« Povratak

Odluka-Studija opravdanosti i procjena vrijednosti koncesije

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 342-01/10-01/2
Urbroj:2198/09-1-10-6             
Starigrad Paklenica, 01. travnja 2010. godine

Na temelju članka 9. Zakon o koncesijama («Narodne novine», br. 125/08) i članka 31. Statuta  Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad  na 7. sjednici održanoj 01. travnja 2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
o
donošenju Studije opravdanosti i procjena vrijednosti koncesije

I.

Donosi se Studija opravdanosti davanja koncesije i procjena vrijednosti  koncesije za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu obavljanja turističke djelatnosti – kamp, na dijelu čestice zemlje 3289 k.o. Seline, površine 8600 m2.

II.

Studija opravdanosti davanja koncesije i procjena vrijednosti koncesije iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku Odluke i čini njen sastavni dio.

Obrazloženje:

Člankom 9. Zakona o koncesijama, određeno je da pripremne radnje za davanje koncesije provodi davatelj koncesije. 

Pripremnim radnjama smatraju se posebno:

– procjena vrijednosti koncesije,
– izrada studije opravdanosti davanja koncesije,
– imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju,
– izrada dokumentacije za nadmetanje te
– poduzimanje svih ostalih mjera koje prethode postupku davanja koncesije u skladu s odredbama ovog Zakona i posebnih propisa kojima se pobliže uređuje pojedina vrsta koncesije. 

Člankom 11. Zakona o koncesijama propisano je da davatelj koncesije u izradi studije opravdanosti davanja koncesije posebno uzima u obzir javni interes, utjecaj na okoliš, zaštitu prirode i kulturnih dobara, financijske učinke koncesije na državni proračun, odnosno proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i usklađenost s gospodarskim razvojnim planovima i planovima davatelja koncesije.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore