« Povratak

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 335-01/10-01/19
Urbroj: 2198/09-1-10-1             
Starigrad Paklenica, 01. lipnja 2010. godine

Na temelju članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi  (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01 i 129/05),  članka 31. Statuta općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije“, br. 16/09) , Općinsko vijeće na 08. sjednici održanoj 01. lipnja 2010. godine,  donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

Iza  članka 3. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, Klasa 334-01/96-01; Urbroj: 2198/09-96/01, od 29. ožujka 1996. godine, dodaje se novi članak 3a  koji glasi:

      Udaljenost od postojećeg  ugostiteljskog objekta može biti i manja ako pokretni ugostiteljski objekt, ambulantna prodaja ili prodaja iz kioska  ne pruža istovjetni asortiman roba i usluga kao postojeći ugostiteljski objekt.

Članak 2.

      Ova odluka stupa na snagu osam (8) dana od dana objave, a objavit će se u “Službenom glasniku Zadarske županije”.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore