« Povratak

Savjet mladih

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 023-08/09-01/2
Urbroj: 2198/09-1/1-09-1
Starigrad Paklenica, 05. studeni 2009. godine

            Na temelju članka 2., 4. i 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine 23/07), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 26. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 4. sjednici održanoj dana  05. studenog 2009. godine,   d o n o s i

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Starigrad

Članak 1.

            Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Općine Starigrad ( u daljnjem tekstu: Savjeta), djelokrug, postupak izbora članova te druga pitanja od značenja za rad Savjeta.

Članak 2.

            Savjet se osniva kao savjetodavno tijelo Općine Starigrad, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području  Općine Starigrad.

Članak 3.

            Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na području Općine Starigrad u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

Članak 4.

            Savjet broji pet (5) članova.

Članak 5.

            Nakon stupanja na snagu ove Odluke postupak izbora članova Savjeta u roku od 15 dana pokreće Općinsko vijeće Općine Starigrad.

            Javni poziv objavljuje sa na web stranicama i oglasnoj ploči Općine Starigrad te najmanje u jednom dnevnom listu.

            Kandidate za članove Savjeta predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih na području Općine Starigrad.

            Na temelju pisanih i obrazloženih prijedloga ovlaštenih predlagatelja iz stavka 3. ovoga  članka, članove Savjeta bira i razrješava  Općinsko vijeće Općine Starigrad po postupku utvrđenom Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Općine Starigrad i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Starigrad, a su skladu sa Zakonom o savjetima mladih („Narodne novine“ 23/07) i ovom Odlukom.

            Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju članovi Savjeta, sukladno Poslovniku o radu Savjeta. eta.

Članak 6.

            Osnovna mjerila za izbor članova u Savjet jesu:

                        - zastupljenost srednjoškolske, studentske i radničke populacije,

                        - raniji pokazatelji rada predloženih članova na području obrazovanja, kulture,                   športa, tehničke kulture i ostalim područjima na kojim se na suvisao način                          osmišljava slobodno vrijeme mladih.

Članak 7.

            Članovi Savjeta biraju se na vrijeme od dvije (2) godine.

            Općinsko vijeće Općine Starigrad razriješit će člana Savjeta i prije isteka mandata ako:

                        - neopravdano ne nazoči sjednicama Savjeta,

                        - ako navrši trideset godina života,

                        - na osobni zahtjev, te

                        - ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora

                           u trajanju dužem od šest mjeseci.

Članak 8.

U okviru svojeg djelokruga Savjet:

- raspravlja na sjednicama Savjeta o pitanjima značajnim za rad Savjeta,

- raspravlja na sjednicama Savjeta o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća Općine 

   Starigrad koji su od interesa za mlade,

- predlaže Općinskom vijeću Općine Starigrad donošenje odluka, programa i drugih akata od  

   značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Starigrad,

- predlaže Općinskom vijeću Općine Starigrad, raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za  

   unapređenje položaja mladih na području Općine Starigrad, te način rješavanja navedenih

   pitanja,

- daje mišljenje Općini Starigrad prilikom donošenja mjera, programa i drugih akata od

  osobitog značenja za unapređenje mladih na području Općine Starigrad,

- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe Općinskog programa djelovanja za mlade, programa

   za otklanjanje nastalih problema i poboljšanja položaja mladih (lokalni program djelovanja  

   za mlade),

- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu Odluka i Programa o skrbi za mlade (lokalni

   program djelovanja za mlade),

- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih

   na području Općine Starigrad,

- potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina i gradova i županija u Republici

   Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

- predlaže  Općinskom vijeću Općine Starigrad financijski plan radi ostvarivanja programa

   rada Savjeta,

- po potrebi poziva predstavnike Općine na sjednice Savjeta, te

- te obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Članak 9.

            Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva Općinski načelnik Općine Starigrad.

            Do izbora predsjednika savjeta sjednicom predsjedava najstariji član Savjeta.

Članak 10.

            Savjet održava redovite sjednice najmanje jednom u dva mjeseca.

            Sjednice Savjeta saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta.

            Predsjednik Savjeta dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta.

Članak 11.

            Savjet donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta, osim ako zakonom nije drukčije određeno.

            Član Savjeta koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje Odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

            Smatra se da je član Savjeta neposredno zainteresiran za donošenje Odluka o nekom pitanju ako se Odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili sudjelovanju pravne osobe u kojoj je on član upravnog tijela.

Članak 12.

            Savjet predstavlja i zastupa predsjednik Savjeta.

Članak 13.

            Savjet može imenovati svoja stalna i povremena radna tijela za uža područja djelovanja, te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

            U radu Savjeta mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i skrb o mladima.

Članak 14.

            Savjet donosi Poslovnik o svom radu.

            Poslovnik o radu Savjet donosi većinom svih članova Savjeta.

            Poslovnikom o radu pobliže se uređuje ustrojstvo, način rada i način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta u skladu sa Zakonom o savjetima mladih i ovom Odlukom.

            Predlaganje za izbor predsjednika Savjeta ima svaki član Savjeta.

            Predsjednik se bira javnim glasovanjem, većinom glasova svih članova Savjeta.

            Zamjenik se bira javnim glasovanjem na prijedlog predsjednika Savjeta, većinom glasova svih članova Savjeta.

Članak 15.

            Savjet donosi program rada Savjeta za svaku kalendarsku godinu.

            Program rada savjeta sadrži slijedeće aktivnosti:

                        - sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe Općinskog programa djelovanja  

                          za mlade,

                        - suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i

                          inozemstvu,

- konzultiranje s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne)  

  samouprave u politici prema mladima.

            Program rada Savjeta sadrži i ostale aktivnosti važne za rad Savjeta i poboljšanje položaja mladih.

            Program rada Savjeta donosi se većinom glasova svih članova Savjeta.

            Program rada Savjeta Savjet donosi i podnosi na odobravanje najkasnije do 30. rujna tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu.

Članak 16.

            Ukoliko se programom rada Savjeta za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se sukladno Zakonu, ovoj Odluci i na temelju financijskog plana osiguravaju u proračunu Općine Starigrad.

            Program rada Savjeta iz stavka 1. ovog  članaka odobrava Općinsko vijeće Općine Starigrad.

Članak 17.

            Savjet podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću Općine Starigrad.

Članak 18.

            Savjet može surađivati i razvijati s organiziranim oblicima djelovanja mladih u jedinicama lokalne, odnosno regionalne (područne) samouprave drugih zemalja, te međunarodnim organizacijama.

Članak 19.

            Općina Starigrad osigurava financijska sredstva za rad savjeta i članka 16. stavka 1. i iz stavka 3. ovog članka, kao i prostor za održavanje sjednica savjeta, sukladno Zakonu i ovoj Odluci.

            Članovi Savjeta ne primaju naknadu za svoj rad.

            Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova vezano za rad u Savjetu.

Članak 20.

            Stručne i administrativne poslove za potrebe savjeta obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad.

Članak 21.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

  

Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                                    Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore