« Povratak

Odluka o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva (OIP)

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 013-01/09-01/3
Urbroj:2198/09-1/1-09-1             
Starigrad Paklenica, 16. prosinca 2009. godine

Na temelju članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), shodno primjeni zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica  lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine"33/01 i 10/02-Odluka Ustavnog suda)  i članka 77. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09) i članka članka 5. Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima  Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 5. sjednici održanoj dana  00. prosinca 2009. godine,   d o n o s i

ODLUKU
o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva

 

Članak 1.

            U Općinsko izborno povjerenstvo za provođenje izbora za Vijeće mjesnih odbora Općine Starigrad imenuju se:

      1. ANTE MILOVAC     za predsjednika

      2. SLAVICA PETRUS  za člana

      3. SUZANA GALAC    za člana

 

      1. SANJA MILIČEVIĆ             za zamjenika predsjednika

      2. LUCIANA BAJLO-ČOLAK     za zamjenika člana

      3. TANJA LEDENKO              za zamjenika člana

 

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore