« Povratak

Skupština trgovačkog društva "Argyruntum"

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 363-02/08-01/4
Urbroj: 2198/09-1/1-09-4
Starigrad Paklenica, 05. studeni  2009. godine

                               Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 3/01, 60/01,  129/05, 109/07, 125/08) te članka 31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik" Zadarske županije  br. 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 4. sjednici održanoj 05. studenog 2009. godine, d o n o s i

ODLUKU
o imenovanju članova Skupštine trgovačkog društva Argyruntum d.o.o.
 
 
U Skupštinu trgovačkog društva imenuju se:
 
1.  Jure Tomić, dipl. oec.
 
2.  Krste Ramić, dipl. oec.
 
3.  Josip Marasović
 
4.  Marijan Knežević
 
5.  Tome Dokoza
 
6.  Jole Petričević
 
7.  Ante Marasović, dipl.ing.

  

Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                                    Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore