« Povratak

Povjerenstvo za popis birača

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 013-01/09-01/2
Ur broj: 2198/09-1/1-09-1
Starigrad Paklenica, 05. studeni 2009. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije”, broj 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 04. sjednici održanoj 05. studeni 2009. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za popis birača

            Općinsko vijeće Općine Starigrad u skladu sa odredbom članka 34. Zakona o popisima birača osniva Povjerenstvo za popis birača kojeg čine predsjednik i dva člana kao i njihovi zamjenici:

1.      Tomislav Ramić, predsjednik

2.      Nediljko Sjauš, član

3.      Ante Jukić, član

4.      Ante Marasović, zamjenik predsjednika

5.      Šime Bucić, zamjenik člana

6.      Zoran Vukić, zamjenik člana

  

Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                                    Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore