« Povratak

Izjava o osnivanju trgovačkog društva "Argyruntum"

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 363-02/08-01/4
Urbroj: 2198/09-1/1-09-3
Starigrad Paklenica, 05. studeni  2009. godine

        

       Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 3/01, 60/01,  129/05, 109/07, 125/08) te članka 31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik" Zadarske županije  br. 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 4. sjednici održanoj 05. studenog 2009. godine, d o n o s i

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Argyruntum d.o.o.
 

Članak 1.

Iz  članka 4. brišu se sljedeće djelatnosti:

- Prijevoz putnika u javnom prometu

- Kupnja i prodaja robe

- Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu

- Poslovanje nekretninama                                         

Članak 2.

U članku  16. dodaje se novi stavak koji glasi:

Skupštinu društva čini sedam (7) članova  predstavnika osnivača.

  

Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                                    Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore