« Povratak

Odbor za dodjelu javnih priznanja

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 061-01/09-01/1
Urbroj:2198/09-1/1-09- 1             
Starigrad Paklenica, 09. srpnja 2009. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07 i 125/08), te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.3/06) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 2.  sjednici održanoj 09. srpnja 2009. godine,  donosi

ODLUKU

 o imenovanju  Odbora za dodjelu

javnih priznanja Općine Starigrad

 

            U Odbor za dodjelu javnih priznanja imenuju se:

          - Ante Jukić, predsjednik

- Tomislav Ramić, član

- Nediljko Sjauš, član

- Jole Petričević

- Krste Ramić, dipl. oec.

  

Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                                    Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore