« Povratak

Odluka o komunalnim djelatnostima

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 363-02/10-01/1
Urbroj:2198/09-1-10-1             
Starigrad Paklenica, 04. ožujka 2010. godine

Na  temelju  članka  3. Zakona  o  komunalnom gospodarstvu  (“Narodne  novine”,  broj:  26/03  –  pročišćeni  tekst,  82/04, 178/04, 38/09 i 79/09)  i članka  31.  Statuta  Općine Starigrad (“Službeni  glasnik Zadarske  županije”,  broj: 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 04. ožujka 2010. godine, d o n o s i 

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima
 

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovom Odlukom utvrđuju  se  komunalne  djelatnosti, način povjeravanja istih i utvrđuju rokovi za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti na  području  Općine Starigrad.

 

II.  KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 2.

Komunalne djelatnosti u smislu ove Odluke na prostoru Općine Starigrad su:

 1.  održavanje čistoće,
 2.  odlaganje komunalnog otpada,
 3.  održavanje javnih površina,
 4.  održavanje nerazvrstanih cesta,
 5.  održavanje plaža, obale, dužobalnog i dužmagistralnog pojasa,
 6.  tržnice na malo,
 7.  održavanje groblja,
 8.  obavljanje dimnjačarskih poslova,
 9. održavanje javne rasvjete,
10. poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
11. upravljanje i održavanje parkirališta,
12. održavanje oglasnih mjesta,
13. božićno i novogodišnje ukrašavanje Općine
14. ugradnja i održavanje komunalne opreme; klupa, košarica za otpatke, ogradica
      za zaštitu zelenih površina, zaštitnih zapreka, ograda, dječjih igrališta, autobusnih   
      nadstrešnica, zajedničkih reklamnih panoa, stalaka za bicikle, elemenata za nepropisno
      parkiranje, prometnih i raznih ostalih komunalnih znakova i oznaka i sl.,
15. obavljanje usluga izvođenja manjih građevinskih radova (izrada i popravak urušenih dijelova potpornih zidova i kanala za odvodnju, iskopi i prekopi ulica za potrebe Općine Starigrad i sl.) i uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe JUO Općine Starigrad.

 

III.  POVJERAVANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

Članak 3.

 Komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke, povjeravaju se:

 1.  održavanje čistoće, povjerava se Trgovačkom društvu „Argyruntum“ d.o.o. iz Starigrad 
      Paklenice,
 2.  odlaganje komunalnog otpada, povjerava se Trgovačkom društvu „Argyruntum“ d.o.o.
     iz Starigrad P.,
 3. održavanje javnih površina, povjerava se Trgovačkom društvu „Argyruntum“
      d.o.o. iz Starigrad P.
 4. održavanje nerazvrstanih cesta, povjerava se Trgovačkom društvu „Argyruntum“ d.o.o.
      iz Starigrad P.
 5. održavanje plaža, obale, dužobalnog i dužmagistralnog pojasa, povjerava se
      Trgovačkom društvu „Argyruntum“ d.o.o. iz Starigrad P.
 6.  tržnice na malo, povjerava se Trgovačkom društvu „Argyruntum“ d.o.o. iz Starigrad P. 
 7.  održavanje groblja, povjerava se Trgovačkom društvu „Argyruntum“ d.o.o. iz Starigrad
       Paklenice
 9. obavljanje dimnjačarskih poslova, povjerava se fizičkoj ili pravnoj osobi putem
      koncesije
10. javna rasvjeta, povjerava se Trgovačkom društvu „Argyruntum“ d.o.o. iz
       Starigrad P.
11. poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju
      ugovora
12. upravljanje i održavanje parkirališta, povjerava se Trgovačkom društvu   
      „Argyruntum“ d.o.o. iz Starigrad P.,
13. održavanje oglasnih mjesta, povjerava se Trgovačkom društvu „Argyruntum“ d.o.o. iz
      Starigrad P.
14. božićno i novogodišnje ukrašavanje Općine, povjerava se Trgovačkom društvu 
      „Argyruntum“ d.o.o. iz Starigrad P.
15. ugradnja i održavanje komunalne opreme; klupa, košarica za otpatke,
      ogradica za zaštitu zelenih površina, zaštitnih zapreka, ograda, dječjih igrališta,
      autobusnih nadstrešnica, zajedničkih reklamnih panoa, stalaka za bicikle, elemenata za
      nepropisno parkiranje, prometnih i raznih ostalih komunalnih znakova i oznaka i sl.,
      povjerava se Trgovačkom društvu „Argyruntum“ d.o.o. iz Starigrad P.,
16. obavljanje usluga izvođenja manjih građevinskih radova i uklanjanje protupravno
      postavljenih predmeta i roba za potrebe Općine Starigrad, povjerava se
        Trgovačkom društvu „Argyruntum“ d.o.o. iz Starigrad P.

Članak 4.

            Komunalne djelatnosti koje su povjerene trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Starigrad mogu se obavljati i putem koncesije ili ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

            Odluku o tome donosi Općinsko vijeće, a na prijedlog Općinskog načelnika.

            Prikupljanje ponuda i raspisivanje Javnog natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti putem koncesije ili ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, a koje ne obavlja trgovačko društvo u vlasništvu Općine Starigrad, provest će se prema uvjetima i mjerilima koje propisuje zakon o komunalnom gospodarstvu kao i ostali zakoni koji reguliraju predmetno pitanje.

 

IV. ROKOVI I UVJETI ZA OBALJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 5.

             Rok na koji se povjerava obavljanje  komunalnih djelatnosti putem koncesije ne može biti dulji od 30 godina.

            Rok na koji se povjerava obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora o povjeravanju, određuje Općinski načelnik Općine Starigrad, a ne može biti duži od četiri godine.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

            Ugovori za obavljanje dijela komunalnih djelatnosti iz članka 3. ove Odluke koje je Općina Starigrad ugovorila do donošenja ove Odluke, prestaju važiti istekom ugovorenog roka.

Članak 7.

            Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 3. ove Odluke precizno će se definirati pojedinačnim odlukama ili ugovorom sa izabranim ponuditeljem za svaku djelatnost pojedinačno.

Članak 8.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore