« Povratak

Plan nabave za 2010. godinu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/09-01/7
Urbroj:2198/09-1/1-09-1             
Starigrad Paklenica, 16. prosinca 2009. godine

Na temelju  članka 13. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 110/07., 125/08.) te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br.16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 5. sjednici održanoj  16.  prosinca 2009. godine,  d o n o s i:

PLAN NABAVE
za proračunsku 2010. godinu

Članak 1.

Plan nabave sadrži plan nabave roba, usluga i radova za godinu 2010. na području Općine Starigrad.

Članak 2

Planirana vrijednost iz plana ostvarit će se putem Proračuna Općine Starigrad za 2010. godinu.

Članak 3.

Plan nabave sastoji se od:

PLAN NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2010. GODINU

Red.
broj
Pozicije
proračunu
Opis predmeta nabave
Plan za 2010. god

1.

R0004

Izdaci za organizaciju proslave dana Općine

35.000,00

2.

R0005

Nagrade i priznanja

10.000,00

3.

R0016

Seminari, savjet. i simpoziji

6.000,00

4.

R0017

Tečajevi i ispiti

5.000,00

5.

R0018

Uredski materijal

25.000,00

6.

R0019

Literatura

6.000,00

7.

R0020

Materijal i sred. čiš. i održ

          1.788,00

8.

R0021

Ostali mater. za potrebe red. posl

          6.000,00

9.

R0022

Električna energija

        35.000,00

10.

R0023

Gorivo za općinski automobil

        25.000,00

11.

R0024

Mater. i djel. za tek. i inv. održ. objekata

        10.000,00

12.

R0025

Mater. i djel. za tek. i inv. odr. opreme

          2.000,00

13.

R0026

Mater. i djel. za tek.i inv. odr. prijev. sred.

          5.000,00

14.

R0027

Sitni inventar i autogume

          6.000,00

15.

R0028

Usluge telefona i mobitela

        40.000,00

16.

R0029

Poštarina

        35.000,00

17.

R0030

Usl. tek. i inv. održ. postr. i opreme

          5.000,00

18.

R0031

Usluge održavanja općin. vozila

          8.000,00

19.

R0032

Ostale usluge tek. inv. održ.

          2.000,00

20.

R0033

Usluge promiđ., inform., i oglašavanja

        60.000,00

21.

R0034

Opskrba vodom

      120.000,00

22.

R0035

Ostale komunalne usluge

          2.000,00

23.

R0037

Usluge odvjetnika

      100.000,00

24.

R0038

Geodet. i katastarske usluge

      100.000,00

25.

R0039

Usluge vještaćenja

        15.000,00

26.

R0040

Računovodstvene usluge

        15.000,00

27.

R0041

Usluge javnog bilježnika

        12.000,00

28.

R0042

Ostale intelektualne. usluge

          5.000,00

29.

R0043

Računalne usluge

        55.000,00

30.

R0044

Usluge održavanja računala

        25.000,00

31.

R0045

Grafičke i tiskarske usluge

          5.000,00

32.

R0046

Usluge pri registraciji vozila

          1.500,00

33.

R0047

Premije osiguranja

        10.000,00

34.

R0048

Premije osiguranja ostale imovine

          4.000,00

35.

R0049

Dopunsko zdravstveno osiguranje

        12.000,00

36.

R0003
R0050

Reprezentacija

        15.000,00 110.000,00

37.

R0051

Tuzemne članarine

          6.000,00

38.

R0052

Ostali rashodi poslovanja

        20.000,00

39.

R0055

Bankarske i usluge platnog prometa

          8.000,00

40.

R0062

Računala i rač. oprema

        15.000,00

41.

R0063

Ostala uredska oprema

        15.000,00

42.

R0064

Telefoni i komun. oprema

          2.000,00

43.

R0065

Ulaganja u računal. programe

        10.000,00

44.

R0078

Micro-project- e-općina

        42.000,00

45.

R0079

Troškovi upravljanja projektima

        20.000,00

46.

R0081

Izrada procjene ugrožen.-Alfa Atest

        45.262,00

47.

R0082

Električna energ. za javnu rasvjetu

      380.000,00

48.

R0083

Mater. i dijel. za održav. javn. rasvj.

        75.000,00

49.

R0084

Usluge održ. javne rasvjete

        90.000,00

50.

R0085

Materijal i dijelovi za održ. prometnica

        30.000,00

51.

R0086

EIB II – Sanac. i modern. nerazvr. cesta

      750.000,00

52.

R0087

Tekuće i invest. održavanje cesta i prom.

      300.000,00

53.

R0088

Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta

      160.000,00

54.

R0089

Mater. i dijel. za tek. i invest. održ. jav. povr.

        50.000,00

55.

R0090

Usluge tek. i invest. održavanja jav. površina

      160.000,00

56.

R0091

Uređenja groblja Sv. Trojice u Šibuljini

        50.000,00

57.

R0092

Usluge čišćenja i uređenja javn. površina

      130.000,00

58.

R0093

Deratizacija i dezinsekcija

        80.000,00

59.

R0094

Usluge održ. deponija otpada

      300.000,00

60.

R0095

Usluge održavanja luka i pristaništa

        90.000,00

61.

R0096

Tekuće i invest. održavanje plaža

        40.000,00

62.

R0097

Usluge tek. i invest. održavanja igrališta

      250.000,00

63.

R0098

Sanacija stare škole u Selinama

      150.000,00

64.

R0099

Usluge uređ. i održ. općin. objekata

        50.000,00

65.

R0101

Novo groblje Starigrad

   2.200.000,00

66.

R0102

Izgradnja dječ. vrtića Osmjeh u Starigradu

      430.000,00

67.

R0103

Opremanje dječ. vrtića Osmjeh

      570.000,00

68.

R0104

Šetnica Kulina i Pisak

      200.000,00

69.

R0105

Groblje D. Punata u Tribnju

      100.000,00

70.

R0106

Izgradnja vodovodne mreže

      200.000,00

71

R0107

Spomen. memor. plato na Novom groblju

        80.000,00

72.

R0108

Javna rasvjeta na području Općine Starigrad

      100.000,00

73.

R0109

Izgradnja tržnice

        10.000,00

74.

R0110

Uređenje trga Stjepana Radića

        50.000,00

75.

R0111

Prostorno planska i projetk. dokumentacija

      650.000,00

76.

R0112

Uvođenje GIS-a

      200.000,00

77.

R0113

Projekt. dokum.- zgrada Općine

        70.000,00

78.

R0114

Proj. dokum. – uređenje obale

        87.000,00

79.

R0115

Proj. dokum. – javni putevi

        70.000,00

80.

R0116

Proj. dokum. – groblje Seline

        70.000,00

81.

R0117

Proj. dokum. – sustav kanalizacije i pročišćavanja

      400.000,00

82.

R0018

Projetk. dokum.- Vodovod Starigrad - Tribanj

      100.000,00

83.

R0119

Usluge tek. i invest. održavanja kult. dobara

        10.000,00

84.

R0121

Sanacija crkve Sv. Petra

      150.000,00

85.

R0140

Uredski i ostali materijal

        10.000,00

86.

R0141

Najam prostora za dječiji vrtić

        12.000,00

87.

R0148

Najam vozila za prijevoz bolesnika

      129.000,00

88.

R0150

Razvojni projekti – gospodarenje resursima

        50.000,00

 

 

UKUPNO:

 10.200.550,00

Članak 4.

Ovaj plan nabave primjenjivat će se od 01.siječnja 2010. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore