« Povratak

Javna parkirališta

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 211-01/08-01/2
Urbroj:2198/09-1/1-09-2             
Starigrad Paklenica, 31. kolovoza 2009. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07 i 125/08),  članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.16/09), članka 2. i 3. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Starigrad, Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 3.  Sjednici, održanoj 31. kolovoza 2009. godine,  donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju javnih parkirališta, visini naknade za parkiranje
i vremenu  naplate  parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Starigrad

Članak 1.

Članak 3. Odluke o određivanju javnih parkirališta, visini naknade  za parkiranje i vremenu naplate  parkiranja na javnim parkiralištima na području  Općine Starigrad mijenja se i glasi:

Naknada za parkiranje vozila na javnim parkiralištima u ZONI 1 plaća se u vremenu:

- od 01. lipnja do 30. rujna svakim danom i to od 08:00 do 22:00 sati.

Naknada za parkiranje vozila na javnim parkiralištima u ZONI  2 plaća se u vremenu:

- od 01. lipnja do 30. rujna svakim danom i to od 08:00 do 22:00 sati.

Članak 2.

U stavku 1. i stavku 2. članka 5.,  i stavku 2. članka 6. Odluke  dio teksta    ..."od 01. travnja do 31. listopada"....  zamjenjuju se  tekstom     ......"od 01. lipnja do 30. rujna" ............

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana, objave u Službenom glasniku zadarske županije.

  

Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                                    Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore