« Povratak

Odluka o sufinanciranju prijevoza vode

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 402-07/10-01/2
Urbroj:2198/09-1-10-1             
Starigrad Paklenica, 04. ožujka 2010. godine

Na temelju čl.35  Zakona o lokalnoj ( područnoj ) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 16/09),  Općinsko vijeće donosi:

ODLUKU
o sufinanciranju prijevoza vode

Članak 1.

Općina Starigrad sufinancirat će prijevoz vode u naselja na području Općine Straigrad  u kojima nema vodovodne mreže i to:

1. zona iznosom od 200,00 kuna po cisterni
2. zona iznosom od 250,00 kuna  po cisterni
3. zona iznosom od 300.00 kuna po cisterni
            4. zona iznosom od 350,00 kuna po cisterni

Članak 2.

Zona 1. obuhvaća područje od potoka Mala Paklenica u Selinama do  zaseoka Koići u Starigradu.

Zona 2. obuhvaća područje od potoka Mala Paklenica u Selinama do istočne granice Općine Starigrad i od zaseoka Koići u do Tribanj-Šibuljine.

Zona 3. obuhvaća područje od Tibanj-Šibuljine do zapadne granice Općine Starigrad

Zona 4. obuhvaća  zaseoke smještene uz L63025  (Ljubotić, Livodice, Bristovac...)

Članak 3.

Pravo na sufinanciranje prijevoza vode u područjima Općine Starigrad u kojima nema vodovodne mreže imaju svi stanovnici s prijavljenim prebivalištem i pravne ili fizičke osobe sa sjedištem ili ispostavom-podružnicom na tim područjima, ako nemaju neizmirenih obveza prema Općini Starigrad . 

Članak 4.

Najveći broj  koji će se sufinancirati po jednom korisniku- domaćinstvu    iznosi 4 cisterne.

Iznajmljivači soba  sa 10 i više registriranih ležaja, ugostiteljkski objekti i OPG –i sa 100 i više evidentiranih komada stoke sufinancirat će se sa 10 cisterni. Autokampovi  registrirani sa 30 kamp jedinicom  sufinancirat će se sa 10, a autokampovi sa više od 30 kamp jedinica sa 30 cisterni.

Članak 5.

Zahtjeve  za sufinanciranje s dokazima za ispunjenje uvjeta iz članka 3. i 4. zaprimat   će Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad.  

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku" Zadarske županije.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju prijevoza vode od 18.veljače 2004. godine.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore