« Povratak

Program izgradnje komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/08-01/3
Urbroj:2198/09-1/1-09-3             
Starigrad Paklenica, 16. prosinca 2009. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08. i 36/09.), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine» 26/03),  te članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br.16/09) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 5. sjednici održanoj 16. prosinca 2009. godine,  d o n o s i

I Z M J E N E   P R O G R A M A
izgradnje komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim programom određuje se izgradnja objekata  i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini na području općine Starigrad  i to:

- izgradnja vodovodne mreže
- izgradnja trga S.Radića
- izgradnja groblja
- uređenje plaže, obale Kulina i Pisak
- izgradnja javne rasvjete
- izgradnja tržnice
- izgradnja nogostupa
- priključak na energetsku mrežu
- izrada prostorno planske i projektne dokumentacije
- izrada projektne i natječajne dokumentacije
- izgradnja dječjeg vrtića u Starigradu

Članak 2.

Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

a) Pomoći iz državnog i županijskog proračuna              3.000.000,00 kn
b) Prihodi od komunalnog doprinosa                               155.000,00 kn
b) Porezi i ostali općinski prihodi                                 3.225.000,00 kn
c) Prenešena sredstva iz predhodnih godina                 1.300.000,00 kn

Članak 3.

Izgradnja komunalne infrastrukture u 2009. godini iz članka 1. ove odluke odnosi se na:

1. Izgradnja vodovodne mreže
-          izgradnja vodovodne mreže općine Starigrad ........................ 50.000,00 kn
2. Izgradnja trga S.Radića 
-          Uređenje trga S.Radića .................................................... 10.000,00 kn
3.  Izgradnja groblja
-          Nastavak izgradnje Novog groblja Starigrad ...................... 4.150.000,00 kn
-          Radovi na groblju Duga  punta Tribanj-Kruščica ................... 150.000,00 kn 
 
         Ukupno potrebna sredstva ........................................................ 4.300.000,00 kn
 
4. Uređenje plaže, obale Kulina i Pisak
            - radovi na plaži Kulina i Pisak.......................................... 130.000,00 kn
5. Izgradnja javne rasvjete
-          energetski i komunikacijski vodovi ..................................... 125.000,00 kn
6.  Izgradnja tržnice
            - Izgradnja  tržnice ......................................................... 10.000,00 kn
7. Izgradnja nogostupa
            - izgradnja nogostupa ...................................................... 10.000,00 kn
8. Priključak na energetsku mrežu – Riva
            - priključak na energetsku mrežu – Riva ............................. 133.000,00 kn
9. Prostorno planska i projektna dokumentacija
            - prostorno planska i projektna dokumentacija ....................... 500.000,00 kn
10. Izrada projektne dokumentacije
            - projekt uređenja obale ................................................... 87.000,00 kn
            - projekt uređenja groblja Seline ........................................ 10.000,00 kn
            - projektna dokumentacija za kanalizacijski sustav ............... 300.000,00 kn
            - projektna dokumentacija vodovod Starigrad- Tribanj ........... 50.000,00 kn
            - projektna dokumentacija za moder. neraz. cesta .............. 100.100,00 kn
            - projektna dokumentacija uređenja općinske uprave ............. 15.000,00 kn
            - izrada projekta sanacije «Samograd» ............................... 40.000,00 kn
 
ukupno potrebna sredstva: ......................................................... 602.100,00 kn
 
11. Izgradnja dječjeg vrtića u Starigradu
            - Izgradnja dječjeg vrtića Osmjeh u Starigradu ................. 1.810.000,00 kn
 

Članak 4.

Ovaj program primjenjivat će se od 16. prosinca 2009. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore