« Povratak

Odluka o osnivanju dječjeg vrtića

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 601-01/10-01/12
Urbroj: 2198/09-1-10-1             
Starigrad Paklenica, 01. lipnja 2010. godine

            Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09), članka 7. i 13. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99) i članka 8. Zakona o predškolskom odgoju, Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 8. sjednici održanoj dana 01. lipnja 2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
o osnivanju dječjeg vrtića

Članak 1.

Osniva se javna ustanova Dječji vrtić „OSMJEH“  

Osnivač dječjeg vrtića je Općina Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad-Paklenica.

 

Članak 2.

 

            Naziv dječjeg vrtića je: Dječji vrtić „OSMJEH“

            Sjedište dječjeg vrtića je u Starigradu-Paklenica, J. Barakovića bb

 

Članak 3.

      Djelatnost dječjeg vrtića:

-    Predškolski odgoj i naobrazba, te skrb o djeci predškolske dobi.

 

Članak 4.

            U dječjem vrtiću ostvarivat će se sljedeći programi:

-    Programi njege i odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

-    Programi predškolske naobrazbe

-    Programi prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

 

Članak 5.

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima 5 članova, predsjednika i 4 člana. Tri člana upravnog vijeća imenuje osnivač, jednog člana imenuju roditelji korisnika usluga, a jednog člana upravnog vijeća bira se tajnim glasovanjem iz redova odgajatelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića.

Odredbe o načinu rada i donošenju odluka, mandatu i ovlastima upravnog vijeća utvrđuju se Statutom dječjeg vrtića.

Upravno vijeće odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića, i sljedeće:

-     predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića
-     predlaže osnivaču promjene naziva dječjeg vrtića
-     odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača
-     odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim suradnicima na prijedlog ravnatelja  dječjeg vrtića, sukladno odredbama Zakona
-     obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Članak 6.

Ravnatelj dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj dječjeg vrtića. Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama ravnatelj:

-     predlaže godišnji plan i program rada
-     brine o provođenju odluka upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela
-     obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom

Članak 7.

Osnivač osigurava potrebne prostore za obavljanje  predškolske djelatnosti, opremu i didaktička sredstva potrebna za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i naobrazbe u skladu sa pedagoškom standardima predškolskog odgoja i naobrazbe. Opremu i didaktička sredstva osigurava osnivač.

Članak 8.

Sredstva za rad dječjeg vrtića osiguravaju se iz sljedećih izvora:

  1. proračun Općine Starigrad
  2. roditelja korisnika usluga
  3. zakonom dopuštenih izvora

Članak 9.

Dječji vrtić se osniva kao ustanova i nema za cilj stjecanje dobiti, već obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja. Ako dječji vrtić ostvari dobit, ona će se uporabiti za razvoj i obavljanje svoje djelatnosti. Za pokriće gubitaka ustanove zadužuje se Općina Starigrad.

Članak 10

Na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, te skrbi o djeci radit će  stručni  djelatnici koji imaju stručnu spremu propisanu Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi i propisima donesenim na temelju Zakona, položen stručni ispit, te oni koji imaju utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova.

Stručni suradnici su: pedagog, psiholog, defektolog, medicinska sestra, te odgajatelji.

Članak 11.

Dječji vrtić je dužan:

-     obavljati djelatnost za koju je osnovan
-     najmanje dva puta godišnje izvijestiti osnivača o radu i poslovanju
-     vršiti upis djece u dječji vrtić
-     dostaviti Statut na suglasnost osnivaču
-     pravodobno izvršavati obveze koje ima prema Zakonu, općim aktima i odlukama osnivača.

Članak 12.

Statut dječjeg vrtića donosi upravno vijeće uz suglasnost osnivača. Drugi opći akti donose se na način utvrđen Statutom.

Članak 13.

Dječji vrtić se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 14.

Dječji vrtić će početi s radom kad dobije rješenje Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, kojim se odobrava početak rada obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja.

Članak 15.

Ova  Odluka  stupa na snagu s danom donošenja, a bit će objavljena na oglasnoj ploči Općine Starigrad i Službenom glasniku Zadarske županije. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka, klasa: 4210-10/10/20/4, Urbroj 2198/8-1/20 od 15. 06. 2005. godine.

Članak 16.

Ustanova ne može bez suglasnosti osnivača odnosno organa kojeg je on odredio, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene aktom o osnivanju ili Statutom ustanove.

Članak 17.

Ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara na njene obveze.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore