« Povratak

Odluka o držanju pasa i mačaka

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 363-01/09-01/28
Urbroj:2198/09-1/1-09-1             
Starigrad Paklenica, 31. kolovoza 2009. godine

            Na temelju članka 58., stavak 4., Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ br.135/06) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 3. Sjednici, održanoj dana 31. kolovoza 2009. godine,  donijelo je

O D L U K U
o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima,
napuštenim i izgubljenim životinjama

I          OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i način držanja pasa i mačaka na području Općine Starigrad, način postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama radi zaštite životinja i ljudi s kojima dolaze u dodir.

Članak 2.

            U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju slijedeće značenje:

      -   posjednik životinje ( psa i mačke ) je pravna ili fizička osoba koja kao vlasnik ili čuvar  

          neposredno nadzire životinju i brine o njoj;

 -   neupisani psi su psi poznatih i nepoznatih posjednika koji nisu zadovoljili kriterije o držanju životinja po Zakonu o veterinarstvu i Zakonu o zaštiti životinja;

      -   psi i mačke lutalice su životinje kojima je vlasnik odnosno posjednik nepoznat;

      -   napuštene životinje su psi i mačke koje je posjednik svjesno napustio;

 -   izgubljene životinje su psi i mačke koje su napustile posjednika bez njegove volje i on je traži

Članak 3.

           Odredbe ove Odluke ne odnose se na pse koji služe za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ministarstva obrane Republike Hrvatske, te drugih državnih tijela, kao i na pse vodiče slijepih osoba.

 

II          UVJETI I NAČIN DRŽANJA PASA I MAČAKA

 2.1 Registracija, cijepljenje i liječenje pasa i mačaka

Članak 4.

            Svi psi stariji od 3 mjeseca podliježu obaveznoj registraciji i cijepljenju protiv bjesnoće. Registraciju cijepljenja pasa vrši nadležna veterinarska ambulanta za područje Općine Starigrad.

            Posjednik čiji pas je dostigao starost od tri mjeseca, odnosno koji je nabavio ili prodao psa, dužan je o tome u roku 15 dana obavijestiti nadležnu veterinarsku ambulantu koja vodi upisnik (registar) pasa.

            Posjednik psa dužan je nadležnoj veterinarskoj ambulanti koja vodi upisnik  (registar) pasa prijaviti uginuće psa radi utvrđivanja uzroka uginuća.

Članak 5.

            Registracija pasa ili upisivanje pasa u upisnik vrši se radi provođenja mjera propisanim Zakonom i ovom Odlukom, a naročito radi sprečavanja bjesnoće i drugih zaraznih bolesti.

            Registracija pasa je evidentiranje pasa u vidu registra u koji se upisuju podaci o vlasniku ili posjedniku psa, cijepljenju, promjenama te razlozima nestanka psa, odnosno njegovog brisanja iz evidencije, a sve u svrhu nadzora nad držanjem pasa, redovitih cijepljenja i provođenja drugih mjera zaštite.

Članak 6.

            Troškove registracije psa snosi vlasnik, a naplaćuje ih uz potvrdu veterinarska ambulanta pri registraciji i cijepljenju pasa.

Članak 7.

            Psi oštenjeni 1. listopada 2004. godine i nakon toga u skladu s člankom 2. Pravilnika o označavanju pasa (NN br. 162/03, 114/04 i 26/05) moraju biti označeni mikročipom.

            Oštećeni odnosno nevažeći mikročip mora biti nadomješten novim i prati psa od označavanja do uginuća.      

            Psi oštenjeni prije navedenog datuma moraju se označiti markicom ili mikročipom, prema želji vlasnika. Markica se vješa oko vrata životinje na način da je lako uočljiva.    Oštećena odnosno izgubljena markica mora biti nadomještena novom.

Članak 8.

            Opasan pas  mora biti označen mikročipom bez obzira na njegovu starost u skladu s člankom 4. stavak 4. Pravilnika o opasnim psima (NN br. 26/05).

            Opasan pas može biti bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je, ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili koja se uzgaja i/ili dresira za borbe pasa ili je zatečena u organiziranoj borbi s drugim psom. Činjenicu da je pas opasan utvrđuje veterinarski inspektor po podnesenoj prijavi.

Članak 9.

            Posjednik psa mora psa s navršenih tri mjeseca, odnosno pribavljenog psa ako ranije nije bio cijepljen, cijepiti u roku od 15 dana od dana kada je navršio tri mjeseca života, odnosno od dana kada je nabavljen.

Članak 10.

            Oboli li pas ili mačka od zarazne bolesti, odnosno ako se sumnja da od nje boluje,  posjednik psa ili mačke mora o tome obavijestiti nadležnu veterinarsku ambulantu, a psa ili mačku izolirati i zatvoriti dok se ne obavi veterinarski pregled.

            Nakon veterinarskog pregleda psa ili mačke iz stavka 1. ovog članka, posjednik je dužan postupiti prema uputama nadležne veterinarske ambulante ili veterinarske inspekcije i izvršiti naređene mjere.

            Ako posjednik psa ili mačke sumnja da je pas ili mačka uginuo/la od neke zarazne bolesti  ili pak od trovanja dužan je uginuće psa ili mačke prijaviti nadležnoj veterinarskoj ambulanti.

            Zabranjeno je ubiti psa koji je bio u kontaktu s lisicom ili se sumnja da je bio u kontaktu s lisicom, prije nego se obavi veterinarsko promatranje psa.

Članak 11.

            Troškove naknade za veterinarsko-zdravstveni nadzor (pregled), cijepljenje i druge zdravstvene mjere snosi posjednik psa ili mačke.

 

2.2 Držanje pasa i mačaka

Članak 12.

            Na području Općine Starigrad svaka punoljetna osoba može držati psa/mačku i to najviše dva psa ili mačke odnosno po jednog psa i mačku, pridržavajući se odredaba Zakona, drugih propisa i odredaba ove Odluke.

            Uzgajivačnice pasa mogu biti smještene/locirane najbliže 500 metara od najbližeg stambenog objekta i ne mogu započeti obavljati djelatnost bez rješenja o udovoljavanju uvjetima koje donosi nadležno ministarstvo i moraju udovoljavati higijensko – tehničkim uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servis („Narodne novine“, br. 110/04) te ne smiju ni na koji način narušavati red i mir u susjedstvu, a u slučajevima kad se radi o čistokrvnim pasminama, uzgajivačnice moraju biti registrirane i kod Hrvatskog kinološkog saveza.

            Lovački/pastirski psi mogu se kretati izvan naselja u sukladno Zakonu o lovstvu i propisima proizašlim iz naprijed navedenog Zakona.

Članak 13.

            Posjednik psa ili mačke obvezatan je skrbiti se o smještaju, ishrani i zdravlju psa ili mačke, a za oboljelog ili zaraženog psa ili mačku osigurati pravovremenu veterinarsku pomoć.

            Posjednik psa ili mačke obvezatni su provoditi propisane mjere sprječavanja oboljenja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti pridržavajući se odredaba Zakona, drugih propisa i ove Odluke.

Članak 14.

            Držanje opasnog psa i moguće opasnog psa regulirano je Pravilnikom o opasnim psima (NN br. 26/05).

            Opasan pas mora biti držan u prostoru ili objektu iz kojeg ne može pobjeći, a na ulazu mora biti vidljivo istaknuto upozorenje „Opasan pas“. Ulazna vrata moraju biti zaključana.

            Na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi moguće opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje „Oštar pas“. Ulazna vrata moraju biti zaključana.

            Izvođenje opasnog ili moguće opasnog psa na javne površine dopušteno je jedino s brnjicom i na povodcu, od strane punoljetne osobe.

            Postupanje u slučaju nepoštivanja odredbi Pravilnika o opasnim psima i ove Odluke u nadležnosti je veterinarske inspekcije i komunalnog redara Općine Starigrad.

Članak 15.

            Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je dovoditi pse u objekte javne namjene (upravne, zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne , sportske i druge ), groblja, tržnice, dječja igrališta, vozila javnog prijevoza putnika, trgovine, ugostiteljske objekte, javne skupove i slično.

            Dovođenje pasa u ugostiteljske objekte, obrtničke radnje i trgovine neprehrambenim proizvodima dozvoljeno je samo uz dopuštenje vlasnika objekta.

            Nije dopušteno izvoditi pse na plaže naseljenog područja Općine Starigrad.

            Kupanje psa u moru dopušteno je na plažama izvan naseljenog područja Općine Starigrad, a u periodu od 1. svibnja do 1. listopada tekuće godine do 07,00 sati.

Članak 16.

            Slijepa osoba može koristiti psa vodiča u vozilima javnog prijevoza putnika i s njime se kretati na javnim mjestima sukladno Zakonu o kretanju slijepe osobe uz pomoć vodiča (NN br.131/98).

Članak 17.

            Na prostoru Općine Starigrad u obiteljskoj kući, okućnici obiteljske kuće, vrtu i sličnom zemljištu nije dozvoljeno držati više od ukupno dva psa ili/i mačke.

            Iznimno dozvoljeno je držati i više od ukupno dva psa ili/i mačke uz suglasnost svih susjeda i veterinarske inspekcije.

            Zabranjeno je na okućnici obiteljske kuće, vrtu i sličnom zemljištu psa držati na dijelu dvorišta okrenutom prema ulici odnosno istog je dozvoljeno držati na lancu ili u ograđenom dijelu dvorišta/prostoru koji nije okrenut prema ulici tako da ga pas ne može napustiti.

            Na vidljivom mjestu posjednik psa mora postaviti oznaku koja upozorava na psa (npr. „čuvaj se psa“ i sl.).                                   

Članak. 18

            U višestambenim zgradama pas ili mačka se ne smije držati niti ostavljati na terasama i lođama.

            U zgradama s više vlasnika, odnosno najmoprimaca može se u stanu držati jednog psa, odnosno jednu mačku.

            U višestambenim zgradama suvlasnici, sukladno propisima o vlasništvu, sporazumno utvrđuju prava i obveze posjednika psa ili mačke (korištenje zajedničkih dijelova zgrade i dizala za kretanje psa, obveza čišćenja onečišćenih zajedničkih dijelova zgrade koje onečisti pas ili mačka).

            U dvorištu zgrade posjednik može držati psa ako su suglasni svi korisnici odnosno vlasnici stanova koji u njima stanuju prema uvjetima iz članka 17..

            Odredba iz prethodnog stavka odnosi se i na dvorišta zgrada koja pripadaju dvjema ili većem broju zgrada.

            Pas u neograđenom dvorištu ili vrtu i pas u zajedničkom dvorištu ili vrtu mora biti privezan lancem i mora imati odgovarajuću kućicu uz vidljivo istaknuto upozorenje „Čuvaj se psa“.

Članak 19.

            U dvorištu obiteljske kuće ili vrtu višestambene zgrade ne smije se držati pas koji napada ljude i životinje, pas koji učestalim lajanjem i zavijanjem remeti mir građana, a posebno se zabranjuje držanje zloćudnih i nastrljivih pasmina pitbulla i stafordskih terijera u stambenim objektima s više stanara.

            Posjednik, čiji pas učestalim i dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem remeti javni red i mir, dužan je odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje, ili je dužan ukloniti psa.

Članak 20.

            Pas ili mačka se mora držati tako da ne ugrožava osobnu sigurnost građana.

            Ako pas ili mačka ozlijedi neku osobu, posjednik  je dužan  odvesti psa ili mačku na pregled u nadležnu veterinarsku ambulantu.

Članak 21.

Zabranjuje se provjeravati oštrinu psa na drugom psu ili životinji. Zabranjuje se huškati psa na čovjeka i ometati kretanje i sigurnost ljudi na javnim površinama i u zajedničkim prostorijama.

Zabranjuje se prodaja pasa ili mačaka na javnim mjestima.

Članak 22.

            Kad se izvodi psa na javne i druge površine posjednik je dužan nositi pribor za čišćenje površine koju onečisti njegov pas (vrećicu i lopaticu) i onečišćenu površinu odmah očistiti.

Članak 23.

            Na području naseljenih dijelova Općine Starigrad, posjednik je dužan voditi psa na uzici koja odgovara veličini i snazi psa, tako da ne ugrožava osobnu sigurnost ljudi i samih životinja, njihovo kretanje, te redovito odvijanje prometa.

            Psi koji su zbog svojih urođenih svojstava i agresivnog instikta opasni za sigurnost ljudi, a posebno dobermani, američki stafordski terijeri, bullterijeri, pitbull terijeri, rotwaileri, doge, njemački i belgijski ovčari, japanski borilački psi, veliki japanski špicevi, mastifi, šarplaninci i njihovi križanci moraju se na području i stavka 1. ovog članka, voditi na uzici, obvezno s brnjicom.

            Iznimno od stavka 2. ovog članka bordoške doge i napuljski mastifi vode se na području iz stavka 1. ovog članka, na uzici, ali bez brnjice.

Članak 24.

            Pse bolesne od zaraznih ili nametničkih bolesti i neupisane  (neregistrirane) pse ne smije se izvoditi na ulicu i drugu javnu površinu.

Članak 25.

            Zabranjeno je izvoditi pse na zelene površine koje su uređene kao cvjetnjaci ili travnjaci.

Članak 26.

            Posjednik psa ili mačke koji se o njima ne može brinuti sukladno propisima o veterinarstvu, propisima o dobrobiti životinja i držati ga na način i uz uvjete propisane ovom Odlukom, dužan je pronaći osobu koja će se o njemu brinuti na propisan način ili ga predati u veterinarsko-higijenski servis.

 

III  POSTUPANJE S NEUPISANIM PSIMA, PSIMA I MAČKAMA LUTALICAMA

Članak 27.

            Pse koji nisu upisani (registrirani), izgubljene pse, te pse i mačke lutalice, hvataju veterinarski higijeničari- pravna ili fizička osoba koja obavlja usluge veterinarsko-higijenskog servisa za Općinu Starigrad.

            Hvatanje pasa i mačaka, te njihov smještaj mora se obavljati na najprikladniji način, sukladno Zakonu o zaštiti životinja (NN br. 135/06) i uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi ( NN br. 21/01).

           Veterinarsko-higijenski servis dužan je poduzeti mjere za udomljenje, a u slučaju kad to nije moguće, nakon zakonom utvrđenog roka, uhvaćene pse i mačke eutanazirati.

           Neizlječivo bolesne, smrtno ranjene i zaražene pse i mačke, usmrćuje se u veterinarsko-higijenskom servisu, sukladno Zakonu o zaštiti životinja.

            Mačke u dvorištima, podrumima ili oko stambenih zgrada za koje se brinu stanari tih zgrada, a ne postoji sumnja da su zaražene opasnim bolestima, pod zaštitom su organizacija za zaštitu životinja i ne smatraju se mačkama lutalicama.

Članak. 28.

            Troškove kretanja, čuvanja i veterinarsko – zdravstvenih mjera, što je veterinarsko-higijenski servis poduzeo prema uhvaćenim/om psu ili mački, snosi njihov posjednik.

            Troškove eutanazije psa ili mačke snosi njegov  posjednik.

            Ako je posjednik psa ili mačke nepoznat, troškove eutanazije snosi Općina Starigrad.

Članak 29.

            Zabranjeno je držanje divljih životinja i zvijeri te drugih opasnih i zloćudnih životinja.

            Životinje iz stavka 1. ovog članka koje zalutaju izvan lovišta ili prirodnog staništa hvataju i čuvaju veterinarski higijeničari pravne osobe koja obavlja usluge veterinarsko-higijenskog servisa za Općinu Starigrad, a u slučaju divljih zvijeri, zloćudnih i opasnih životinja može se uključiti i lovačko društvo.

            S uhvaćenim i smještenim divljim životinjama i zvijerima te drugim opasnim zloćudnim životinjama, veterinarsko-higijenski servis postupa sukladno zakonu i drugim propisima o dobrobiti životinja.

 

IV      NADZOR

Članak 30.

            Nadzor nad provedbom odredbi iz ove Odluke obavlja komunalni redar Općine Starigrad i nadležna veterinarska inspekcija.

            Veterinarski inspektor sukladno Zakonu o veterinarstvu, Zakonu o zaštiti životinja, Pravilniku o opasnim psima i Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servis vrši nadzor nad odredbama iz članka 4., 5., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 17., 19. st. 1., 20., 21. st. 1., 23., 24., 26., 27. i 29 .

            Komunalni redar sukladno svojim ovlastima vrši nadzor i poduzima radnje pri provođenju odredbi iz članka 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19.  st. 2., 21. st 2., 22., 23., 24., 25., 26., 27. i 29 ove Odluke.

             Ukoliko komunalni redar u svom radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć službenika nadležne policijske uprave.

            Policijski službenici također su, u granicama svojih ovlasti, na zahtjev nadležne veterinarske inspekcije, dužni osigurati pomoć pri provođenju inspekcijskog nadzora/postupanja.

 

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 31.

            Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kazniti će se fizička, a novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti će se pravna osoba:

-    čiji pas nije označen ili ne nosi oko vrata markicu koju je dobio prilikom registracije, a nema mikročip (članak 7.),

-   ako psa starijeg od tri mjeseca ne privede na registraciju ili istog ne odjavi nakon nestanka, otuđenja ili uginuća,

-   koji ne drži psa u ograđenom prostoru ili na povodcu,

-   ako psa izvede na javnu površinu bez povodca,

-   ako prilikom izvođenja psa/mačke na javnu površinu ne nosi pribor za čišćenje površine koju onečisti njegov pas/mačka (vrećicu, lopaticu ili sl.) i onečišćenu površinu odmah ne očisti,

-   ako na vidno mjesto ne postavi natpis ili obavijest – pazi oštar pas,

-   ako psa ili mačku drži u zajedničkom dijelu stana ili zgrade/objekta bez suglasnosti susjeda,

-   koji vodi psa ili mačku na mjesta ili skupove gdje je pristup istima zabranjen,

-   koja nije poduzela potrebne mjere/radnje kojima bi se spriječilo lajanje psa kojim se remeti javni red i mir.

            Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kazniti će se fizička, a novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kazniti će se pravna osoba:

-   koja opasnog ili moguće opasnog psa ne drži sukladno članku 14.,

-   koji ne prijavi psa ili mačku oboljelu od bjesnoće ili kada postoji sumnja da može nastupiti bjesnoća,

-   koji ne prijavi psa na pregled u slučaju kada isti ugrize čovjeka ili životinju,

-   ako spriječi higijeničara ili druge osobe koje imaju pravo nadzora nad držanjem, kretanjem i hvatanjem pasa i mačaka

 

V     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Obavljanje poslova neškodljivog uklanjanja lešina, dužna je osigurati Općina Starigrad kao jedinica lokalne samouprave.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke Općina Starigrad povjerit će ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi da obavlja poslove koji se odnose na zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja, te druge poslove koje obavlja veterinarsko-higijenski servis.

Članak 34.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o držanju pasa i mačaka i postupanju sa psima i mačkama lutalicama Klasa:332-01-01/95, Urbroj:2198/09-95/01 od 04. svibnja 1995. godine, objavljenoj u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

  

Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                                    Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore