« Povratak

Odluka o osnivanju dječjeg vrtića

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 601-01/10-01/3
Urbroj: 2198/09-1-10-1             
Starigrad Paklenica, 27. srpnja 2010. godine

            Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09), članka 7.,12. i 13. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 8. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( Narodne novine, broj 10/97 i 107/07 , Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
o osnivanju dječjeg vrtića "OSMJEH"

Članak 1.

Osniva se javna ustanova Dječji vrtić „OSMJEH“  

Osnivač dječjeg vrtića je Općina Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad-Paklenica.

 

Članak 2.

 

            Naziv dječjeg vrtića je: Dječji vrtić „OSMJEH“

            Sjedište dječjeg vrtića je u Starigradu-Paklenica, J. Barakovića bb

 

Članak 3.

      Djelatnost dječjeg vrtića:

-    Predškolski odgoj i naobrazba, te skrb o djeci predškolske dobi.

 

Članak 4.

            U dječjem vrtiću ostvarivat će se sljedeći programi:

- redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,

- programi za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju,

- programi za darovitu djecu predškolske dobi,

- programi predškole,

- programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja.

 

Članak 5.

Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće.

Upravno vijeće ima 5 članova, predsjednika i 4 člana.

Tri člana upravnog vijeća imenuje osnivač iz reda javnih radnika, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga, a jednog člana upravnog vijeća bira se tajnim glasovanjem iz redova odgajatelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića.

Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

Odredbe o načinu rada i donošenju odluka,  i ovlastima upravnog vijeća utvrđuju se aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Upravno vijeće odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića, i sljedeće:

- predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića
- predlaže osnivaču promjene naziva dječjeg vrtića
- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim
   suradnicima na prijedlog ravnatelja  dječjeg vrtića, sukladno odredbama Zakona
- obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Članak 6.

Ravnatelj dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj dječjeg vrtića.

Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama ravnatelj:

- predlaže godišnji plan i program rada
- brine o provođenju odluka upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela
- obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgajatelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje upravno vijeće dječjeg vrtića u skladu sa zakonom i statutom.

Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog  vijeća dječjeg vrtića.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najdulje na vrijeme do godinu dana.

Ako ravnatelj ne ispunjava Zakonom i drugim propisima utvrđene obveze, osnivač dječjeg vrtića, na prijedlog upravnog vijeća ili upravnog tijela koje je utvrdilo nepravilnosti i nezakonitosti u radu ravnatelja, razriješit će ravnatelja i imenovati drugu osobu sukladno Zakonu.

Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje . U slučaju razrješenja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a dječji vrtić dužan je raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Članak 7.

Osnivač osigurava potrebne prostore za obavljanje  predškolske djelatnosti, opremu i didaktička sredstva potrebna za ostvarivanje programa dječjeg vrtića u skladu sa pedagoškom standardima predškolskog odgoja i naobrazbe.

 Prostor, opremu i didaktička sredstva osigurava osnivač dječjeg vrtića, tj. Općina Starigrad.

Članak 8.

Sredstva za rad dječjeg vrtića osiguravaju se iz sljedećih izvora:

  1. proračun Općine Starigrad
  2. roditelja djece korisnika usluga
  3. zakonom dopuštenih izvora

Članak 9.

Dječji vrtić se osniva kao ustanova i nema za cilj stjecanje dobiti, već obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja. Ako dječji vrtić ostvari dobit, ona će se uporabiti isključivo za razvoj i obavljanje svoje djelatnosti.

Općina Starigrad osigurat će sredstva koja su dječjem vrtiću potrebna za osnivanje i početak rada.

Za pokriće gubitaka ustanove zadužuje se Općina Starigrad.

Članak 10.

U dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i naobrazbe, socijalne i zdravstvene zaštite, te skrbi o djeci radit će  stručni  radnici koji imaju stručnu spremu propisanu Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi i propisima donesenim na temelju Zakona, položen stručni ispit, te oni koji imaju utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova.

Stručni radnici dječjeg vrtića iz stavka 1. ovog članka su

-         odgojitelji djece od prve godine do polaska u osnovnu školu s višom stručnom spremom,
-         medicinska sestra s višom stručnom spremom,
-         pedagog, psiholog i defektolog s visokom stručnom spremom ,
-         učitelji i odgajatelji za kraće programe s višom ili visokom stručnom spremom.

Članak 11.

Stručno tijelo dječjeg vrtića je odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgajatelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Djelokrug  i način rada odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuje statutom dječjeg vrtića.

Članak 12.

Dječji vrtić ima statut i druge opće akte.

Statutom dječjeg vrtića pobliže se uređuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme dječjeg vrtića, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja dječjeg vrtića.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo te način obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića kao javne službe.

Dječji vrtić ima i druge opće akte u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanova.

Statut dječjeg vrtića i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i način rada dječjeg vrtića kao javne službe donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača dječjeg vrtića.

Ravnatelj ustanove dužan je u roku od osam dana od dana donošenja dostaviti statut i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića kao javne službe, županijskom uredu nadležnom za poslove odgoja i naobrazbe.

Članak 13.

 Dječji vrtić je dužan:

- obavljati djelatnost za koju je osnovan
- najmanje dva puta godišnje izvjestiti osnivača o radu i poslovanju
- vršiti upis djece u dječji vrtić
- dostaviti Statut na suglasnost osnivaču
- pravodobno izvršavati obveze koje ima prema Zakonu, općim aktima i odlukama  
  osnivača.

Ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara na njene obveze.

Članak 14.

Statut dječjeg vrtića donosi upravno vijeće uz suglasnost osnivača. Drugi opći akti donose se na način utvrđen Statutom.

Članak 15.

Dječji vrtić se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 16.

Dječji vrtić će početi s radom kad dobije rješenje Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, kojim se odobrava početak rada obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja.

Članak 17.

Ustanova ne može bez suglasnosti osnivača odnosno organa kojeg je on odredio, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu čija je vrijednost veća od 20.000,00 kuna.

Članak 18.

Ova  Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave u  Službenom glasniku Zadarske županije.

Donošenjem  ove Odluke prestaje važiti Odluka,
 Klasa:601-01/10-01/2 ; Ur.broj: 2198/09-1-10-1   od 01. lipnja 2010. godine.        

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore