« Povratak

Program održavanja komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/08-01/4
Urbroj:2198/09-1/1-09-3             
Starigrad Paklenica, 16. prosinca 2009. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08. i 36/09.), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 36/95, 70/97, 57/2000 i 59/01) , te članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br.16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 5. sjednici održanoj 16. prosinca 2009. godine,  d o n o s i

I Z M J E N E   P R O G R A M A
održavanja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2009. godini na području općine Starigrad za sljedeće komunalne djelatnosti: 

1. JAVNA RASVJETA
2. ODRŽAVANJE ASFALTNIH I MAKADAMSKIH POVRŠINA
3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
4. ODRŽAVANJE DEPONIJA OTPADA
5. ODRŽAVANJE LUKA I LUČICA
6. UREĐENJE PLAŽA
7. SUFINANCIRANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Programom iz stavka  1 ovog članka utvrđuje se :

a) Opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima
b) Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, sa naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

      OPIS PRIHODA                                                                                 VRIJEDNOST U KN

Prenešena sredstva iz 2008. god. ...............................................    400.000,00 kuna
Prihod od komunalne naknade ....................................................    315.000,00 kuna
Prihod od komunalnog doprinosa .................................................    525.000,00 kuna
Ostali prihodi ..........................................................................  2.415.000,00 kuna
UKUPNO: .............................................................................. 3.655.000,00 kuna

Članak 3.

 Održavanje komunalne infrastrukture u 2009. godini iz članka 1. ove odluke odnosi se na:

1. JAVNA RASVJETA

a) Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se:  upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta, troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki, bojanje stupova javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova javne rasvjete, zamjena žarulja, grla, prigušnica, te sav potrošni materijal potreban za  javnu rasvjetu.

    Pod utroškom električne energije podrazumijevaju se troškovi električne energije za javnu rasvjetu.

b) Potrebna sredstva:

            - Električna energija .....................................................  405.000,00 kuna
            - Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje ..............  120.000,00 kuna
            - Ostale usluge tek. i inv.održavanja ................................   56.000,00 kuna
            UKUPNO .................................................................... 581.000,00 kuna

 

2. ODRŽAVANJE ASFALTNIH I MAKADAMSKIH  POVRŠINA

a) Pod održavanjem asfaltnih i makadamskih površina podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, kao što su asfaltirani i makadamski putevi , trgovi, igrališta i seoske ceste.

b) Potrebna sredstva:

            - Usluge tekućeg i inv. održavanja cesta ..........................  350.000,00 kuna
            - Usluge tek. i inv. održavanja građ.obj. asfalt.cesta ..........   50.000,00 kuna
   - Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje  cesta .........   70.000,00 kuna
            - Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje- građ. mat. ..   30.000,00 kuna
            - Usluge tek. i inv. održavanja građ. obj. igralište ...............   40.000,00 kuna
            - Ostale usluge tek. i inv. održavanja – ceste ....................   15.000,00 kuna
            - Uređenje puta za Kataliniće ....................... .................    88.000,00 kuna
            UKUPNO .................................................................... 643.000,00 kuna

 

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a) Pod čišćenjem javnih površina podrazumijeva se čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog i drugog otpada  na odlagalište gdje je to predviđeno ( troškovi čišćenja, metenje i pranje javnih površina, skupljanje otpada. Pod javnim površinama podrazumijeva se : zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni odvodni kanali, dječja igrališta, javne prometne površine itd.

Pod redovnim čišćenjem javnih površina podrazumijeva se i čišćenje smeća sa divljih odlagališta prema ukazanoj potrebi te odvoz krupnog otpada, bojanje i zamjena košarica za smeće, čišćenje i  održavanje autobusnih stanica, nabavka sadnog materijala za parkove  i šetnice te održavanje  postojećih sadnica, redovno košenje trave, popravak asfaltnog plašta javnih površina, održavanje  javnih klupa i dr.

b) Potrebna sredstva:

            - Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje javn.povr. ....  140.000,00 kuna
            - Ostale usluge tekućeg i inv. održavanja ..........................  200.000,00 kuna
            - Deratizacija i dezinsekcija ............................................    70.000,00 kuna
            UKUPNO .................................................................... 410.000,00 KUNA

 

4. ODRŽAVANJE DEPONIJA OTPADA

a) Pod održavanjem deponija otpada podrazumijevamo redovno zatrpavanje otpada tamponom, periodično uklanjanje najlon vreća sa okolnog raslinja. Također podrazumijevamo financiranje projekta sanacije i zatvaranja deponija.

b) potrebna sredstva:

            - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ........................  200.000,00 kuna
            - Zatvaranje, sanacija i uređenje deponij «Samograd» ...........  352.000,00 kuna
            - Sufinanciranje  županijskog centra za zbrinjavanje otpada ...    35.000,00 kuna
            UKUPNO ...................................................................... 587.000,00 kuna

 

5. ODRŽAVANJE LUKA I LUČICA

a)  Pod održavanjem luka i lučica podrazumijeva se održavanje postojećih vezova, čišćenje podmorja u lukama i pristaništima, sanacija oštećenih privezišta.

b) Potrebna sredstva:

            - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja luka i pristaništa ...  90.000,00 kuna
   UKUPNO ........................................................................ 90.000,00 kuna

 

6. UREĐENJE PLAŽA

a)  Pod uređenje plaža podrazumijevamo: čišćenje plaža, nasipanje novog žala i renoviranje urušenih zidova.

b) Potrebna sredstva:

            - Materijal za tek. i invest. održavanje plaža ..........................  22.000,00 kuna
            - Usluge tek. i invest. održavanja plaža .................................  40.000,00 kuna
            UKUPNO ......................................................................... 62.000,00 kuna

 

7. SUFINANCIRANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

a) Pod sufinanciranjem komunalne djelatnosti podrazumijevamo pomoć komunalnom poduzeću Argyruntum d.o.o. za nabavku kanti za smeće, kontejnera kao i za ostale nabavke iz Programa  razvoja iste tvrtke.

b) Potrebna sredstva:

            - Sufinanciranje djelatnosti Argyruntuma d.o.o ........................    800.000,00 kuna
            - nabava kanti i kontejnera i dr. ..........................................     482.000,00 kuna
            UKUPNO ......................................................................... 1.282.000,00 kuna
   
SVEUKUPNO ...................................................................... 3.655.000,00 kuna

 

Članak 4.

Ovaj program primjenjivat će se od 16. prosinca 2009. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore