1. lipnja- 30. rujna

Restoran

od 06.00 – 24.00

od 06.00 – 01.00

Gostionica

od 06.00 – 24.00

od 06.00 – 01.00

Zdravljak

od 06.00 – 24.00

od 06.00 – 01.00

Zalogajnica

od 06.00 – 24.00

od 06.00 – 01.00

Pečenjarnica

od 06.00 – 24.00

od 06.00 – 01.00

Pizzeria

od 06.00 – 24.00

od 06.00 – 01.00

Bistro

od 06.00 – 24.00

od 06.00 – 01.00

Slastičarnica

od 06.00 – 24.00

od 06.00 – 01.00

Objekt brze prehrane

od 06.00 – 24.00

od 06.00 – 01.00


 

2.    Ugostiteljski objekti iz skupine «Barovi»:

 

 

 

u razdoblju

od 1. listopada – 31. svibnja

 

u razdoblju

od 1. lipnja- 30. rujna

Kavana

od 06.00 – 24.00

od 06.00 – 01.00

Caffe bar

od 06.00 – 24.00

od 06.00 – 01.00

Pivnica

od 06.00 – 24.00

od 06.00 – 01.00

Buffet

od 06.00 – 24.00

od 06.00 – 01.00

Krčma

od 06.00 – 24.00

od 06.00 – 01.00

Konoba

od 06.00 – 24.00

od 06.00 – 01.00

 

3. Ugostiteljski objekti iz skupine «Barovi» koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, mogu raditi od 21.00 – 06.00 sati i to samo u zatvorenim prostorima.

4. Ugostiteljski objekti iz skupine «Kantine i pripremnice obroka (catering)» mogu poslovati od  06.00 – 24.00 sata.

5. Ugostiteljski objekti iz skupine «Objekti jednostavnih usluga» mogu raditi od 06.00 do 24.00 sata u razdoblju od 01. listopada do 31 svibnja i od 06.00 do 01.00 u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna.

6. Ugostiteljski objekti iz skupine «Restorani» i ugostiteljski objekti iz skupine «Barovi» koji se nalaze izvan naseljenih područja mogu raditi od 00.00 –24.00 sata.

        Na otvorenim prostorima ili terasama uz ugostiteljske objekte nije dopušteno puštanje glazbe iza 00.45 sata u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna i 23 .45 u razdoblju od 01. listopada do 31 svibnja, neovisno o vrsti ugostiteljskog objekta i duljini trajanja rada.

Članak 3.

       Ugostitelji su se dužni pridržavati propisa iz područja javnog reda i mira i zaštite od buke, kao i svih propisa koji reguliraju njihovu djelatnost neovisno o dužini trajanja radnog vremena.

 

III ) KRITERIJI ZA DRUGAČIJI RASPORED, POČETAK   I ZAVRŠETAK RADNOG VREMENA ZA POJEDINE UGOSTITELJSKE OBJEKTE

Članak 4.

     Općinski načelnik Općine Starigrad može iznimno na zahtjev ugostitelja  i po preporuci Turističke zajednice odrediti drugačiji raspored, početak i završetak radnog vremena:

-         za ugostiteljske objekte iz skupine «Restorani» i ugostiteljske objekte iz skupine «Barovi» u slučaju organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbe, maturalnih zabava i sličnih događanja) ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. ako u tijeku godine ne učini niti jedan prekršaj prekoračenja dozvoljenog radnog vremena i niti jedan prekršaj remećenja javnog reda i mira.

-         za ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i skupine „Barovi“ u slučaju održavanja manifestacija pod pokroviteljstvom Općine Starigrad ili Turističke zajednice Općine Starigrad, neovisno o kriterijima iz prethodnog podstavka.

       Zahtjev iz stavka 1. podstavka 1. i podstavka 2. ovog članka ugostitelj podnosi Općinskom načelniku Općine Starigrad, putem Jedinstvenog upravnog odjela i to najkasnije 8 dana  prije održavanja događaja.

       Općinski načelnik može za pojedine ugostiteljske objekte, rješenjem, najduže za dva sata, odrediti raniji završetak radnog vremena  od radnog vremena propisanog Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i ovom Odlukom ukoliko je bilo prigovora na remećenje javnog reda i mira ili prekoračenja dozvoljenog radnog vremena.

       U slučaju izvanrednih situacija svi ugostiteljski objekti na području Općine Starigrad posluju u vremenu od 06,00,  a  najkasnije do 20,00 sati.

 

IV) POVRŠINA NA KOJIMA MOGU BITI UGOSTITELJSKI OBJEKTI IZ SKUPINE « OBJEKTI  JEDNOSTAVNIH USLUGA»

Članak 5.

       Ugostiteljski objekti iz skupine «Objekti jednostavnih usluga» su oni objekti koji su smješteni u kioscima, nepokretnim vozilima i priključnim vozilima, šatorima, na klupama, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga.

       Za pružanje ugostiteljskih usluga iz skupine «Objekti jednostavnih usluga» moraju biti ispunjeni tehnički i zdravstveni uvjeti.

       Ugostiteljske usluge iz skupine «Objekti jednostavnih usluga» smiju se pružati na površinama  koje su definirane posebnim propisima Općine Starigrad,  a sve sukladno članku 13. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

 

 V) ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Državni inspektorat.

Članak 7.

        Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o radu ugostiteljskih objekata Klasa:113-01/95-01, Urbroj:2198/09-95/01 od 04. 05.1995. godine i Odluka o ljetnom  radnom vremenu ugostiteljskih objekata, Klasa:113-01/98-01, Urbroj:2198/09-98/01 od 02. 06.1998. godine.

Članak 8.

        Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasnik Zadarske županije“.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore