« Povratak

Plan gospodarenja otpadom

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 351-01/09-01/3
Urbroj:2198/09-1/1-09-7             
Starigrad Paklenica, 31. kolovoza 2009. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07 i 125/08),  članka 11. stavka 2. Zakona o otpadu ( „Narodne novine“ 178/04, 111/06, 60/08, 87/09), na temelju Plana gospodarenja otpadom Zadarske županije,  te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni list zadarske županije" br.16/09) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 3.  sjednici održanoj, 31. kolovoza 2009. godine,  donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za razdoblje do 2015. godine

Članak 1.

 Prihvaća se Plan gospodarenja otpadom Općine Starigrad za razdoblje do 2015. godine, izrađen od strane trgovačkog društva IPZ Uniprojekt TERRA, Zagreb, Babonićeva ulica 32, 10000 Zagreb.

Članak 2.

 Sastavni dio ove Odluke je Plan Gospodarenja otpadom Općine Starigrad za razdoblje do 2015. godine.

Članak 3.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije.

  

Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                                    Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore