« Povratak

Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 330-01/10-01/3
Urbroj:2198/09-1-10-1             
Starigrad Paklenica, 01. travnja 2010. godine

Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09) a u svezi s člankom 10. Zakona o trgovini („Narodne novine“, broj: 87/08 i 116/08), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 7. sjednici održanoj dana 01. travnja 2010. godine, d o n o s i  

ODLUKU
o
trgovini na malo izvan prodavaonica

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovom Odlukom određuju se:

- mogući načini prodaje roba i/ili usluga na malo izvan prodavaonica
- mjesta/lokacije (prostori) na području Općine Starigrad na kojima se može obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica
- izgled objekata za obavljanje trgovine na malo,

na prostoru Općine Starigrad na javnim površinama i zemljištu u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba.

 

II. NAČIN PRODAJE

Članak 2.

            Trgovina na malo izvan prodavaonica može se na području Općine Starigrad obavljati na sljedeće načine:

- na štandovima i klupama na tržnici na malo
- na štandovima i klupama izvan tržnica na malo
- putem kioska
- pokretnom prodajom
- prodajom putem automata
- prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe, manifestacije i sl.)
 

III. MJESTA PRODAJE  

Prodaja putem klupa i štandova izvan prodavaonica

Članak 3.

            Trgovina na malo putem klupa i štandova izvan prodavaonica može se na području Općine Starigrad obavljati isključivo na slijedećim lokacijama:

·         u mjestu Starigrad Paklenica:

-  Predio Jazine na dijelu čest. zem.  4756/1  k.o. Starigrad (prodaja voća i povrća)
-  Kampovi svi (prodaja voća i povrća)
-  Na svim površinama koje imaju pristup sa Javno - prometne površine (prodaja razne  
 robe osim voća i  povrća)

·         u mjestu Seline:

-  Trg Zukve (prodaja voća i povrća), dva (2) mjesta,
-  Modrič (prodaja voća i povrća), jedno (1) mjesto,
-  Kampovi svi (prodaja voća i povrća),
-  Na svim površinama koje imaju pristup sa Javno - prometne površine (prodaja razne robe osim voća i povrća)

·         u mjestu Tribanj:

-  Kampovi svi (prodaja voća i povrća)

Članak 4.

            Prodavaonice mogu prodavati i izlagati robu na klupama isključivo ispred pročelja prodavaonice.

            Prodavaonice prehrambenih proizvoda mogu na klupama ispred pročelja prodavaonice prodavati i izlagati samo voće i povrće.

            Klupe se moraju postaviti uz pročelje prodavaonice, a njihova krajnja udaljenost može iznositi najviše 2 m od pročelja prodavaonice

Prodaja putem kioska

Članak 5.

            Prodaja putem kioska može se na području Općine Starigrad obavljati isključivo na slijedećim lokacijama i to roba navedena uz lokaciju:

·         u mjestu Starigrad Paklenica:

-          Trg S. Radića (prodaja razne robe osim prehrambenih proizvoda),
-          Trg Tome Marasovića (prodaja novina, duhanski proizvoda) jedno (1) mjesto,
-          Površine koje imaju pristup saTrga Tome Marasovića (prodaja kruha) jedno (1) mjesto,
-          Površine koje imaju pristup sa ulice Jose Dokoze (prodaja kruha) jedno (1) mjesto,
-          Površine koje imaju pristup sa ulice Dr. F. Tuđmana (prodaja kruha) jedno (1) mjesto,
-          Kampovi svi (prodaja kruha).

·         u mjestu Seline:

-          Trg Zukve ( prodaja razne robe osim prehrambenih proizvoda) jedno (1) mjesto,
-          Površine koje imaju pristup sa Trga Zukve (prodaja kruha) jedno (1) mjesto,
-          Površine koje imaju pristup sa ulice Dr. F. Tuđmana (prodaja razne robe osim prehrambenih proizvoda) tri (3) mjesta,
-          Površine koje imaju pristup sa ulice Dr. F. Tuđmana (prodaja kruha) jedno (1) mjesto,
-          Kampovi svi (prodaja kruha)

·         u mjestu Tribanj:

-          U mjestu Tribanj (prodaja razne robe osim prehrambenih proizvoda) na svim javnim površinama i površinama koje imaju pristup sa javne površine,
-          Kampovi svi (prodaja razne robe osim prehrambenih proizvoda)

Pokretna prodaja i prodaja putem automata

Članak 6.

            Trgovina na malo izvan prodavaonica pokretnom prodajom i prodajom putem automata može se na području Općine Starigrad obavljati isključivo na slijedećim lokacijama:

·         u mjestu Starigrad Paklenica:

-   Predio Jazina na dijelu čest. zem.  4756/1  k.o. Starigrad (postojeća tržnica)
-   Prodaja putem automata u sklopu postojećih objekata

·         u mjestu Seline:

-  Trg Zukve

·         u mjestu Tribanj:

-  Na svim površinama koje imaju pristup sa Javno - prometne površine

Članak 7.

            Prodavaonice prehrambenih proizvoda mogu prodavati pića, napitke i sladoled u konfekcioniranom obliku iz rashladnih uređaja isključivo uz pročelje prodavaonice, s najvećom udaljenosti 1 m od pročelja prodavaonice.

Prigodna prodaja (sajmovi, izložbe, manifestacije i sl.)

Članak 8.

            Tijekom športskih, zabavnih i kulturnih priredbi koje organizira ili podupire općina odnosno turistička zajednica  može se obavljati prodaja sa klupa, štandova, putem automata i pokretnih prodavača na sljedećim lokacijama:

·         u mjestu Starigrad Paklenica:

     - Na lokaciji održavanja manifestacije

·         u mjestu Seline:

- Na lokaciji održavanja manifestacije

·         u mjestu Tribanj:

      - Na lokaciji održavanja manifestacije

            Točnu poziciju, broj i vrstu prodajnih mjesta utvrđuje priređivač uz prethodnu suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Starigrad.

 

IV. IZGLED OBJEKATA I NAPRAVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TRGOVINE NA MALO

Klupe i štandovi

Članak 9.

            Štandovi koji se mogu postavljati na lokacijama iz članka 3. ove Odluke moraju biti tipski, veličine 2,00 x 1,00 m i to drv eni štand sa kutijom i sa platnenom tendom u kombinaciji zeleno bijele boje.

            Uvjeti za boje tendi iz stavka 1. ovog članka odnose se za sva naselja smještena na prostoru Općine Starigrad.

Kiosci

Članak 10.

            Kiosci  koji se mogu postavljati na lokacijama iz članka 5. ove Odluke moraju biti isključivo tipski, veličine do maksimalno 12 m2 i to pravokutnog oblika sa kosim krovom pokrivenim crijepom i sa kamenom obloženom fasadom.

Članak 11.

            Odredbe članka 9. i 10. ove Odluke odnose se i na postavljanje privremenih objekata na pomorskom dobru za koje se izdaju koncesijska odobrenja na lokacijama koje se određuju Planom upravljanja pomorskim dobrom.

            Odredbe članka 9. i 10. ove Odluke odnose se i na lokacije za koje se od strane nadležnih tijela izdaju koncesije na pomorskom dobru na području Općine Starigrad.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

            Suglasnosti za postavljanje kioska, štandova i ostalih pokretnih objekata i naprava iz ove odluke izdaje JUO Općine Starigrad na temelju kriterija zadanih ovom Odlukom.

Članak 13.

            Fizičke i pravne osobe koje na prostorima iz ove Odluke obavljaju prodaju iz kioska, štandova i ostalih naprava, dužni su odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada urediti s ovlaštenim isporučiteljom ove komunalne usluge te za to platiti naknadu.

Članak 14.

            Zakupci javnih površina, zemljišta u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba ili koncesionari na pomorskom dobru dužni su uskladiti izgled kioska, štandova i ostalih naprava sa člankom 9. i 10.  ove Odluke najkasnije do 01. ožujka 2011. godine.

            Ukoliko se ne izvrši usklađivanje izgleda u roku propisanom stavkom 1. ovog članka raskinut će se ugovori o zakupu javnih površina, odnosno, neće se izdati Suglasnosti/koncesijska odobrenja za postavljanje istih, ukoliko se radi o dodjelama koncesija  podnijeti će se inicijativa nadležnom tijelu za izmjenu odluke o dodjeli koncesije.

Članak 15.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“ i primjenjuje se po stupanju na snagu, izuzev članka 5. ove Odluke koji se primjenjuje od 01. siječnja 2011. godine. 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore