« Povratak

Odbor za imenovanje ulica i trgova

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 015-01/09-01/1
Urbroj:2198/09-1/1-09- 1             
Starigrad Paklenica, 09. srpnja 2009. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07 i 125/08), te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.3/06) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 2.  sjednici održanoj 09. srpnja 2009. godine,  donosi

ODLUKU

 o imenovanju  Odbora za imenovanje

 ulica i trgova Općine Starigrad

 

            U Odbor za imenovanje ulica i trgova  imenuju se:

- Jure Tomić, dipl. oec., predsjednik

- Ante Jukić, član

- Zoran Vukić, član

  

Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                                    Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore