« Povratak

Odluka o dodjeli koncesije na pomorskom dobru

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: UP/I-342-01/10-01/2
Urbroj: 2198/09-1-10-10             
Starigrad Paklenica, 01. lipnja 2010. godine

Na temelju članka 18. Zakon o koncesijama («Narodne novine», br. 125/08), članka 18.. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», br. 158/03, 141/06 i 38/09), članka 14. i članka 16. stavka 1. točka A1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (Narodne novine" 23/04, 101/04, 39/06 i 63/08), članka 31. Statuta  Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 16/09) i Zaključka stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija na području Općine Starigrad, Općinsko vijeće Općine Starigrad  na 8 . sjednici održanoj 01. lipnja  2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
o dodjeli koncesije na pomorskom dobru

Članak 1.

            Ugostiteljskom obrtu “ŠIME”, vlasnik Šime Bucić, Seline 68, Seline (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) dodjeljuje se koncesija na pomorskom dobru, za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, za obavljanje turističke djelatnosti-kamp na djelu čestice zemlje broj 3289 k.o. Seline, ukupne površine 8600 metara četvornih, ucrtano  na preslici  geodetske podloge u mjerilu 1:1000 koja čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

                        Koncesija na pomorskom dobru iz članka 1. ove Odluke  daje se na rok od 15 (petnaest) godina, počevši od 01. siječnja 2010. godine

            Koncesija može prestati i prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka u slučajevima određenim ovom Odlukom i Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

Članak 3.

Predmet koncesije je gospodarsko korištenje pomorskog dobra, za obavljanje turističke djelatnosti-kamp na djelu k.č. 3289 k.o. Seline, površine 8600 metara kvadratnih.  Predmetna površina u naravi čini jedinstven autokamp sa  djelom čestice zemlje broj 3285  k.o. Seline, te se kao takva daje  u zatečenom stanju tj. bez  mogućnosti gradnje  novih  objekata temeljem Zakona o prostornom uređenju  i gradnji ( NN76/07).

                        Ovlaštenik koncesije se obvezuje ishoditi svu potrebnu dokumentaciju i opremiti kamp na razini najmanje tri zvjezdice, u roku od jedne godine od usvajanja Urbanističkog plana uređenja koji obuhvaća predmetnu površinu.

Članak 4.

            Koncesija se dodjeljuje u svrhu gospodarskog korištenja, za obavljanje turističke djelatnosti-kamp, kategorije najmanje tri zvjezdice.

              Ovlaštenik koncesije dužan je pomorsko dobro iz članka 1. ove Odluke koristiti sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i drugim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Članak 5.

            Ovlaštenik koncesije se obvezuje gospodarski koristiti pomorsko dobro te se pridržavati svih mjera zaštite okoliša  u skladu s propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša.

              Ovlaštenik koncesije se obvezuje da će Davatelju koncesije dostavljati jednom godišnje sve podatke o poslovanju i  izvršenim inspekcijama na predmetnoj površini.

Članak 6.

            Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti pomorsko dobro isključivo za obavljanje djelatnosti navedene u ovoj Odluci

            Gospodarsko korištenje pomorskog dobra, koje je predmet ove Odluke, Ovlaštenik koncesije mora provoditi tako da ni na koji način ne umanjuje, ometa ili onemogućuje upotrebu susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

            Sva ograničenja opće upotrebe pomorskog dobra ne vrijede u slučaju više sile ili nevolje na moru/kopnu.

Članak 7.

            U skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i ovom Odlukom Ovlaštenik koncesije je dužan plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

 

                     Koncesijska naknada koju plaća Ovlaštenik koncesije sastoji se od dva dijela:

a)         stalnog dijela u iznosu od 20,10  kuna po metru četvornom zauzete površine pomorskog dobra godišnje što ukupno iznosi 172.860,00  kuna godišnje i

b)                  promjenjivog dijela naknade u iznosu od  5 %  od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na pomorskom dobru iz članka 1. ove Odluke

            Iznos stalnog dijela naknade plaća se do 10. (desetog) u mjesecu za prethodni mjesec u visini od 14.405,00  kuna mjesečno s tim da se iznos naknade usklađuje s tečajem Euro/Kuna objavljenim od HNB na dan plaćanja s tečajem na dan zaključenja  Ugovora, ukoliko tečaj Euro/Kuna iznosi +/- 3 % (tri posto) tečaja na dan zaključenja  Ugovora. Nakon isteka roka dospijeća Općina Starigrad obračunava zakonsku zateznu kamatu.

            Konačni iznos promjenjivog dijela naknade u vidu postotka od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na pomorskom dobru plaća se osam (8) dana nakon odjave službenih podataka (www.dsz.hr i www.fina.hr ), odnosno utvrđivanja podataka o visini prihoda za tu godinu uz obveznu dostavu bruto bilance koja će iskazivati točan iznos godišnjeg prihoda ostvarenog korištenjem pomorskog dobra iz ove Odluke, te Računa dobiti i gubitka za poduzetnike za proteklu godinu ovjerenog od Porezne uprave na uvid, a sukladno rokovima utvrđenim zakonskim propisima.

            Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad može zatražiti od ovlaštenika koncesije da dostavi analitičku karticu prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na pomorskom dobru.

   Nakon isteka roka dospijeća Općina Starigrad obračunava zakonsku zateznu kamatu.

            Naknada se plaća na žiro račun Općine Starigrad br.2407000-1841600009, uz navođenje broja modela plaćanja 68 i identifikacijskog broja Ugovora dodijeljenog od Ministarstva financija te s naznakom svrhe uplate (stalni i/ili promjenjivi dio koncesijske naknade i razdoblje za koje se plaća).

            Davatelj koncesije pridržava pravo, jednom godišnje, izmijeniti visinu stalnog dijela koncesijske naknade u svrhu usklađivanja naknade sa godišnjom stopom inflacije prema podacima Državnog zavoda za statistiku

            Ovlaštenik koncesije dužan je Davatelju koncesije dostavljati sve dokaze o uplati koncesijske naknade.

Članak 8.

            Za osiguranje plaćanja obveza iz članka 7. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje pri potpisivanju Ugovora predati:

a)         1 (jedna) bianco zadužnicu (isprava sastavljena sukladno članku 183.a Ovršnog zakona), na iznos do 500.000,00 (petstotisuća) kuna, s naznakom da je suglasan da se zaplijene svi njegovi računi kod svih pravnih osoba koje obavljaju poslove platnog prometa

b)         potpis zakonskog zastupnika Ovlaštenika koncesije na bianco zadužnici mora ovjeriti javni bilježnik

            Ovlaštenik koncesije ovlašćuje Davatelja koncesije da može popuniti bianco zadužnicu u skladu s zakonskim propisima i upotrijebiti je za naplatu svih dospjelih potraživanja proizašlih iz Odluke o koncesiji i  Ugovora na dan koji Davatelj koncesije sam odredi uz postupak prisilne naplate u skladu s zakonskim propisima, sve na trošak Ovlaštenika koncesije.

Članak 9.

            Za osiguranje dobrog izvršenja obveza glede investicija iz Studije gospodarske opravdanosti (dostavljene u prijavi na javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije) Ovlaštenik koncesije je dostavio garanciju banke na iznos od 15 (petnaest) % planirane investicije.

Članak 10.

            Davatelj koncesije ne preuzima bilo kakvu odgovornost u slučaju djelomične ili potpune, materijalne ili nematerijalne štete na području predmetnog pomorskog dobra nastale uslijed nesretnog slučaja, oluje bilo kakve jačine, požara, havarije ili sudara.

Članak 11.

            Ovlaštenik koncesije može prenijeti koncesiju u cijelosti ili je dati dijelom u potkoncesiju u istom opsegu i pod istim uvjetima pod kojima je dana, na način predviđen Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, te Uredbi o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, isključivo uz izričitu suglasnost Davatelja koncesije.

Članak 12.

            Za vrijeme trajanja koncesije Ovlaštenik koncesije može zatražiti dopunu ili izmjenu uvjeta koncesije.

            Sve izmjene koncesije definirat će se aneksom Ugovora, a po prethodno donijetoj odluci nadležnog tijela.

Članak 13.

            Davatelj koncesije može u svako doba opozvati koncesiju, u cijelosti ili djelomično, kad to zahtjeva interes Republike Hrvatske, koji utvrdi Hrvatski Sabor.

Članak 14.

            Odluku o oduzimanju koncesije donosi Davatelj koncesije.

Koncesija se Ovlašteniku može oduzeti u slučaju postupanja protivno odredbama ove Odluke, kada nastupe okolnosti iz članka 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, ukoliko dođe do izmjene prostorno-planske dokumentacije kao i ukoliko pokazatelji promjene u okolišu iz članka 5. točke 5.2. ovog Ugovora nisu u granicama utvrđenim zakonom, normama, mjerama ili drugim propisom.

            Ukoliko Ovlaštenik koncesije postupa protivno odredbama ove Odluke ili nastupe okolnosti iz prethodne točke ovoga članka, Davatelj koncesije će pozvati Ovlaštenika koncesije da se u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave poziva, izjasni o razlozima zbog kojih mu se može oduzeti koncesija te da uskladi svoje postupanje sa Zakonom i Ugovorom o koncesiji.

            Ako Ovlaštenik koncesije u ostavljenom roku ne ukloni posljedice i ne uspostavi stanje kako odgovara ugovornim odredbama i Zakonu, Davatelj koncesije ima pravo oduzeti koncesiju donošenjem pisane odluke koja će biti dostavljena Ovlašteniku, a sadržavat će rok za napuštanje pomorskog dobra.

            U slučaju oduzimanja koncesije Ovlaštenik koncesije nema pravo na naknadu zbog oduzimanja koncesije odnosno raskida Ugovora.

Članak 15.

            Odluku o prestanku koncesije donosi Davatelj koncesije.

Koncesija prestaje ispunjenjem bilo kojeg od uvjeta navedenih u članku 31. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama kao i ukoliko nadležno tijelo poništi, ukine ili na drugi način stavi izvan snage Odluku.

            Prestankom koncesije prestaju prava Ovlaštenika koncesije stečena Ugovorom, te je Ovlaštenik koncesije dužan napustiti pomorsko dobro koje je predmet ove Odluke.

Članak 16.

            Pravo upravnog i inspekcijskog nadzora nad primjenom odredbi ovog Ugovora ima Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ili od njega ovlašteno tijelo Državne uprave na području Zadarske županije.

Članak 17.

            Davatelj koncesije zadržava pravo uz Povjerenstvo u svrhu praćenja i izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru koje vrši nadzor iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru («Narodne novine», br. 23/04, 101/04 i 39/06), imenovati i druge osobe za provjeru korištenja pomorskog dobra.

            Nakon prestanka koncesije Ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem  Ugovora postavio na pomorsko dobro kao i prinove ukoliko je to moguće po prirodi stvari i bez veće štete po pomorsko dobro.

            Ako Ovlaštenik koncesije ne ukloni ono što je temeljem  Ugovora postavio na pomorsko dobro, Davatelj koncesije ima pravo ukloniti postavljeno na trošak Ovlaštenika koncesije.

Članak 18.

            Davatelj koncesije i Ovlaštenik koncesije su suglasni da je za rješavanje svih sporova nadležan sud u Zadru.

Članak 19.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da sklopi i potpiše Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru s Ovlaštenikom, koncesije. Ugovorom o koncesiji detaljno će se regulirati prava i obveze Ovlaštenika koncesije,  posebno na  području korištenja pomorskog dobra, zaštite okoliša, sigurnosti plovidbe, održavanja i osiguranja.

Članak 20.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti ove Odluke pristupiti zaključivanju Ugovora o koncesiji, a u suprotnom gubi prava stečena ovom Odlukom.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom  glasniku Zadarske županije.

 

Obrazloženje:

Sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Starigrad: Klasa:342-01/10-01/2 ; Urbroj: 2198/09-1-10-7 od  01. travnja  2010. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad objavio je javno prikupljanje ponuda  za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog  korištenja , turistička djelatnost- kamp. Na objavljeno javno prikupljanje ponuda u “Narodnim Novinama” br. 41. od 07.04. 2010. godine, pristigla je jedna ponuda i to od UO “Šime” vl. Šime Bucić, Seline 68, Seline. Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru Općine Starigradna sjednici održanoj 17. svibnja 2010. godine donijelo je nalaz i mišljenje sukladno kojem ponuda UO “Šime” vl. Šime Bucić, Seline 68, Seline  udovoljava uvjetima iz članka 23. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru I morskim lukama.

Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Žalba protiv ove Odluke podnosi se putem Općine Starigrad, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Kneza Mutimira 5, 10000 zagreb, u roku od  3 dana, računajući od dana primitka Odluke, odnosno sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore