« Povratak

Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaće/naknade općinskih dužnosnika

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 120-01/10-01/1
Urbroj: 2198/09-1-10-1             
Starigrad Paklenica, 01. lipnja 2010. godine

            Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09) i članka 3. Zakona o plaćama  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine broj 28/2010), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 8. sjednici održanoj dana 01. lipnja 2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
o osnovici i koeficijentima za obračun plaće / naknade
za dužnosnike Općine Starigrad

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti, osnovica i druga prava vezano za obračun plaća i naknada dužnosnika Općine Starigrad.

Dužnosnici Općine Starigrad u smislu ove Odluke su:

-          općinski načelnik Općine Starigrad

-          zamjenica općinskog načelnika Općine Starigrad

Članak 2.

  Općinski načelnik dužnost obavlja profesionalno, a zamjenica dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 3.

 Dužnosnici za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti primaju plaću za dužnost koju obnašaju i ne smiju primati nikakvu drugu plaću ili naknadu, osim ako je to zakonom izričito propisano.

Članak 4.

Plaću općinskog načelnika  čini umnožak koeficijenta i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika, uvećano za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20 %. 

Koeficijent za obračun plaće iznosi  2,95 

Članak 5.

            Dužnosniku koji dužnost na koju je izabran ne obavlja profesionalno, odnosno obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, u smislu članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, naknada za rad se utvrđuje u visini od najviše 50 % umnoška koeficijenata za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.

Članak 6.

            Naknada zamjenici općinskog načelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Koeficijent za obračun naknade iznosi  0,62

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore