« Povratak

Odluka o dodjeli priznanja Općine Starigrad

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 061-01/10-01/1
Urbroj: 2198/09-1-10-10             
Starigrad Paklenica, 27. srpnja 2010. godine

            Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09), Odluke o javnim priznanjima Općine Starigrad od 04. svibnja 1995. godine, Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
o
dodjeli priznanja Općine Starigrad

Članak 1.

Ovom Odlukom dodjeljuju se javna priznanja Općine Starigrad i to:

1)      Grb Općine Starigrad dodjeljuje se ustanovi Bamapharm-ljekarničkoj jedinici Starigrad,
2)      Nagrada Općine Starigrad dodjeljuje se:
-         Matiji Milovac , za humana djela
-         Anti Krapić, za zapaženi uspjeh i ostvarenja u športu

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore