« Povratak

Odluka o komunalnom redu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 363-01/09-01/27
Urbroj:2198/09-1/1-09-1             
Starigrad Paklenica, 31. kolovoza 2009. godine

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( "Narodne novine", br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09 ) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 3. Sjednici, održanoj dana 31. kolovoza 2009. godine, donosi

O D L U K U
o komunalnom redu

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            U cilju uređivanja naselja, održavanja čistoće, čuvanja i korištenja javnih površina, sakupljanja, odvoza i postupanja sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanju snijega i leda, te uklanjanja protupravno postavljenih naprava i objekata  na području Općine Starigrad, ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje.

            Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve fizičke osobe, fizičke osobe – obrtnike , osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost  i pravne osobe.

Članak 2.

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju slijedeće značenje:

1.      javne površine su površine u općoj uporabi, a prema namjeni razlikuju se:

-      javne prometne površine ( javne ceste, nerazvrstane ceste, trgovi, šetnice, pješački prolazi, nogostupi, pločnici, parkirališta, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, stajališta javnog prometa i slične površine );

-     javne zelene površine ( parkovi, park-šume, drvoredi, živice, cvjetni rasadnici, travnjaci, skupine stabala, dječja igrališta, rekreacijske površine, zelene površine uz cestu u naselju, zelene površine uz javni objekt i slične površine );

-     ostale površine su (otvorene tržnice, kopneni dijelovi pomorskog dobra određeni zakonom koji su po svojoj prirodi namijenjeni općoj uporabi – trajektno i brodsko pristanište, plaže i slične površine, površine uz objekte što su namjenjeni za javne priredbe i druge slične površine);

2.      pokretna naprava je lako premjestivi objekt koji služi za prodaju raznih artikala ili obavljanje određenih usluga, štand,  klupa i kolica i sl., naprave za prodaju pića, napitaka i sladoleda, hladnjaci za sladoled, metalne i druge konstrukcije kao prodajni prostor ili prostor za uslužnu djelatnost, ambulantna, ugostiteljska i slična prikolica, otvoreni šank,  naprave za igranje, automat, peć i naprava za pečenje plodina, spremište za priručni alat i materijal, pozornica i slične naprave, stol, stolica, pokretna ograda i druga naprava koja se postavlja ispred ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, odnosno u njihovoj neposrednoj blizini, vaze za cvijeće te šatori povodom raznih manifestacija, cirkus, luna park, zabavne radnje, automobili kao prezentacija, promocija ili kao lutrijski zgodici, čuvarske, montažne i slične kućice, zaštitne naprave na izlozima, tende, suncobrani   i slično;

3.      kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije koji se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, a služi za obavljanje gospodarske i druge djelatnosti;

4.      komunalni objekti, oprema i uređaj u općoj uporabi su javna rasvjeta, javni informativni panoi, javni satovi, javni wc - i, vodoskoci, fontane, spomenici, spomen ploče, skulpture, klupe, znakovi obavijesti i zabrane, javne telefonske govornice, poštanski sandučići i slični objekti i uređaji;

5.      reklame u smislu ove odluke obuhvaćaju: reklamne zastave, reklamna platna, transparente, reklamne panoe  i druge prigodne natpise, reklamne vitrine, električne ekrane s natpisima, jambo plakate, reklamne ormariće, reklamne table , jarboli za zastave  i slično;

6.      parkovna oprema za parkove, dječja igrališta i druge zelene površine su: pješčanik, ljuljačka, tobogan, penjalica, vrtuljak, slične naprave za igru djece, klupa, stol, parkovna ogradica, košarice za smeće i slično;

 

II.  UREĐENJE NASELJA

Članak 3.

            Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se uređenost objekata, javnih i drugih površina u općoj uporabi, postavljanje naprava, kioska i sličnih objekata, komunalnih objekata i uređaja u općoj uporabi i drugih objekata koji izgledom i smještajem utječu na izgled i uređenost naselja, a osobito:

1. vanjski dijelovi objekata/zgrada;
2. izlozi, natpisi, reklame i plakati;
3. uređenje ograda, zelenila, dvorišta i sličnih površina;
4. pokretne naprave, kiosci, reklame i druge naprave na zemljištu u vlasništvu pravnih i
5. uređenje javnih zelenih površina;
6. komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi;
7. ploče s imenom naselja, ulice, trga i pločice s brojem objekta/zgrade;
8. stajališta, parkirališta, tržnice, ribarnice, groblja;
9. sanitarno komunalne mjere uređenja naselja;

1.Vanjski dijelovi objekata/zgrada

Članak 4.

            Vanjski dijelovi objekta/zgrade (pročelja, balkoni, terase, ulazna vrata, garažna vrata, prozori, žljebovi, krovovi, dimnjaci i drugo) moraju se održavati, te biti uredni i ispravni.

            Vanjske dijelove objekta/zgrade, koji svojim izgledom (zbog dotrajalosti, loma, neispravnosti, nagrđenosti grafitima i slično) nagrđuju opći izgled ulice ili trga, vlasnici objekta/zgrade moraju urediti, održavati, popravljati i obojiti na način da se održavani dijelovi zgrade svojim materijalom, bojom i izgledom uklope u cjeloviti izgled zgrade, ulice ili naselja.

            Zabranjeno je uništavati pročelja objekata/zgrada, te po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati, šarati i na drugi ih način prljati i nagrđivati.

Članak 5.

            Na prozorima, balkonima, terasama, ogradama i drugim dijelovima objekta/zgrade, neposredno okrenutim prema ulici ili trgu zabranjeno je vješati ili izlagati rublje, posteljinu, tepihe ili druge predmete i uređaje na način da se ometa prolaz pješaka.

            Na prozorima, balkonima, terasama i drugim sličnim dijelovima objekta/zgrade u pravilu se drži cvijeće i ukrasno bilje.

            Antene za prijem zemaljskih i satelitskih programa, rashladni ili solarni uređaji, iznimno se postavljaju na način da su vidljivi s javne površine.

Članak 6.

            Vlasnik, odnosno korisnik građevine koja ima svojstvo pojedinačnog kulturnog dobra ili se nalazi na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline ili zaštićenog dijela prirode dužni su za sve zahvate na vanjskim dijelovima građevina ishoditi odobrenje nadležnog tijela za zaštitu spomenika kulture i prirode.

            Zabranjeno je bilo kakvo izvođenje zahvata na vanjskim dijelovima građevina iz stavka 1. ovog članka bez rješenja ili suprotno rješenju, oštećivanje građevina, ispisivanje poruka, grafita, djelomično ličenje pročelja bojama koje se ne uklapaju u cjelovitu sliku pročelja, izvođenje instalacija i postavljanje uređaja.

Članak 7.

            Objekt/zgrada koja svojim izgledom, zbog oštećenja ili dotrajalosti vanjskih dijelova, nagrđuje opći izgled ulice i naselja mora se urediti u tijeku godine u kojoj je ta okolnost utvrđena, a prema obavijesti Jedinstvenog upravnog odjela (u nastavku teksta: JUO) Općine Starigrad.

 

2. Izlozi, natpisi, reklame i plakati

Članak 8.

            Izlog, izložbeni ormarić i slično ( u nastavku teksta: izlog ) služi izlaganju robe i mora biti tehnički i estetski oblikovan, odgovarajuće osvijetljen i u skladu s izgledom objekta/zgrade i okoliša.

            Korisnik izloga dužan je izlog držati urednim i čistim.

            Korisnik izloga ne smije u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu.

            Zabranjeno je uništavati izloge, te po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati, šarati i na drugi način prljati ili nagrđivati. Iznimno, dopušteno je na izlozima isticati privremene obavijesti o prigodnim i sezonskim sniženjima.

            Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora kojeg ne koristi dužan je izlog toga prostora prekriti neprozirnim materijalom ili na drugi način onemogućiti uvid u unutrašnjost poslovnog prostora.

            Zabranjeno je izlaganje robe izvan izloga, odnosno poslovnog prostora ( na vrata, prozore, okvire izloga, pročelja objekta/zgrada i slično ).

Članak 9.

            Pravne i fizičke osobe na poslovnu prostoriju u kojoj posluju ističu ime pod kojim sudjeluju u pravnom prometu ( u nastavku teksta: tvrtka) u skladu s posebnim propisima.

            Osobe iz stavka 1. ovog članka moraju tvrtku održavati čistom i čitljivom.

            Pravne i fizičke osobe dužne su ukloniti tvrtku postavljenu na poslovnu prostoriju u kojoj se ulazi neposredno s javne površine, u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora.

            Ukoliko pravne i fizičke osobe ne uklone tvrtku u roku iz stavka 3. ovog članka, ona će se ukloniti preko treće osobe na njihov trošak.

Članak 10.

            Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora može na ulično pročelje objekta u kojem koristi poslovni prostor postaviti natpis s imenom poslovnog subjekta, obrta, imenom poslovnog prostora ili obavijest o djelatnosti koju obavlja u poslovnom prostoru ( u nastavku teksta: natpis )

            Natpis mora biti tehnički i estetski oblikovan, uredan, a ispisani tekst jezično ispravan.

            Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora iz stavka 1. ovog članka dužan je ukloniti natpis u roku 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora.

            Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora iz stavka 3. ovog članka ne ukloni natpis u roku 15 dana, on će se ukloniti preko treće osobe na njihov trošak.

Članak 11.

            Plakati, reklame, oglasi, transparentni  i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog obilježja (u nastavku teksta:plakat)  mogu se postavljati samo na mjestima koja su određena za tu namjenu.

            Iznimno, za određene manifestacije i događanja, JUO Općine Starigrad može odobriti isticanje plakata i na drugim mjestima.

            Zabranjeno je postavljati plakate na mjestima koja nisu za to namijenjena, a osobito na pročeljima objekata/zgrada, ogradama, stupovima javne rasvjete i telefonskim govornicama.

            Za takvo postavljanje prekršajno je odgovoran organizator događaja, priredbe ili manifestacije čija se događanja, priredba, manifestacija ili proizvod oglašava ( pravna ili fizička osoba ).

            Zabranjeno je oglašavanje putem razglasa bez odobrenja JUO Općine Starigrad.

            Troškove uklanjanja  plakata i čišćenja mjesta na kojima ne smiju biti postavljeni snosi organizator događanja, priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija se događanja,  priredba, manifestacija ili proizvod oglašava.

Članak 12.

            Vlasnici, odnosno tvrtke korisnici, natpisa, reklama i plakata  moraju ih održavati čistima, urednima i ispravnima, a dotrajali se moraju obnoviti, odnosno zamijeniti.

Zabranjeno je predmete iz stavka 1. ovog članka prljati, onečišćivati ili uništavati.

            Fizička ili pravna osoba kojoj je Općina Starigrad povjerila posao održavanja mjesta za isticanje plakata i reklama dužna ih je održavati urednima i čistima.

Članak 13.

Na području Općine Starigrad postavlja se turistička signalizacija na mjestima koja odredi nadležno tijelo Općine Starigrad.

 

3. Uređenje ograda, zelenila, dvorišta i sličnih površina

Članak 14.

            Ograda u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba mora biti izrađena tako da se uklapa u okoliš, gdje je to moguće od ukrasne živice, ne smije biti izvedena od bodljikave žice, šiljaka i slično, te mora biti postavljena na način da ne ometa sigurnost prometa.

            Ogradu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba vlasnik, odnosno korisnik dužan je održavati urednom, a ogradu od ukrasne živice dužan je redovito obrezivati tako da ne seže preko regulacijske linije na javnu prometnu površinu, da ne smeta prolaznicima i ne ometa promet.

Članak 15.

            Vlasnici, odnosno korisnici zelenih površina, posuda sa ukrasnim biljem uz poslovne i stambene objekte, kao i vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta i drugih sličnih površina uz javne površine, dužni su ih održavati, redovito kositi travu, rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, rezati suhe grane drveća, te uklanjati stabla i granje drveća koja ugrožavaju sigurnost osoba i imovine na javnim površinama, ometaju prometovanje osoba i vozila te sprječavaju preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

            Ako se zelena površina uredno ne održava komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno korisniku da se uklone uočeni nedostaci.

            Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici zelenih površina u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara ti će se nedostaci ukloniti preko treće osobe na trošak vlasnika odnosno korisnika.

Članak 16.

            Fizička ili pravna osoba koja upravlja ili gospodari športskim, rekreacijskim i drugim sličnim objektima, park-šumama, spomen-područjima, grobljima, plažama, obalom mora i drugim sličnim površinama mora ih održavati urednima, čistima i redovito održavati zelenu površinu unutar tih prostora, te brinuti  za njezinu zaštitu i obnovu.

            Vlasnici individualnog stambenog objekta, vlasnik ili korisnik poslovnog objekta, škole, bolnice, crkve, samostana i slično, obvezatan je osigurati obnovu, uređenje, održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje pripada objektu, odnosno zelenim površinama koje su u okviru ograđenog okoliša objekta.

            Vlasnik ili korisnik stambenog objekta/zgrade s ograđenim okolišem kojemu je onemogućen slobodan pristup i korištenje od strane drugih građana, obvezatan je osigurati održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje služi redovitoj upotrebi i predstavlja okoliš objekta/zgrade.

            Fizička ili pravna osoba koja upravlja površinama iz stavka 1.,2. i 3. ovog članka mora objekte i uređaje na njima održavati urednima i ispravnima.

            Fizička ili pravna osoba koja se koristi ili upravlja površinama i objektima iz stavka 1. ovog članka mora, na vidnom mjestu, istaknuti odredbe o održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila i slično.

            Ukoliko osoba iz stavka 1. ovog članka ne ispuni obvezu održavanja i zaštite zelene površine, isto će se izvršiti preko treće osobe na njegov trošak.

 

 4. Pokretne naprave, kiosci, reklame i druge naprave na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba

Članak 17.

            Pokretne naprave, kiosci, reklame i druge naprave na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba mogu se postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća, ugrožavati sigurnost prometa, te na mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled toga mjesta.

            Odobrenje za postavljanje pokretne naprave, kioska , reklame i drugih naprava na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba daje JUO Općine Starigrad.

            Zabranjeno je postavljanje pokretne naprave, kioska, reklame i drugih naprava na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba bez odobrenja ili suprotno odobrenju JUO Općine Starigrad.

            Vlasnici pokretne naprave, kioska, reklame i drugih naprava na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba moraju ih održavati urednima i ispravnima.

            Uz zahtjev za postavljanje pokretne naprave, kioska, reklame i drugih pokretnih naprava potrebno je priložiti dokaz o pravu korištenja površine (dokaz o vlasništvu zemljišta, suglasnost vlasnika zemljišta i sl.), skicu ili fotografiju naprave, tehnički opis, fotomontažu naprave ili objekta te potvrdu tijela nadležnog za financije, gospodarstvo plan i proračun Općine Starigrad o plaćanju dospjelih obveza.

 

5. Uređenje javnih zelenih površina

Članak 18.

            Javne zelene površine moraju se redovito održavati, tako da svojim izgledom uljepšavaju naselje i služe svrsi za koju su namijenjene.

            Javne zelene površine održavaju se u skladu s Planom i Programom koji uređuje predmetnu problematiku, a koje utvrđuje JUO Općine Starigrad.

            Pod održavanjem javne zelene površine smatra se posebice:

- sadnja i uzgoj biljnih nasada,
- podrezivanje stabala i grmlja,
- okopavanje i plijevljene grmlja i živice,
- košnja trave,
- gnojenje i prihranjivanje biljnog materijala koji raste u nepovoljnim uvjetima (drvoredi i slično),
- uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka,
- održavanje posuda sa ukrasnim biljem u urednom i ispravnom stanju,
- preventivno djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti, uništavanje tih biljnih štetnika, te kontinuirano provođenje zaštite zelenila,
- održavanje pješačkih staza i naprava na javnoj zelenoj površini (oprema) u urednom stanju (ličenje i popravci klupa, košarica za otpad, popločenja i slično),
- postavljanje zaštitne ograde od prikladnog materijala, odnosno živice na mjestima ugroženim od uništavanja,
- postavljanje ploča s upozorenjima za zaštitu javne zelene površine,
- obnavljanje, a po potrebi i rekonstrukcija zapuštene javne zelene površine,
- uređenje i privođenje namjeni neuređenih javnih zelenih površina.

Članak 19.

            Javne zelene površine održava Općina Starigrad, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je Općina Starigrad povjerila održavanje javnih zelenih površina.

 

6. KOMUNALNI OBJEKTI I UREĐAJI U OPĆOJ UPORABI

Članak 20.

            Radi uređenja Općine i lakšeg snalaženja stanovnika na području općine postavljaju se komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi.

Članak 21.

            Vlasnik komunalnog objekta i uređaja u općoj uporabi, odnosno osoba kojoj je povjereno da vodi brigu i održava te objekte dužna ih je održavati urednima i ispravnima te kvarove uklanjati u najkraćem mogućem roku.

            Komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi zabranjeno je uništavati, po njima šarati, crtati ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

 

6.1. Javna rasvjeta

Članak 22.

            Javno prometne površine, pješački i drugi glavni putovi na javnim zelenim površinama moraju imati javnu rasvjetu.

            Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značenje pojedinih dijelova općine i pojedinih javnih površina, promet i potrebe stanovnika.

            Rasvjetna tijela moraju biti funkcionalna i estetski oblikovana.

            Fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerila održavanje javne rasvjete mora je redovito održavati u stanju funkcionalne sposobnosti ( prati, ličiti, mijenjati dotrajale žarulje i slično).

            Javna rasvjeta, u pravilu, mora svijetliti cijele noći.

Članak 23.

            Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela.

            Postavljanje oglasa, obavijesti, reklama i slično na rasvjetne stupove, iznimno se dopušta po odobrenju JUO Općine Starigrad.

 

6.2. Ploče sa orijentacijskim planom Općine Starigrad

Članak 24.

            U cilju lakšeg snalaženja stanovnika i turista, na području Općine Starigrad mogu se postavljati ploče s orijentacijskim planom Općine Starigrad.

            Ploče s orijentacijskim planom Općine Starigrad postavljaju se na mjestima na kojima se okuplja veći broj ljudi, na glavnim prilazima općini i na drugim mjestima.

            U orijentacijskom planu moraju biti ucrtane glavne ulice i trgovi, te najvažniji javni objekti u općini.

            Ploče s orijentacijskim planom postavlja i održava Općina Starigrad, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba.

 

6.3. Javni satovi

Članak 25.

            Na važnijim trgovima i prolazima mogu se postaviti javni satovi.

            Javni sat postavlja i održava Općina Starigrad, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba.

            Pravne ili fizičke osobe mogu na objektima koje koriste postavljati satove, uz odobrenje JUO Općine Starigrad.

            Satovi koje postavlja pravna ili fizička osoba iz stavka 3. ovog članka moraju se održavati u urednom stanju.

            Zabranjeno je postavljati satove na zgrade bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 3. ovog članka.

 

6.4. Javni WC - i

Članak 26.

            Javni WC - i grade se i postavljaju na trgovima, tržnicama, stajalištima/odmorištima, plažama i sličnim prostorima, te u parkovima, park – šumama, plažama,  izletištima, sportskim objektima, odnosno na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju.

            Javni WC -i moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete, a vlasnik, odnosno  ovlaštena pravna ili fizička osoba  mora ih održavati u urednom i ispravnom stanju.

            Javne WC - e treba graditi i postavljati na način da ih mogu koristiti i osobe s posebnim potrebama.

            Javni WC - i moraju u pravilu raditi tijekom cijelog dana.

            Vrijeme početka i završetka rada javnih WC - a utvrđuje Općinsko vijeće Općine Starigrad.

 

6.5. Vodoskoci, fontane, hidranti i slični objekti i uređaji

Članak 27.

            Na području Općine Starigrad mogu se graditi i postavljati  vodoskoci, fontane, javna točila, objekti i uređaji na mjestima na kojima svojim izgledom uljepšavaju okoliš.

            Javni vodoskoci, fontane i slični objekti i uređaji moraju biti ispravni i uredni.

            Javne vodoskoke, fontane i slične  objekte i uređaje zabranjeno je uništavati, onečišćavati, po njima šarati, crtati ili na drugi način prljati i nagrđivati, odnosno nenamjenski koristiti.

            Protupožarni hidranti i hidranti za pranje i zalijevanje površina moraju se održavati u ispravnom stanju.

            Zabranjeno je uništavanje, oštećenje ili neovlaštena uporaba hidranata za vlastite potrebe (pranje automobila ili navodnjavanje i pranje privatnih površina i prostora).

            Javne vodoskoke, fontane, hidrante i slične objekte i uređaje održava Općina Starigrad odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba.

 

6.6. Javne telefonske govornice i poštanski sandučići

Članak 28.

            Javne telefonske govornice i poštanski sandučići postavljaju se na mjestima na kojima se okupljaju i zadržavaju stanovnici i turisti, kao što su trgovi, tržnice, prodavaonice ili prodajni centri, stambeni objekti s većim brojem stanova, stajališta i slični prostori.

            Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće treba postaviti na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama, te trebaju biti estetski oblikovani.

 

6.7. Spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti

Članak 29.

            Na području Općine Starigrad na objekte, zemljišta i druge prostore  mogu se postavljati spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti.

            Postavljanje i uklanjanje spomenika, spomen ploča, skulptura i sličnih predmeta utvrdit će se posebnom odlukom.

 

7. PLOČE SA IMENIMA NASELJA, ULICA TRGOVA I BROJEVIMA OBJEKATA

Članak 30.

            Na području Općine Starigrad moraju biti označena imena naselja, ulica, trgova, a objekti moraju biti obilježeni brojevima.

            Naselja, ulice, trgovi i objekti označavaju se i obilježavaju na način i po postupku propisanom zakonom.

            Za označavanje naselja, ulica i trgova postavljaju se ploče, a na objekte se postavljaju pločice s brojem stambenog i poslovnog objekta.

            Postavljanje ploča s imenom naselja, ulica, trgova, te pločica s brojem  stambenog i poslovnog objekta, zabranjeno je bez odobrenja nadležnog upravnog tijela.

            Vlasnik stambenog i poslovnog objekta dužan je postaviti na objekt broj objekta najkasnije do početka korištenja istog.

            Vlasnik stambenog i poslovnog objekta, odnosno njegov upravitelj , dužan je voditi brigu o tome da objekt bude stalno obilježen brojem.

            Zabranjeno je oštećivati i uništavati, te neovlašteno skidati i mijenjati ploče iz stavka 3. ovog članka.

 

8. PROMETNA STAJALIŠTA, PARKIRALIŠTA, TRŽNICE, RIBARNICE I GROBLJA

Članak 31.

            Stajališta autobusa i drugog prometa, parkirališta, tržnice, ribarnice i groblja,  moraju biti stalno održavani u urednom i ispravnom stanju.

            Zabranjeno je autobusna stajališta klupe, predmete i uređaje koji se nalaze na mjestima iz stavka 1. ovog članka nagrđivati na bilo koji način (šarati, plakatirati i slično), odnosno isti  moraju biti čisti, uredni i ispravni, a dotrajale i oštećene klupe, predmete i uređaje,  vlasnici, odnosno ovlaštene pravne i fizičke osobe trebaju odmah ukloniti.

Članak 32.

            Autobusna stajališta moraju u pravilu biti natkrivena i opremljena klupama i košarama za otpatke.

            Autobusna stajališta i uređaji u sklopu istih, moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju, a svako oštećenje tih prostora mora se u najkraćem roku ukloniti.

            Stajališta održava Općina Starigrad, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Članak 33.

            Uređenje i održavanje javnih parkirališta je u nadležnosti Općine Starigrad, odnosno ovlaštene pravne ili fizičke osobe kojoj je to povjereno.

            Javna parkirališta treba namjenski koristiti te na njima održavati red i čistoću.

            Na javnim parkiralištima zabranjeno je zadržavanje kamp kućica više od 24 sata, te neovlašteno trgovanje, pretovar robe i druge aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom prostora.

Članak 34.

            Tržnice na kojima se obavlja promet poljoprivrednim i drugim prehrambenim proizvodima moraju biti čiste i uredne, o čemu se brine Općina Starigrad, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba.

            Tržnim redom kojeg donosi Općina Starigrad, odnosno ovlaštena pravna  ili fizička osoba određuje se raspored i broj štandova, kioska i drugih pokretnih i nepokretnih naprava te lokacije kontejnera.

            Tržnim redom utvrđuje se posebice:

- radno vrijeme,
- proizvodi koji se smiju prodavati,
- vrijeme dostave proizvoda,
- čišćenje i odvoženje smeća,
- raspored i broj štandova.

            Tržni red se mora vidljivo istaknuti na prostoru tržnice.

Članak 35.

            Po isteku vremena određenog za prodaju, Općina Starigrad, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba iz članka 34.ove Odluke dužna je svakog dana dovesti tržnicu u čisto i uredno stanje.

            Za ribarnicu se primjenjuju odredbe ove Odluke koje se odnose na tržnicu.

Članak 36.

            Zabranjeno je prodavanje ili izlaganje poljoprivrednih, prehrambenih i drugih proizvoda (tekstila, plastike i slično) izvan prostora tržnice, ukoliko isto nije utvrđeno posebnom odlukom Općine Starigrad.

            Ukoliko prodavatelj ne postupi po rješenju JUO Općine Starigrad privremeno će mu se oduzeti prehrambena roba s mogućnošću preuzimanja robe u roku 24 sata i plaćanjem nastalih troškova, a u protivnom će se dati u humanitarne svrhe.

            Neprehrambena roba se privremeno oduzima s mogućnošću preuzimanja robe nakon plaćanja  nastalih troškova prijevoza, skladištenja i drugih, a u protivnom se prodaje  javnim nadmetanjem radi podmirenja nastalih troškova.

Članak 37.

            Pravna ili fizička osoba kojoj je Općina Starigrad povjerila upravljanje grobljima na njezinom području,  mora ih održavati čistima i urednima.

            Održavanje groblja, grobnih mjesta i nadgrobnih spomenika uređuje se propisima o grobljima i općinskom Odlukom o grobljima.

 

9. SANITARNO KOMUNALNE MJERE UREĐENJA NASELJA

9.1. Septičke jame

Članak 38.

            Čišćenje septičkih jama obavlja pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni navedeni poslovi, u skladu sa sanitarno-tehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika , odnosno korisnika septičke jame.

            Vlasnik, odnosno korisnik septičke jame dužan je na vrijeme zatražiti od ovlaštene pravne ili fizičke osobe čišćenje jame kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćavanja okoline.

            Nadležna inspekcijska služba kada utvrdi da se septička jama prelijeva ili propušta fekalije, odlučit će rješenjem o prekidu dovoda vode zgradi čije se fekalije izlijevaju iz septičke jame dok se ne sanira postojeće stanje. Troškove sanacije snosi vlasnik odnosno korisnik septičke jame.

            Ovlašteni vršitelj komunalne usluge koji odvozi fekalije dužan je iste izlijevati u kanalizacijsku mrežu na mjestu koje je za to određeno i snosi odgovornost za eventualno zagađenje okoline uz naknadu počinjene štete.

 9.2.Dezinsekcija, deratizacija i zaštita bilja

Članak 39.

            U svrhu zaštite zdravlja stanovnika Općine Starigrad, tijekom godine obavlja se sistematska dezinsekcija, dok se sistematska deratizacija javnih površina obavlja dva puta godišnje (proljeće-jesen) uz njezino obvezno održavanje cijele godine.

            Pod pojmom sistematske dezinsekcije razumijeva se prskanje ili zamagljivanje odgovarajućim sredstvima u cilju uništavanja muha, komaraca i drugih insekata.

            Pod pojmom sistematske deratizacije razumijeva se postavljanje odgovarajućih mamaca za uništavanje štakora i drugih glodavaca.

            Opseg, način, vrijeme i ostali uvjeti obavljanja obvezne sistematske dezinsekcije i deratizacije utvrđuju se Programom mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Općine Starigrad koje donosi Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije.

            Na poziv komunalnog redara, pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije dužna je iste ponoviti ukoliko se ocjeni da je taj postupak potreban.

            Ovlaštena osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije dužna je prije početka izvođenja sistematske dezinsekcije i deratizacije obavijestiti građane o početku i završetku izvođenja  tih radova.

9.3.Držanje domaćih životinja

Članak 40.

            Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja prema PPU Općine Starigrad, izuzev starih naselja (varoša), nije dozvoljeno držati životinje – kopitare, papkare i perad.

            Pod kopitarima smatraju se konji, magarci, mazge i mule. Pod papkarima smatraju se goveda, ovce, koze i svinje. Pod peradi smatraju se kokoši, pure, guske, patke, prepelice i druga domaća perad i pernata divljač.

            Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbom o zabrani iz stavka 1. ovog članka, mogu se držati životinje, ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete i ako su udaljene više od 50 metara od najbliže  javne prometnice i 100 metara od najbližeg stambenog objekta za stalno ili povremeno stanovanje.

            Komunalni redar može po prijavi ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako se time smeta okolnim stanarima ili narušava izgled okoline.

            Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni iz stavka 1. ovog članka, Komunalni redar postupit će prema ovlastima i izdati će rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.

Članak 41.

            Postupak uklanjanja provest će ovlaštena pravna ili fizička osoba kojoj je Općina Starigrad povjerila poslove veterinarsko-higijeničarskog servisa.

Članak 42.

            Držanja pasa i mačaka propisano je posebnom Odlukom.

 

III  ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

1.      Održavanje čistoće i čuvanje javnoprometnih površina

Članak 43.

            Javnoprometne površine treba održavati tako da budu uredne i čiste, te da služe svrsi za koju su namijenjene.

            Održavanje čistoće javnoprometnih površina na području Općine Starigrad obavlja se sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture koje donosi Općinsko vijeće Općine Starigrad.

            Javnoprometna površina čisti se u pravilu danju, a pere noću između 21,00 i 5,00 sati.

            Javnoprometnu površinu čisti komunalno poduzeće u vlasništvu Općine Starigrad, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba kojoj se isti poslovi povjere.

Članak 44.

            Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost zbog koje dolazi do prekomjernog onečišćenja javnoprometnih površina, dužne su ih redovito čistiti, odnosno osigurati njihovo čišćenje.

            Vlasnik ili korisnik športskih ili rekreacijskih objekata, zabavnih parkova ili igrališta, organizator javnih skupova, javnih priredbi obvezni su osigurati čišćenje javnoprometnih površina koje služe kao pristup tim objektima, tako da budu očišćene u roku 4 sata nakon završetka korištenja.

Članak 45.

            Na javnoprometne površine postavljaju se košare za otpatke.

            Košare za otpatke postavlja i održava Općina Starigrad, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnoprometnih površina.

Članak 46.

            Mjesta za postavljanje košara za otpatke određuje Općina Starigrad, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnoprometnih površina.

Članak 47.

            Košare za otpatke moraju biti izrađene od prikladnog materijala i estetski oblikovane.

            Košare za otpatke u starim naseljima - varošima moraju biti izrađene od drvnog materijala, estetski oblikovane i usklađene sa izgledom naselja.

            Zabranjeno je postavljanje košara za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, na drveće i jarbole za isticanje zastava, te na drugim mjestima na kojima bi nagrđivali izgled naselja, objekata ili bi ometale promet.

Članak 48.

            Na javnoprometnim površinama ne smije se ostavljati ili na njih bacati bilo kakav otpad ili ih na drugi način onečišćavati, a osobito se zabranjuje:

- bacanje i ostavljanje izvan košara i drugih posuda za otpad različit otpad i vršiti druge radnje kojima se onečišćuje javnoprometna površina,
- bacati goruće predmete u košare ili druge posude za otpad,
- oštećivati košare, odnosno posude za otpad i druge posude namijenjene sakupljanju otpada,
- odlagati građevni i otpadni građevni materijal i postavljati predmete, naprave i strojeve na javnoprometne površine bez odobrenja općinskog tijela nadležnog za komunalne poslove,
- popravljati, servisirati i prati vozila te druga sredstva  i uređaje na javnoprometnim površinama,
- ispuštati otpadne tekućine bilo koje vrste,
- bacati letke, te ih ostavljati na vozilima bez odobrenja JUO Općine Starigrad,
- zagađivati i bacati otpad i otpadne tvari u more, na obalu i korita potoka,
- zabranjeno je iz plovila, za vrijeme stajanja u luci ispuštati fekalije, ulje, naftu i slično,
- paliti otpad,
- ostavljati vozila bez registarskih tablica, odnosno neregistriranih vozila, lake teretne prikolice, kamp-prikolice i druga priključna vozila, plovila i olupine plovila, vozila oštećena u sudaru i olupine vozila,
- obavljati bilo kakve radnje ili njihovo propuštanje, kojima se onečišćuju javnoprometne površine,
- lijepljenje plakata i drugih reklamnih i informativnih poruka izvan prostora za plakatiranje,
- neovlašteno premještanje komunalne opreme i uređaja,
- bacanje animalnog, medicinskog i drugog opasnog materijala,
- odlagati ili postavljati bilo kakve predmete kojima se ometa redovito korištenje javnoprometne površine, odnosno nesmetan prolaz pješaka i vozila,
- zabranjeno je bojanje, crtanje i pisanje poruka i raznih tekstova po javnoprometnim površinama, osim prometne signalizacije koja se vrši sukladno posebnim propisima,
- obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje javno prometne površine ili objekte i uređaje koji su njihov sastavni dio,
- pljuvati i obavljati nuždu,
- prati osobe, vozila ili druge predmete na javnim vodovodnim uređajima i objektima,
- koristiti dječje igralište i sprave za igru djece protivno njihovoj namjeni,
- izlagati i prodavati predmete, stvari, poljoprivredne i druge proizvode bez odobrenja JUO Općine Starigrad,
- bilo kakvo nenamjensko korištenje i prenamjena javnoprometne površine,
- izvođenje radova bez odobrenja JUO Općine Starigrad.
- onečišćavanje javne površine od strane kućnih ljubimaca ( pasa i mačaka ),
- puštanje otpadnih i oborinskih voda na JPP-u na način da ugrožava sigurnost prometa i prolaznika, odnosno vrši drugi oblik onečišćenja.

Članak 49.

            Pravna i fizička osoba kojoj je Općina povjerila održavanje čistoće javnoprometnih površina dužna je te površine održavati čistima i urednima.

Članak 50.

            Izvanredno čišćenje javnoprometnih površina određuje Općinski načelnik Općine Starigrad kada zbog vremenskih nepogoda ili drugih razloga javnoprometne površine budu prekomjerno onečišćene.

Članak 51.

            Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju onečišćivati javnoprometne površine.

            Vozila koja prevoze tekući ili sipki materijal moraju imati sanduke i karoserije iz kojih se materijal ne može prosipati niti curiti.

            Vozač vozila koji prevozi pijesak, papir, sjeno, lišće, PVC materijal i drugi rasuti teret mora ga prekriti ceradom, gustom mrežom ili na drugi način osigurati da se materijal ne posipa po javnoprometnoj površini.

Članak 52.

            Zabranjeno je na javnoprometnim površinama obavljati bilo kakve radove, osim redovnog održavanja tih površina, bez odobrenja ili suprotno odobrenju JUO Općine Starigrad.        

Članak 53.

            Za istovar, smještaj i ukrcaj građevinskog materijala, podizanje skela, ograda gradilišta, popravke vanjskih dijelova zgrade i slične građevinske radove može se u opravdanim slučajevima i privremeno koristit javnoprometna površina sukladno propisima o gradnji i sigurnosti prometa.

Članak 54.

            Odobrenje za korištenje javnoprometne površine za radove iz članka 53. ove Odluke izdaje, na zahtjev izvođača ili investitora radova, JUO Općine Starigrad.

            Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka odredit će se uvjeti, način i vrijeme izvođenja radova.       

            Uz zahtjev za odobrenje investitor je dužan priložiti akt nadležnog tijela kojim se dokazuje legalnost gradnje.

Članak 55.

            Za vrijeme obavljanja radova iz članka 53. ove Odluke izvođač mora poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti. Za sigurnost radova odgovoran je izvođač odnosno, investitor radova.

Članak 56.

            Zauzimanje javnoprometne površine za postavljanje građevinske skele odobrava se na vrijeme do maksimalno 2 mjeseca uz mogućnost ponovnog produženja ukoliko to radovi zahtijevaju.

            Ako se s radovima na objektu ne započne u roku od sedam dana od dana postavljanja građevinske skele, podnositelj zahtjeva dužan ju je odmah ukloniti.

            Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga, obustavi na vrijeme duže od jednog mjeseca izvođač radova dužan je ukloniti skele i drugi materijal s javnoprometne površine.

            Ukoliko podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno stavku 2. i 3. ovog članka, komunalni redar naredit će uklanjanje građevinske skele preko treće osobe na njegov trošak.

Članak 57.

            Izvođač građevinskih radova dužan je osigurati da se zemlja ne rasipa, a drugi rastresiti materijal treba držati u sanducima i ogradama, ako radovi na istom mjestu traju duže od 24 sata.

            Miješanje betona i morta dopušteno je u posudama ili na limovima.

Članak 58.

            Prolaz ispod skela mora se zaštititi od sipanja i padanja materijala. Uz vodoravnu treba osigurati i okomitu zaštitu.

            Zauzeti dio javnoprometne površine skelom ili ogradom mora se propisno označiti i osvijetliti od sumraka do svanuća.

Članak 59.

            Ako se javnoprometna površina upotrebljava za istovar i utovar rastresitog materijala (šuta i slično), na njoj se smije složiti samo toliko materijala koliko se može odvesti u tijeku jednog dana.

Članak 60.

             Zabranjeno je odlagati uz drveće građevinski materijal, šutu, glomazni i drugi otpad.

Članak 61.

            Izvođač radova je dužan, najkasnije 24 sata nakon završetka radova i uklanjanja opreme, obavijestiti komunalno redarstvo da mu zauzeta površina više nije potrebna.

            Nakon završetka radova izvođač je dužan zauzetu površinu ostaviti u stanju u kakvom je bila prije izvođenja radova.

            Komunalni redar pregledat će korišteni prostor i ako ustanovi da postoji kakvo oštećenje naredit će izvođaču da o vlastitom trošku dovede korištenu javnu površinu u prijašnje stanje.

Članak 62.

            Prilikom izvođenja građevinskih radova  izvođač je dužan poduzimati mjere sprječavanja onečišćenja javnoprometne površine;

-       čistiti, odnosno osigurati čišćenje javnoprometne površine oko gradilišta od svih vrsta građevinskih i drugih materijala, blata i slično, a taloženje kojih je na javnoprometnim površinama posljedica izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka;

-       polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskog objekta kako bi se spriječilo stvaranje prašine;

-       čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini mjesta na kojima se radovi izvode;

-       deponirati građevinski materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode te da se materijal ne raznosi po javnim površinama.

Članak 63.

            Kod većih zemljanih radova JUO Općine Starigrad, odredit će izvođaču radova ulice kroz koje može odvoziti i dovoziti materijal.

Članak 64.

            Za iskrcaj ogrijeva, te za piljenje i cijepanje drva ponajprije treba upotrebljavati vlastito zemljište.

            U slučaju potrebe dio javnoprometne površine može se privremeno upotrijebiti za iskrcaj ogrijeva, ali tako da se ne ometa cestovni i pješački promet. Drva se moraju složiti tako da se spriječi kotrljanje na kolnik.

            Iskrcani ogrjev  ili drugi materijal moraju se ukloniti s javnoprometne površine najkasnije u roku 24 sata, a upotrijebljena se površina mora odmah očistiti.

            Zabranjeno je cijepati drva i izvoditi slične radove na javnoprometnim površinama.

            Ako se javnoprometna površina upotrebljava za poslove iz stavka 2. ovog članka potrebno je odobrenje JUO Općine Starigrad.

Članak 65.

            Utovar i istovar robe i materijala mora se obavljati ponajprije izvan javnih površina. U opravdanim slučajevima, kao npr. radi nedostatka prostora ili kolnog ulaza i slično, istovar i utovar mogu se privremeno obaviti na javnoprometnim površinama, osim na mjestima na kojima je to zabranjeno.

            Ako se iznimno roba mora istovariti na javnoprometnu površinu, tada se mora složiti tako da ne smeta prometu i mora se odmah ukloniti.

Članak 66.

            Zabranjeno je na javnoprometne površine ispred radnji, prodavaonica i skladišta odlagati ambalažu i slično.

            Zabranjeno je ispred ili na stambene i poslovne objekte i ograde, odlagati uređaje i predmete što mogu ozlijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu, te takve predmete ostavljati na javnoprometnim površinama.

Članak 67.

            Obalni pojas uređenih i prirodnih plaža i zelenih površina uz plažu mora se redovito održavati.

            Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove održavanja dužna je održavati obalni pojas uređenih i prirodnih plaža i zelenih površina uz plažu čistim i urednim. Jednom godišnje, a najkasnije do početka svibnja, detaljno očistiti od krupnih otpadaka na obali i u moru.

            Zabranjeno je bacati otpad u more i na morsku obalu.

            Obalnim pojasom-prirodnom plažom smatraju se, u smislu ove Odluke, prostori na kojima je dozvoljeno kupanje, a na kojima nema izgrađenih pratećih objekata.

            Obalnim pojasom-uređenom plažom smatraju se prostori namijenjeni kupanju i sunčanju, opskrbljeni određenim higijensko-tehničkim uvjetima.

Članak 68.

            Čišćenje prirodnih i uređenih plaža  za vrijeme turističke sezone mora biti svakodnevno i temeljito.

            Ukoliko plovni objekt masnim otpacima izazove zagađenje morske površine, vlasnik  ili korisnik plovnog objekta obvezno se sidri te poziva predstavnike nadležnih službi radi dogovora s fizičkom ili pravnom osobom, opremljenom tehničkim sredstvima, o čišćenju i odstranjivanju masnih otpadaka.

            Ispostava Lučke uprave obvezna je informirati vlasnike plovila o održavanju čistoće i reda u lukama i na pomorskom dobru.

Članak 69.

            Komunalni redar ovlašten je u opravdanim slučajevima, nakon onečišćenja izazvanim vremenskim nepogodama ili drugim izvanrednim situacijama, naložiti komunalnom poduzeću, odnosno koncesionaru na pomorskom dobru, izvanredno čišćenje obalnog pojasa.

Članak 70.

            Korisnik uređene i prirodne plaže, ako obavlja gospodarsko korištenje ili posebnu upotrebu plaže, ostvarujući  koncesijsko odobrenje ili ugovor o koncesiji sukladno zakonu i ostalim pozitivnim propisima, dužan je poštivati obveze iz koncesijskog odobrenja odnosno ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.

            Korisnik koncesijskog odobrenja odnosno ugovora o koncesiji na pomorskom dobru dužan je pridržavati se propisa o sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša i reda na pomorskom dobru, te uvažavati značaj pomorskog dobra kao općeg dobra.

 

2.      Održavanje čistoće i čuvanje javno zelenih površina

Članak 71.

            Javno zelene površine moraju se redovito čistiti i održavati  sukladno  Planu i Programu koji uređuje ova pitanja, a koje donosi  Općinsko vijeće Općine Starigrad.

            Javno zelene površine održava i čisti komunalno poduzeće, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je to Općina Starigrad povjerila.

            Javno zelene površine kojima ne upravlja Općina održavaju i čiste vlasnici, odnosno korisnici tih površina.

Članak 72.

            Izvršavanje programa iz članka 71. ove Odluke kontrolira JUO Općine Starigrad.

Članak 73.

            Komunalno poduzeće Općine Starigrad, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila održavanje javnih zelenih površina dužno/a je, osobito:

- odmah ukloniti pokošenu travu, lišće, grane i slično s javne površine;
- ukloniti suhe i slomljene grane na stablima;
- zamijeniti porušena i bolesna stabla novima;
- redovito orezivati krošnje stabala i drugo zelenilo na javnim površinama tako da ne zaklanja tijela javne rasvjete, prometne znakove, svjetlosne signale, ne ulazi u slobodne profile kolnika i nogostupa, te ne smanjuje preglednost na raskrižjima i ne smeta zračnim vodovima;
- redovito održavati, te zamjenjivati zaštitne stupiće i ograde.

Članak 74.

            Za uređenje novih javnih zelenih površina, odnosno pojačano održavanje postojećih, potrebno je  ishoditi stručno mišljenje, a poslove s tim u vezi vodi JUO Općine Starigrad.               

            Nakon završetka radova na uređenju zelenih površina JUO Općine Starigrad pregledat će i utvrditi usklađenost izvedenih radova s ugovorenim.

            Nakon obavljenog pregleda uređenih površina, JUO Općine Starigrad iz stavka 2. ovog članka povjerava ih pravnoj ili fizičkoj osobi koja održava zelene površine na redovito održavanje.

            Izvođač radova dužan je sav posušeni biljni materijal zamijeniti novim u ugovorenom roku.

Članak 75.

            Za sječu stabala na javnoj površini potrebno je odobrenje JUO Općine Starigrad.

            Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se obveza i obujam zamjenske sadnje, biljna vrsta, lokacija i vrijeme izvođenja zamjenske sadnje.

            Ako zbog pomanjkanja prostora zamjenska sadnja nije moguća, zamjena će se izvršiti na najbližoj mogućoj lokaciji.

Članak 76.

            JUO Općine Starigrad može po službenoj dužnosti narediti sječu stabla koje se nalazi na zemljištu u vlasništvu drugih osoba, ako postoji opasnost da se stablo sruši na javnu površinu, odnosno da samim padom počini štetu za ljude i imovinu.

Članak 77.

            Radi zaštite javne zelene površine osobito se zabranjuje:

- rezanje i skidanje grana i vrhova ukrasnog drveća i grmlja,
- guljenje kore stabala, zasijecanje, zarezivanje, savijanje, trganje, zabadanje noževa, zabijanje čavala, stavljanje plakata i slično, bušenje, gaženje, te drugo oštećivanje drveća, grmlja i živica,
- penjanje po drveću,
- neovlašteno skidanje plodova s grana i grmlja, trganje i branje cvijeća, vađenje cvjetnih i travnatih busena, te kidanje grana s grmlja i drveća,
- neovlašteno sakupljanje i odnošenje suhog granja, kore ili listića,
- gaženje, hodanje, igranje i ležanje po travnjaku, livadi i parku,
- šetanje i puštanje kućnih ljubimaca po uređenim javno zelenim površinama i njihovo onečišćenje,
- kopanje i odnošenje zemlje, humusa i bilja,
- bacanje papira i otpadaka, smeća, piljevine, pepela, odrezanog šiblja, grana i njihovo paljenje,
- oštećivanje ili izvaljivanje stabala i grmlja, oštećivanje stabala raznim materijalima prilikom gradnje, istovara i dopreme građevinskog materijala i slično, zabijanje oplata i upiranje u deblo,
- oštećivanje opreme (npr. košarica za otpatke, klupa, sprava za igru djece, javne rasvjete, protupožarnih ormarića i slično),
- puštanje otpadnih voda, motornih ulja i slično zagađivanje,
- zaustavljati, parkirati i voziti motorno vozilo na javno zelenoj površini (osim vozila koje se koristi za održavanje javno zelenih površina i parkovne opreme na njima),
- loženje vatre i potpaljivanje stabala,
- rezanje, odnosno prekidanje korijena stabala,
- pranje, servisiranje vozila i slično,
- iskrcavanje, uskladištenje raznog materijala,
- hvatanje i uznemiravanje ptica i ostalih životinja,
- kampiranje,
- postavljanje bilo kakvih objekata, uređaja, naprava, reklamnih panoa i slično, bez suglasnosti nadležnog tijela Općine Starigrad,
- obavljati druge radnje koje bi devastirale javno zelenu površinu.
 

IV.  KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 78.

            Javne se površine na području Općine Starigrad koriste u skladu s njihovom namjenom.

1.      Postavljanje pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata i slično

Članak 79.

            Pokretne naprave, kiosci te montažni objekti i druge naprave, naprave za potrebe javnih manifestacija postavljaju se tako da svojim položajem i smještajem što bolje ispune svrhu i namjenu za koju se koriste.

            Naprave i objekti iz stavka 1. ovog članka mogu se prema svojoj namjeni postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća ili ometati promet, te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled toga mjesta, a imajući u vidu sadržaj turističke ponude Općine Starigrad.

            Postavljanjem montažnih objekata i drugih naprava iz stavka 1. ovog članka ne smije se ometati korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožavati sigurnost prometa, te uništavati javne zelene površine.

            Smještaj naprava i objekata iz stavka 1. ovog članka u blizini križanja mora odgovarati uvjetima o sigurnosti prometa i svojim položajem ne smiju smanjivati preglednost i odvijanje prometa.

Članak 80.

            Lokacije za postavljanje pokretnih naprava i kioska na javnim površinama određuju se planom korištenja i namjene javnih površina koje donosi Općinsko vijeće Općine Starigrad na prijedlog JUO Općine Starigrad.

            Odobrenje za postavljanje pokretnih naprava i kioska na javnim površinama daje JUO Općine Starigrad sukladno planu korištenja i namjene javnih površina.

            Zabranjeno je postavljanje pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata i sl. bez odobrenja ili suprotno odobrenju JUO Općine Starigrad.

            Visinu i način plaćanja naknade te drugi odnosi s tim u vezi uređuju se posebnim općinskim odlukama.

            Vlasnici pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata i sl. moraju ih držati urednima i ispravnima, te redovito čistiti njihov okoliš.

            Odobrenjem iz stavka 2. ovog članka određuje se: lokacija za postavljanje, veličina objekta, izgled i vrijeme na koje se postavlja.

            Uz zahtjev za postavljanje pokretne naprave, kioska, montažnog objekta i sl. potrebno je priložiti skicu objekta, fotomontažu objekta i tehnički opis, te potvrdu tijela nadležnog za financije, gospodarstvo, plan i proračun Općine Starigrad o plaćenim dospjelim obvezama.

Članak 81.

            Montažni objekti i druge naprave za potrebe javnih manifestacija postavljaju se po odobrenju nadležnog tijela Općine Starigrad.

Članak 82.

            Na javnim površinama zabranjeno je izlaganje i nuđenje robe na prodaju putem pokretnih prodavača kao i pružanje marketinških i sličnih usluga bez odobrenja JUO Općine Starigrad.

 

2.      Postavljanje ugostiteljskih terasa na javnim površinama

Članak 83.

            Javne površine za postavljanje stolova, stolica, suncobrana i slično radi organiziranja otvorenih terasa dodjeljuju se isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Stalci, police, reklamni panoi i slično postavljaju se isključivo u okviru odobrene javne površine.

            Odobrenje za korištenje javne površine iz stavka 1. ovog članka daje  JUO Općine Starigrad sukladno planu korištenja i namjene javnih površina koji donosi Općinsko Vijeće Općine Starigrad.

            Odobrenjem iz stavka 3. ovog članka određuje se: lokacija, veličina terase, vrijeme  i način korištenja.

            Za namjenu iz stavka 1. ovog članka, javna površina može se dati na korištenje uz uvjet:

-   da zauzimanje određene javne površine ne ugrožava sigurnost i redovan protok sudionika u prometu,
-   da zauzimanje određene javne površine ne sprječava i remeti slobodan prolaz vozila javnih službi (hitna pomoć, vatrogasci, policija, komunalna služba i sl.),
-   da se podnositelj zahtjeva u prethodnom korištenju iste ili druge javne površine nije ponašao suprotno odredbama propisa o komunalnom redu i javnom redu i miru na području Općine Starigrad,
-   da je podnositelj zahtjeva kao raniji korisnik iste ili druge javne površine uredno i na vrijeme plaćao sve obveze po osnovi korištenja javne površine i koristio javnu površinu u skladu s uvjetima iz odobrenja,
-   da u trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj nema dugovanja prema Općini Starigrad po osnovi poreza, doprinosa, naknada i drugih prihoda koji su zakonom ili drugim propisima utvrđeni kao prihod Općine Starigrad,
-   da u trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Starigrad i u većinskom vlasništvu Općine Starigrad.

Članak 84.

            Vlasnici ili korisnici poslovnih prostora koji koriste javnu površinu, dužni su je održavati čistom i urednom. Stolovi i stolice, zaštita od sunca kao i ostala oprema na javnoj površini mora biti od kvalitetnog materijala, tehnički ispravna i oblikovana na način koji je propisala Općina Starigrad.

Članak 85.

            Ukoliko je javna površina završno obrađena kamenim opločenjem, vlasnik ili korisnik poslovnog prostora, vertikalne nosače tende učvršćuje isključivo u fugu kamenog opločenja.    Nije dozvoljeno bušenje kamenog opločenja ili oštećivanje na bilo koji način.

Članak 86.

            Vlasnik ili korisnik poslovnog prostora dužan je nakon isteka ugovora ili rješenja o korištenju javne površine, ukloniti stolove, stolice i ostalu opremu s javne površine te istu vratiti u prvobitno stanje.

            Na javnoj površini ispred poslovnog prostora nije dopušteno odlagati ambalažu i druge neprimjerene predmete i materijal.

Članak 87.

            Uređenje i opremanje odobrenih javnih površina koje podrazumijeva veće zahvate u prostoru, dopušteno je isključivo uz odobrenje Općinskog načelnika Općine Starigrad.

 

3.Prigodno uređenje javnih površina

Članak 88.

            U povodu državnih i drugih blagdana, obljetnica, raznih manifestacija i sličnoga može se organizirati prigodno uređivanje javnih površina.

            Prigodno uređivanje organizira se postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvca i slično.

            Za postavljanje montažnih objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme i slično potrebno je odobrenje JUO Općine Starigrad.

            Svjetleće žaruljice, ukrasni predmeti bez reklamne poruke, ukrasna drvca i slično postavljaju se prema uvjetima i na način koji utvrđuje JUO Općine Starigrad.

            Nakon proteka prigode iz stavka 1. ovog članka predmeti se moraju ukloniti najkasnije u roku od 7 dana.

 

4.Postavljanje reklama na javnim površinama

Članak 89.

            Reklama na javnoj površini svojim oblikom, materijalom, dimenzijama i bojama mora se uklopiti u postojeće okruženje, ne smije ugrožavati sigurnost prometa, niti zaklanjati postojeću prometnu  signalizaciju.

            Reklame se ne mogu postavljati na javne površine bez odobrenja JUO Općine Starigrad, a posebno se ne smiju postavljati unutar drvoreda, unutar skupine stabala, grmlja, živice, unutar parkova, trgova, dječjih igrališta i slično.

            Reklama može biti osvijetljena.

            Vlasnik reklame dužan ju je držati urednom i ispravnom.

Članak 90.

            Zahtjevu za izdavanje odobrenja podnositelj je dužan priložiti idejno rješenje, tehnički opis, skicu ili fotomontažu mjesta na kojem se reklama postavlja (mikrolokacija), a za svjetleće reklame i opis priključka na elektromrežu.

Članak 91.

            Lokacije za postavljanje reklama na javnim površinama određuju se planom korištenja i namjene javnih površina za postavljanje reklama koje donosi Općinsko vijeće Općine Starigrad na prijedlog općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove.

            Odobrenje za postavljanje reklama na javnoj površini daje JUO Općine Starigrad sukladno planu korištenja i namjene javnih površina za postavljanje reklama.

            Zabranjeno je postavljanje reklama na javnim površinama bez odobrenja iz stavka 2. ovog članka.

            Za postavljanje reklama na javnoj površini plaća se porez sukladno Odluci o Općinskim porezima Općine Starigrad.

 

5.Parkiranje i zaustavljanje vozila na javnoprometnim površinama

Članak 92.

            Na području  Općine Starigrad javnoprometne površine koriste se za zaustavljanje i parkiranje vozila samo ako su iste određene posebnim propisima i prometnom signalizacijom  za tu namjenu.

            Na javnim površinama na području Općine zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje autobusa koji prevoze turističko-izletničke grupe radi ulaska i izlaska putnika, na mjestima koja nisu za to namijenjena.

            Djelatnost iz stavka 2. ovog članka može se obavljati na parkiralištu smještajnog objekta i na za to određenim mjestima.

            Na području Općine Starigrad zabranjeno je za zaustavljanje i parkiranje vozila koristiti nogostup i druge javno prometne površine koje nisu označene prometnom signalizacijom kao javno parkiralište.

            Na javnim se površinama ne smiju ostavljati vozila koja se ne upotrebljavaju u prometu zbog dotrajalosti (oštećena u sudaru, neregistrirana, neispravna i slično).

 

6.Korištenje javnih zelenih površina

Članak 93.

            Za postavljanje objekata, uređaja i naprava, te obavljanje bilo kakvih radova, osim radova redovnog održavanja javno zelenih površina, potrebno je odobrenje JUO Općine Starigrad.

            Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se lokacija za postavljanje objekta, izgled objekta, uređaja ili naprave koja se postavlja, način uređivanja zauzete površine i vrijeme korištenja.

            Ukoliko se radi o korištenju javno zelenih površina u svrhu izvođenja određenih radova odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se lokacija na kojoj se radovi obavljaju, vrsta radova, uvjeti za izvođenje radova, te obveza i način očuvanja i sanacije javne zelene površine nakon završetka radova.

            Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka podnositelj zahtjeva treba priložiti skicu lokacije, idejno rješenje ili fotomontažu mjesta na kojem se objekt, uređaj ili naprava postavlja odnosno na kojem se izvode radovi (mikrolokacija).

            Zabranjeno je postavljanje objekata, uređaja ili naprava na javno zelenu površinu, odnosno obavljanje bilo kakvih radova na njoj, osim radova redovnog održavanja, bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 1. ovog članka.

Članak 94.

            Za postavljanje parkovne opreme potrebno je odobrenje JUO Općine Starigrad.

            Pod parkovnom opremom u smislu ove Odluke smatra se ljuljačka, tobogan, penjalica, vrtuljak i slične naprave za igru djece, klupa, stol, parkovna ogradica, zaštitni stupići, košarice za otpatke i slično.

            U odobrenju iz stavka 1. ovog članka odredit će se mjesto i način postavljanja, izgled opreme i drugi uvjeti od značenja za izgled i uređenost javne zelene površine.

            Dotrajala parkovna oprema mora se popraviti ili zamijeniti novom.

Članak 95.

            Prilikom gradnje objekta, uz javnu zelenu površinu, izvođač je dužan, u pravilu, sačuvati postojeća stabla, te ih zaštititi na način da se deblo obloži oplatama ili zaštiti na drugi način.

Članak 96.

            Bez odobrenja JUO Općine Starigrad na javnoj zelenoj površini zabranjeno je, osobito:

-   prekopavanje javne zelene površine,
-   postavljati bilo kakve objekte, naprave, reklamne panoe, parkovnu opremu i opremu za dječja igrališta i slično,
-   odlagati građevinski materijal,
-   sjeći i saditi bilje,

            Troškove sanacije i čišćenja javne zelene površine na kojoj su obavljeni radovi bez odobrenja ili suprotno odobrenju snosi izvođač odnosno investitor radova.

 

7. Prekopi

Članak 97.

            Pod prekopima podrazumijevaju se radovi na iskopima kanala na javno prometnim površinama, javno zelenim površinama te sanacija navedenih površina nakon završenih radova.

            Radi građenja, rekonstrukcije i održavanja komunalne i druge infrastrukture može se vršiti prekop javne površine, privremeno zauzeti javna površina i privremeno ograničiti promet vozila i pješaka.

            Pod radovima u smislu stavka 1. ovog članka, podrazumijevaju se gradnja, rekonstrukcija, sanacija, zamjena ili uklanjanje vodova, komunalne i druge infrastrukture, te postavljanje elektroenergetskog i telefonskog priključka na električni i telefonski sustav, kao i priključaka na komunalnu infrastrukturu (opskrba pitkom vodom, odvodnja otpadnih voda i dr.).

            Izvođenje radova iz stavka 2. ovog članka ne može se obavljati bez odobrenja JUO Općine Starigrad.

Članak 98.

            Odobrenje za izvođenje radova iz članka 97. ove Odluke izdaje se na zahtjev izvođača ili investitora radova.

            Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati opis radova, vrijeme potrebno za obavljanje radova i zauzimanje javne površine, tehničku dokumentaciju o prekopu i dozvole sukladno propisima o gradnji.

            Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka odredit će se lokacija, uvjeti, trajanje radova na izvršenju i sanaciji prekopa.

 

V.  SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SAKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 99.

            U Općini Starigrad poslove skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada obavlja TD „Argyruntum“ d.o.o. iz Starigrad Paklenice (u nastavku: isporučitelj usluge).

            Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastane čišćenjem javnih površina, te otpad iz proizvodne, uslužne ili druge djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.

            Vlasnici svih građevina, odnosno posebnih dijelova građevina, pravne i fizičke osobe kao proizvođači otpada na području Općine Starigrad ( u nastavku: korisnik usluge) obvezni su koristiti komunalnu uslugu održavanja čistoće, sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada, na način da svoj komunalni otpad odlažu u dodijeljene im ili na javne površine postavljene posude za odlaganje komunalnog otpada.

            Korisnici usluge  dužni su plaćati naknadu isporučitelju usluge za skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada.

            Naknadu za uslugu skupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada određuje isporučitelj usluge uz suglasnost Općine Starigrad.

            U izvršavanju obveze iz stavka 3. ovog članka, korisnici usluga dužni su poštivati pravila o načinu odlaganja komunalnog otpada.

Članak 100.

            Na području Općine Starigrad komunalni otpad se sakuplja i odvozi organizirano prema utvrđenom rasporedu.

            Isporučitelj usluge utvrđuje raspored odvoza komunalnog otpada u Općini Starigrad, a s rasporedom odvoza komunalnog otpada na pogodan način obvezan je obavijestiti korisnike usluge.

            Općinski načelnik Općine Starigrad daje suglasnost na raspored odvoza komunalnog otpada.

Članak 101.

            Komunalni otpad dijelimo na standardni, krupni otpad i tehnološki otpad.

            Standardni otpad je otpad koji svakodnevno nastaje u kućanstvima (npr. otpad hrane i pića te ambalažni otpad).

            Krupni otpad je onaj otpad koji povremeno nastaje u kućanstvu (kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji, granje,  otpadna vozila i slično te njihovi dijelovi).

            Tehnološki otpad je otpad koji nastaje u proizvodnim procesima, ustanovama i uslužnim djelatnostima, a po količini, sastavu i svojstvima razlikuje se od komunalnog otpada.

Članak 102.

            Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava komunalno poduzeće kojem je povjereno sakupljanje, odvoz i postupanje sa sakupljenim otpadom u suradnji sa Općinom Starigrad.

Članak 103.

            Korisnici usluge komunalni otpad odlažu u tipizirane posude i kontejnere za otpad. Posude za komunalni otpad sa javnih površina (kontejner i slično) nabavlja Općina Starigrad ili isporučitelj usluge.

            Posude za odvoz otpada iz obiteljskih, stambenih i poslovnih objekata nabavlja i korisniku na korištenje dodjeljuje Općina Starigrad ili isporučitelj usluge, a prema uvjetima iz ugovora o korištenju istih.

            U slučaju da korisnik odnosno isporučitelj usluge ošteti dodijeljenu posudu za otpad, isti je dužan sam zamijeniti posudu novom o svom trošku ili prema uvjetima iz ugovora sa isporučiteljem usluge.

Članak 104.

            Posude za komunalni otpad moraju se, u pravilu, držati urednima i na vlastitom zemljištu.

            Ako je mjesto na kojem se posuda za komunalni otpad nalazi izvan zemljišta u vlasništvu korisnika usluge odnosno izvan vlasništva zgrade i u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba, mora biti ograđeno  i mora se održavati u čistom i urednom stanju.

            Suglasnost za smještaj posuda za komunalni otpad (kontejnera i slično) izvan vlasništva iz prethodnog stavka  i u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba, izdaje JUO Općine Starigrad.

Članak 105.

            Posude za komunalni otpad postavljaju se tako da svojim položajem i smještajem što bolje ispune svrhu za koju se koriste.

            Posude za otpad mogu se postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati nečistoća, ometati promet, svojim mirisima smetati okolnim objektima te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled ulice ili okoline.

Članak 106.

            Isporučitelj usluge dužan je redovno prati, vršiti dezinfekciju  i dezinsekciju, najmanje dva puta godišnje te estetski i funkcionalno održavati posude za komunalni otpad (kontejnere) koje se nalaze na javnim površinama, dok su posude za odvoz otpada iz obiteljskih, stambenih i poslovnih objekata koje su korisniku dodijeljene na korištenje dužni održavati korisnici usluge odvoza komunalnog otpada.

Članak 107.

            Korisnici usluga odvoza komunalnog otpada dužni su pažljivo puniti posude za odlaganje komunalnog otpada tako da se otpad ne rasipa po njima ili oko njih.

Članak 108.

            Svako onečišćenje prouzročeno odvozom komunalnog otpada dužan je otkloniti isporučitelj usluge.

            Radnici koji iznose i odvoze komunalni otpad dužni su rukovati posudama za komunalni otpad tako da se komunalni otpad ne prosipa, da se ne diže prašina i da se posude za otpad, ni dijelovi građevina ne oštećuju.

Članak 109.

            Posude za odlaganje komunalnog otpada moraju imati ispravne poklopce koje su korisnici usluge nakon odlaganja, odnosno radnici koji skupljaju i odvoze otpad nakon utovara, dužni  zatvoriti, a posudu vratiti na mjesto s kojeg su je uzeli.

Članak 110.

            U posude za odlaganje komunalnog otpada isti se odlaže u zatvorenim vrećicama za otpad.

Članak 111.

            Nije dozvoljeno pretrpavanje otpadom posuda za odlaganje komunalnog otpada koje otežava zatvaranje posude.

Članak 112.

            Zabranjeno je prebiranje i odnošenje otpada iz posuda za otpad na način da se pri tom otpad rasipa oko posude za otpad i onečišćuje javnu površinu.

Članak 113.

            Odlaganje otpada izvan posuda za otpad je zabranjeno.

Članak 114.

            Nije dozvoljeno u posude za odlaganje standardnog komunalnog otpada odlagati krupni otpad, žeravicu, vrući pepeo, tekuće i polu tekuće tvari, građevinski materijal ili građevinski otpad, leševe životinja, električne baterije, akumulatore, auto-gume, granje, smeće iz vrta, otpad iz klaonica i mesnica, opasni i tehnološki otpad.

Članak 115.

            Posude za otpad zabranjeno je oštećivati, po njima crtati i pisati (šarati), te premještati ih sa postavljenog mjesta.

Članak 116.

            Nije dozvoljeno parkiranje vozila na način da se onemogući pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogući odvoz otpada na drugi način.

Članak 117.

            Kartonski-ambalažni otpad posebno preuzima komunalno društvo od svake trgovine ili poslovnog objekta koji ga stvara, na određenoj lokaciji u točno određenom vremenu, prema uputama isporučitelja usluge. Kartonski-ambalažni otpad ne smije se odlagati na javnoj površini ili pored posuda za otpad.

            Zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada u posude ili kontejnere koji su u tuđem vlasništvu.

Članak 118.

            Korisnik usluge dužan je provoditi naputke isporučitelja usluge , a u svezi prikupljanja i odvoza otpadaka.

Članak 119.

            Na području Općine Starigrad komunalni otpad se ne smije zakopavati i spaljivati.

Članak 120.

            Krupni otpad odvozi se prema planu - obavijesti odvoza krupnog otpada što ga donosi isporučitelj usluge, a najmanje dva godišnje.

            Isporučitelj usluge dužan je, na prikladan način, obavijestiti korisnika usluge o danu i mjestu odvoza krupnog otpada.

Članak 121.

            Krupni otpad koji se odvozi  na poziv korisnika usluge vrši se uz naknadu.

Članak 122.

            Zabranjeno je stavljanje krupnog otpada u vreće ili posude za kućni otpad, odnosno pored posuda za kućni otpad.

            Odlaganje krutog otpada pored posuda za otpad moguće je u dane kad je organizirano odvoženje krupnog otpada od strane isporučitelja usluge.

Članak 123.

            Isporučitelj usluge dužan je sukladno mogućnostima i uvjetima poslovanja osigurati određen broj posebnih posuda za odlaganje krupnog komunalnog otpada kapaciteta 5-7 m3, koje se postavljaju na određenim mjestima radi prikupljanja takvog otpada.

Članak 124.

            Proizvođači otpada dužni su sve vrste građevinskog otpadnog materijala uz prethodan dogovor sa Općinom Starigrad odvoziti na mjesta predviđena za odlaganje te vrste otpada.

            Otpad iz prethodnog stavka  zabranjeno je odlagati na mjestima koja za to nisu određena.

Članak 125.

            Svako izvanredno onečišćenje javne površine mora se očistiti od strane isporučitelja komunalne usluge odnosno nadležne službe, na trošak izvršitelja onečišćenja, odnosno trošak JLS – a ukoliko se radi o onečišćenju proizašlom djelovanjem viših sila.

            Troškovnik izvanrednog onečišćenja donosi isporučitelj usluge čišćenja, a suglasnost na isti daje Općina Starigrad.

Članak 126.

            Trgovačka društva, ustanove i druge pravne i fizičke osobe dužne su sakupljati i odlagati tehnološki otpad prema vrsti, u posebne posude, na prikladnim mjestima i unutar svog prostora, objekta ili zemljišta, odnosno postupiti sukladno posebnim zakonskim propisima.

Članak 127.

            Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada isporučitelj usluge obavlja specijalnim vozilom koje omogućava higijenski utovar, prijevoz i istovar otpada, bez podizanja prašine i onečišćivanja javnih površina.

Članak 128.

            Korisnici usluge odvoza otpada dužni su neposredno prije useljenja u stambeni objekt, odnosno prije početka obavljanja djelatnosti pismeno obavijestiti isporučitelja usluge radi uvođenja u evidenciju.

            U evidenciji isporučitelja usluge kao korisnik usluge odvoza komunalnog otpada (u nastavku: korisnik usluge) može biti vlasnik stambenog, odnosno poslovnog prostora, a korisnik stambenog odnosno poslovnog prostora samo ako je vlasnik obvezu plaćanja prenio na njega.

Članak 129.

            Ako se promjeni korisnik usluge ili ako se promjeni namjena prostora ili djelatnosti, odnosno ako dođe do proširenja i izmjene djelatnosti ili se promjene okolnosti koje znatno utječu na opseg usluge, korisnik usluge je dužan u roku 15 dana od dana nastale promjene o tome obavijestiti isporučitelja usluge. Ako se promjena ne prijavi, obveza plaćanja pada na teret korisnika koji je upisan u evidencijama isporučitelja usluge.

            Kad nastupe okolnosti iz prethodnog stavka korisnik prilaže pisane dokaze (ugovor o kupoprodaji, zakupu ili drugo, dokaze koje izdaju nadležna tijela, potvrdu o prebivalištu ili boravištu, izvod iz knjige umrlih, izvod iz sudskog registra ili drugo).

Članak 130.

            Na području Općine Starigrad isporučitelj usluge formira zelene otoke (eko otoke) uz suglasnost Općine Starigrad.

            Zeleni otoci su mjesta na javnim površinama na kojima su smješteni spremnici za odvojeno prikupljanje određenih vrsta komunalnog otpada. Na zelenim otocima postavljaju se spremnici za odlaganje PET ambalaže (plastične ambalaže), papira i stakla i dr. vrste otpada, a spremnici za baterije postavljaju se na posebno određenim mjestima.

            Posude za diferencirano prikupljanje otpada koriste se sukladno njihovoj namjeni. 

Članak 131.

            Preporuča se korisnicima usluge odvojeno prikupljanje staklene ambalaže, PET ambalaže, papira, baterija i drugih vrsta otpada te ih odlagati u odgovarajući spremnik.

Članak 132.

            Reciklažno dvorište predstavlja fiksno mjesto za izdvojeno odlaganje raznih vrsta otpadnih tvari koji nastaju u domaćinstvu, a formira se u prostoru prihvata otpada od strane  isporučitelja usluge sakupljanja, odvoza i postupanja komunalnim i drugim otpadom.

Članak 133.

U reciklažnim dvorištima odlaže se:

-   papir svih vrsta
-   otpadno staklo
-   otpadno željezo i druge vrste metala (MET ambalaža)
-   otpadne baterije
-   stari lijekovi
-   otpadno jestivo ulje
-   zeleni otpad
-   otpadna plastika (PET tvrdi, PET ambalaža)
-   limenke
-   auto gume
-   stiropor
-   bijela tehnika
-   elektronički  otpada

Članak 134.

            Isporučitelj usluge ima isključivo pravo raspolaganja s otpadom odloženim u spremnike i reciklažna dvorišta te postupati na način sukladno zakonu.

            Isporučitelj usluge dužan je redovito prazniti kontejnere – spremnike na zelenim otocima i reciklažnim dvorištima, te s prikupljenim korisnim otpadom postupati u skladu sa zakonom.                 

            Oštećene spremnike na zelenim otocima isporučitelj usluge u obvezi je zamijeniti novim u što kraćem roku.

 

VI.  UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 135.

            U slučaju pojave snijega i leda vlasnici i korisnici svih vrsta stambenih i poslovnih objekata dužni su očistiti dio pješačkog prolaza u širini stambenog ili poslovnog objekta od snijega i leda, na način da se osigura siguran i nesmetan prolaz pješaka.

            Uklanjanje snijega i leda s javnoprometne površine obavlja nadležna služba u čijoj su nadležnosti poslovi čišćenja javnih površina na prostoru Općine Starigrad.

            Uklanjanje snijega i leda sa državnih i županijskih cesta na području Općine Starigrad obavlja nadležna ispostava za ceste u Zadarskoj županiji.

            Led se s javnih površina uklanja čim nastane.

Članak 136.

            Za uklanjanje snijega i leda s kolodvora, javnih parkirališta, športskih objekata i sličnih prostora vodi brigu pravna ili fizička osoba koja tim površinama upravlja.

Članak 137.

            Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgrade i ostalih stambenih objekata odgovorni su vlasnici zgrade odnosno vlasnici i korisnici stanova i stambenih objekata, te poslovnih prostorija.

            Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz kioske odgovorni su vlasnici odnosno korisnici kioska.

            Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz otvorene terase ugostiteljskih objekata odgovorni su vlasnici odnosno korisnici ugostiteljskih objekata.

            Osobe iz stavka od 1. do 4. ovog članka odgovaraju za štetu nastalu zbog onečišćenja snijega i leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu.

Članak 138.

            Javnoprometne površine  mogu se, radi sprečavanja nastanka leda i radi sprečavanja klizanja, posipati odgovarajućim materijalom.

            Osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javnoprometne površine dužna je osigurati da se materijal kojim je posipana javnoprometna površina ukloni u roku od jednog dana po otapanju snijega i leda.

 

VII.  UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH NAPRAVA I OBJEKATA

Članak 139.

            Naprava i objekti postavljeni na javne  površine te na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba suprotno odredbama ove Odluke smatraju se protupravno postavljenim napravama i objektima i moraju se ukloniti.

Članak 140.

            Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje naprave  ili objekta postavljenog ili smještenog suprotno odredbama ove Odluke.

Članak 141.

            Ako vlasnik ili korisnik protupravno postavljene naprave ili objekta  sam ne ukloni napravu ili objekt, uklonit će ga ovlaštena osoba o trošku vlasnika ili korisnika.

Članak 142.

            U slučaju potrebe hitnog oslobađanja javne površine od protupravno postavljene ili ostavljene naprave  ili objekta, Komunalno redarstvo može takve naprave i objekte  odmah ukloniti s javne površine, uz pomoć odgovarajućih službi, te rješenjem obvezati vlasnika ili korisnika da u roku 30 dana od dana dostavljanja rješenja preuzme napravu ili objekt , uz prethodno plaćanje troškova postupka, prijevoza, čuvanja i drugih troškova, ako ih je bilo.

Članak 143.

            Ukoliko je vlasnik protupravno postavljene naprave  ili objekta nepoznat, nalog za uklanjanje oglasit će se na oglasnoj ploči u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

            Uklonjenu napravu ili objekt  vlasnik će preuzeti po namirenju troškova čuvanja, prijevoza i drugih troškova ako ih je bilo.

Članak 144.

            Ako obaviješteni vlasnik ili korisnik ne preuzme napravu  ili objekt, ako vlasnik ili korisnik nije poznat ili ga nije bilo moguće obavijestiti u dva pokušaja, s uklonjenom napravom  ili objektom postupit će se po propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

Članak 145.

            Ako  naprava  ili objekt koji je postavljen na javnu površinu temeljem odobrenja JUO Općine Starigrad za komunalne poslove ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će vlasniku odnosno korisniku, uklanjanje nedostataka ili oštećenja, odnosno njegovo postavljanje sukladno odobrenju.

Članak 146.

            Ako vlasnik ili korisnik objekta ili naprave u ostavljenom roku ne ukloni nedostatke ili oštećenja ili ne postavi napravu ili objekt sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će njegovo uklanjanje s javne površine, o trošku vlasnika odnosno korisnika.

Članak 147.

            Kad je za postavljanje naprava i objekata na javnu površinu propisana ili ugovorena obveza plaćanja poreza i drugih naknada u korist Općine Starigrad, a obveznik uplate poreza i naknada ne podmiri svoju obvezu u roku od mjesec dana od dana dospijeća, Komunalno redarstvo, po isteku roka od osam (8) dana od izrečene pisane opomene, uklonit će postavljene naprave  ili objekte s javne površine.

Članak 148.

            Korisniku javne površine, koji u roku važenja odobrenja  ili ugovora za korištenje javne površine, učini dvije povrede odredaba ove Odluke, uskratit će se daljnje korištenje javne površine odnosno raskinuti ugovor o korištenju javne površine, te narediti uklanjanje svih naprava i objekata koji se nalaze na javnoj površini.

Članak 149.

            Učinjene povrede dokazuju se zapisnicima komunalnog redarstva.

Članak 150.

            Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila parkiranog na javnoj zelenoj površini preko pravne ili fizičke osobe kojoj je to Općina povjerila, a na trošak vlasnika vozila.

            Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila koja onemogućuju pristup vozilu za otpad do mjesta na kojem se nalaze posude za otpad, preko pravne ili fizičke osobe kojoj je to Općina povjerila, a na trošak vlasnika vozila.

            Komunalni redar naložit će uklanjanje vozila parkiranih na nogostupima iz članka 91. ove Odluke i premještanje na za to određeno mjesto, preko pravne ili fizičke osobe kojoj je to Općina povjerila, a na trošak vlasnika vozila.

Članak 151.

            Komunalni redar naredit će vlasniku vozila koje se ne upotrebljava u prometu zbog dotrajalosti (oštećeno u sudaru, neregistrirano, neispravno i slično) da u roku od tri dana ukloni vozilo s javne površine.

            Ako komunalni redar ne sazna tko je vlasnik vozila iz stavka 1. ovog članka, ostavit će na vozilu upozorenje vlasniku da ga ukloni s javne površine u roku od tri dana.

            Ako vlasnik vozila ne postupi po nalogu komunalnog redara, vozilo će biti uklonjeno preko treće osobe na njegov trošak.

            Prisilno uklonjeno vozilo odvozi se na odgovarajuće odlagalište o čemu je komunalno redarstvo dužno obavijestiti vlasnika, ako je to moguće. Ako vlasnik ne preuzme vozilo u roku od osam dana od primitka obavijesti i ne podmiri troškove uklanjanja i čuvanja (skladištenja) vozila, primjenjivat će se odredbe pozitivnih propisa koje reguliraju predmetnu materiju.

Članak 152.

            Reklame koje su postavljene bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju, ili po odobrenju kome je istekao rok, odmah će se ukloniti.

            Reklame će se ukloniti u organizaciji komunalnog redarstva ili preko treće osobe na trošak vlasnika.

Članak 153.

U postupku uklanjanja protupravno postavljenih naprava i objekata  na javnoj površini pored stvarnih troškova premještanja i čuvanja može se naplatiti i paušalni iznos troškova i to:

-       200,00 kuna za premještanje

-       50,00 kuna po m² površine za uskladištenje – dnevno.

 

VIII. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 154.

            Nadzor nad provođenjem komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavlja komunalno redarstvo.

            Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari.

            Komunalni redari moraju imati posebnu iskaznicu kojom dokazuju ovlaštenje za postupanje.

            Izgled iskaznice komunalnog redara određuje Općinski načelnik Općine Starigrad.

Članak 155.

            Pravne osobe, fizičke osobe i fizičke osobe obrtnici dužne su komunalnom redaru u provedbi njegovih ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, pristup do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja, dati osobne podatke i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetu uredovanja.

            U cilju uspostavljanja komunalnog reda i zaštite imovine Općine Starigrad komunalno redarstvo može poduzimati odgovarajuće mjere u zajedništvu s nadležnim državnim i drugim tijelima, odnosno zaštitarskim tvrtkama.

Članak 156.

U obavljanju nadzora komunalni redar je ovlašten:

-   rješenjem narediti fizičkim osobama, fizičkim osobama obrtnicima, osobama koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda;
-   narediti uklanjanje protupravno postavljenih naprava, objekata, uređaja i reklama i drugog;
-   zabraniti obavljanje radova;
-   zabraniti uporabu komunalnih objekata, uređaja i naprava ukoliko postoje nedostaci sve dok se oni ne uklone;
-   narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje;
-   izricati i naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja;
-   izdati obvezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu;
-   pokretati i druge radnje i mjere za koje su ovlašteni.

            Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba nadležnom tijelu Zadarske županije u roku od 8 (osam) dana od dana primitka rješenja.

            Žalba uložena nadležnom tijelu na odgađa izvršenje rješenja.

            Protiv obveznog prekršajnog naloga komunalnog redara kojim se izriče novčana kazna, može se uložiti žalba nadležnom prekršajnom sudu u roku od 8 dana od dana primitka.

            Ako pravne osobe, fizičke osobe obrtnici, osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost  i fizičke osobe ne postupe po nalogu komunalnog redara, potrebne radnje obavit će se na njihov trošak preko treće osobe.

Članak 157.

            Komunalno redarstvo podnosi Općinskom načelniku izvješće o svom radu tromjesečno, a Općinskom vijeću redovito jednom godišnje.

 

IX. NAKNADA ŠTETE

Članak 158.

Svu štetu nastalu na javnoj površini počinitelj je dužan nadoknaditi.

Ukoliko počinitelj štete ne plati naknadu za učinjenu štetu, provest će se odgovarajući sudski postupak.

Članak 159.

Naknada štete može biti stvarna i paušalna.

Članak 160.

            Paušalna naknada štete u visini od 200,00 do 1.000,00 kuna, naplaćuje se u slučaju neznatne ili manje štete ili ako se šteta ne bi mogla sa sigurnošću utvrditi, ili ako postupak utvrđenja štete vremenski duže traje, a vrijednost štete ne premašuje 1.000,00 kuna, prema posebnom cjeniku ovlaštene fizičke ili pravne osobe kojoj Općina povjeri obavljanje odgovarajuće komunalne djelatnosti.

Članak 161.

            Stvarna šteta naplaćuje se uvijek ako nastala šteta premašuje iznos od 1.000,00 kuna i ako je za uklanjanje nastale štete bilo potrebno angažirati treću osobu.

Članak 162.

U postupku uklanjanja protupravno postavljenih predmeta na javnoj površini naplatit će se iznos od:

-   paušalno 500,00 kuna za premještanje, a ako je trošak veći od 500,00 kuna naplatit
    će se stvarni iznos;
-   paušalno 200,00 kuna po m2 zauzete skladišne površine, a ako je trošak veći od 200,00    
    kuna naplatit će se stvarni iznos.

 

X.  KAZNENE ODREDBE

                                                                Članak 163.

            Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do  10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba :

1.      ako uništava pročelje zgrade te po njima ispisuje poruke, obavijesti, crta, šara i na drugi ih način prlja i nagrđuje (članak 4. stavak 3. Odluke);

2.      ako izvodi zahvate na vanjskim dijelovima građevina iz čl. 6.st.1. bez rješenja ili suprotno rješenju (članak 6.st. 1. i 2.Odluke);

3.      ako izlog ne drži urednim i čistim te u istom drži ambalažu i skladišti robu (članak 8. stavak 2 i 3. Odluke);

4.      ako uništava izloge, te po njima ispisuje poruke, obavijesti, crta, šara i na drugi način ih prlja i nagrđuje (članak 8.st. 4 Odluke);

5.      ako izlog poslovnog prostora kojeg ne koristi ne prekrije neprozirnim materijalom ili  na drugi način onemogući uvid u unutrašnjost poslovnog (članak 8. stavak 5. Odluke);

6.       ako izlaže robu izvan izloga odnosno poslovnog prostora (članak 8. stavak 6. Odluke);

7.      ako ime pod kojim sudjeluje u pravnom prometu – tvrtku ne održava čistom i čitljivom (članak 9. stavak 2. Odluke);

8.      ako ne ukloni tvrtku u roku 15 dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora (članak 9. stavak 3. Odluke);

9.      ako natpis s imenom poslovnog subjekta, obrta, imenom poslovnog prostora ili obavijest o djelatnosti koju obavlja u poslovnom prostoru nije uredan, estetski oblikovan i jezično ispravan (članak 10. stavak 1. i 2. Odluke);

10.   ako ne ukloni natpis u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora (članak 10. stavak 3. Odluke);

11.    ako postavlja plakat, reklamu i slične objave reklamno – promidžbenog ili informativnog obilježja na mjesto koje nije za to namijenjeno (članak 11. st. 1. Odluke);

12.    ako postavlja plakat, reklamu i slične objave  na pročelje zgrade, ogradu, stup javne rasvjete i telefonsku govornicu (članak 11. stavak 3. Odluke);

13.     ako natpise, reklame i plakate prlja, onečišćuje ili uništava (članak 12.st.2 Odluke);

14.    ako ogradu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba ne drži urednom, a ogradu od živice ne obrezuje tako da ne seže preko regulacijske linije na JPP-u (članak 14. stavak 3. Odluke)

15.   ako neizgrađeno građevinsko zemljište i druge slične površine uz javne površine ne održava, ne kosi travu, ne reže živicu, ne uklanja šikaru, smeće i drugo čime ugrožava sigurnost ljudi i imovine te sprječava preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete (članak 15. stavak 1. Odluke);

16.    ako športski, rekreacijski i slični objekt, park šumu, spomen područje, groblje, plažu, obalu i drugu sličnu površinu kojim upravlja ili gospodari  ne održava urednom, čistom (članak 16. stavak 1. Odluke);

17.    ako kao vlasnik odnosno korisnik stambenog objekta, poslovnog objekta, škole, bolnice, crkve, samostana i sl. ne osigura obnovu, uređenje, održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje pripada objektu, odnosno zelenim površinama koje su u okviru ograđenog okoliša objekta (članak 16. st. 2.);

18.    ako kao vlasnik stambene zgrade ograđenim okolišem ne osigura održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje služi redovnoj upotrebi i predstavlja okoliš zgrade ( članak 16. st. 3 Odluke );

19.     ako kao upravitelj površina iz čl. 16. st. 1., 2. i 3 objekte i uređaje na njima ne održava urednim i ispravnim (članak 16. st. 4. Odluke);

20.     ako kao korisnik ili upravitelj površinama i objektima iz čl. 16. st. 1. Odluke na vidnom mjestu ne istakne odredbe o održavanju reda, čistoće i zaštite zelenih površina (članak 16. stavak 5. Odluke);

21.    ako postavi pokretnu napravu,kiosk, reklamu i druge naprave na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba bez odobrenja ili suprotno odobrenju JUO Općine Starigrad (članak 17.  st. 3. Odluke );

22.     ako pokretne naprave, kiosk, reklame i druge naprave na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba ne drži urednim i ispravnim (članak 17. st.4. Odluke);

23.    ako ne vodi brigu i ne održava komunalni objekt i uređaj u općoj upotrebi urednim i ispravnim te kvar ne ukloni u najkraćem mogućem roku (članak 21. stavak 1. Odluke);

24.     ako  uništava, šara, crta ili ga na drugi način prlja i nagrđuje komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi (članak 21. stavak 2. Odluke);

25.     ako javnu rasvjetu ne održava u stanju funkcionalne sposobnosti (članak 22. stavak 3. Odluke);

26.     ako oštećuje  i uništava rasvjetni stup i rasvjetno tijelo (članak 23. stavak 1. Odluke);

27.     ako bez odobrenja postavi oglas, obavijest, reklamu i sl. na rasvjetne stupove (članak 23.st. 2. Odluke);

28.      ako bez odobrenja  postavi javni sat (članak 25. stavak 3. i 5.Odluke);

29.     ako postavljeni sat ne održava u urednom stanju (članak 25. st.4.Odluke);

30.     ako javni zahod ne održava u urednom i ispravnom stanju (članak 26. stavak 2. Odluke);

31.   ako uništava, onečišćava, šara, crta ili na drugi način prlja i nagrđuje, odnosno nenamjenski koristi javne vodoskoke, fontane i slične objekte i uređaje (članak 27. stavak 3. Odluke);

32.     ako uništava, oštećuje ili neovlašteno upotrebljava hidrant za vlastite potrebe (članak 27. stavak 5. Odluke);

33.     ako bez odobrenja postavi ploču s imenom naselja, ulice, trga te ploču s brojem zgrade (članak 30. stavak 4. Odluke);

34.     ako onečišćuje, uništava te neovlašteno skida i mijenja ploče s imenom naselja, ulice, trga i zgrade (članak 30. stavak 7. Odluke);

35.     ako se na javnim gradskim parkiralištima zadržava kamp kućica više od 24 sata, te na njima neovlašteno trguje, pretovara roba i vrše druge aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom prostora (članak 33. stavak 3. Odluke);

36.     ako prodaje ili izlaže poljoprivredne, prehrambene i druge proizvode izvan prostora tržnice bez odobrenja (članak 36. stavak 1. Odluke);

37.     ako ne održava čistim i urednim groblje na području Općine Starigrad (članak 37. stavak 1. Odluke);

38.     ako unutar  područja Općine Starigrad drži životinje – kopitare, papkare i perad (članak 40. stavak 1. Odluke);

39.    ako drži životinje, a ne ispunjava sanitarno higijenske uvjete i ako je udaljenost od mjesta gdje drži životinje manja od 50 metara od najbliže javne prometnice i manja od 100 metara od najbližeg stambenog objekta (članak 40. stavak 3. Odluke);

40.   ako redovito ne čisti javne površine kad zbog djelatnosti dolazi do prekomjernog onečišćenja (članak 44.st.2. Odluke );

41.    ako ne očisti javnoprometne površine koje služe kao pristup športskim ili rekreacijskim objektima, zabavnim parkovima ili igralištu nakon završetka korištenja u roku 4 sata nakon završetka korištenja (članak 44. st. 2. Odluke) ;

42.    ako postavlja košaru za otpatke na stup na kojem se nalazi prometni znak, na drveće, jarbole za isticanje zastava te na drugim mjestima (članak 47. stavak 2. Odluke);

43.    ako ostavlja ili baca otpad ili na drugi način onečišćuje javno prometne površine, a osobito ako čini djela navedena u članku 48. stavku 1. alineja od 1. do 26. Odluke ( članak 48 Odluke);

44.    ako vozilo koje prevozi tekući ili sipki materijal nema sanduk i karoseriju iz kojih se materijal ne može prosipati ili curiti (članak 51. stavak 2. Odluke);

45.    ako ne osigura vozilo koje prevozi pijesak, papir i drugi rasuti teret da se materijal ne prosipa po javno prometnoj površini (članak 51. stavak 3. Odluke);

46.     ako na javno prometnoj površini obavlja  radove, osim redovnog održavanja tih površina, bez odobrenja ili suprotno odobrenju (članak 52. Odluke);

47.   ako javno prometnu površinu ne koristi za istovar, smještaj i ukrcaj građevinskog materijala, podizanje skela, ograde gradilišta, popravke vanjskih dijelova zgrade i slične građevinske radove sukladno propisima o gradnji i sigurnosti prometa (članak 53. Odluke)

48.    ako koristi javno prometnu površinu za radove iz članka 53. bez odobrenja (članak 54. Odluke);

49.    ako za vrijeme obavljanja radova iz članka 53. ne poduzme sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti (članak 54. i 55. Odluke);

50.     ako ne ukloni građevinsku skelu jer nije započeo radove na objektu u roku od sedam dana od dana postavljanja građevinske skele (članak 56. stavak 2. Odluke);

51.     ako obustavi gradnju duže od jednog mjeseca, a ne ukloni skelu i drugi materijal s javno prometne površine (članak 56. stavak 3. Odluke);

52.    ako ne osigura da se zemlja ne rasipa, a rastresiti materijal ne drži u sanducima i ogradama kad radovi traju duže od 24 sata (članak 57. stavak 1. Odluke);

53.     ako prolaz ispod skela ne zaštiti od sipanja i padanja materijala te ako propisno ne označi i osvijetli zauzeti dio javne površine (članak 58. stavak 1. i 2. Odluke);

54.    ako uz drveće odlaže građevinski materijal, šutu, glomazni i drugi otpad (članak 60. Odluke);

55.     ako najkasnije 24 sata nakon završetka radova ne obavijesti komunalno redarstvo  da mu zauzeta  površina više nije potrebna (članak 61. stavak 1. Odluke);

56.     ako  nakon završetka radova zauzetu površinu ne ostavi u stanju u kakvom je bila prije izvođenja radova (članak 61. stavak 2. Odluke);

57.     ako ne poduzme mjere sprečavanja onečišćenja javnoprometne površine iz  članak 62. Odluke (članak 62. Odluke);

58.     ako se iskrcani ogrjev ili drugi materijal ne ukloni s javno prometne površine u roku od 24 sata te ako se upotrebljavana površina ne očisti (članak 64. stavak 3. Odluke);

59.     ako cijepa drva i izvodi slične radove na javno prometnim površinama (članak 64. stavak 4. Odluke);

60.     ako  javnoprometnu površinu upotrebljava za iskrcaj ogrijeva, te piljenje i cijepanje drva bez odobrenja (članak 64. stavak 5.);

61.     ako na javno prometnu površinu ispred radnje, prodavaonice i skladišta odlaže ambalažu i slično (članak 66. stavak 1. Odluke);

62.    ako na javno prometnu površinu, ispred zgrade i ograde ili na zgradu i ogradu odlaže uređaje i predmete koji mogu ozlijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu (članak 66. stavak 2. Odluke);

63.     ako baca otpad u more i na morsku obalu (članak 67. stavak 3. Odluke);

64.    ako se ne postupi sukladno čl. 68. st.2 kad plovni objekt masnim otpacima izazove zagađenje morske površine (članak 68.st.2 . Odluke);

65.     ako prilikom  gospodarskog korištenje ili posebne upotrebe plaže, ostvarujući koncesijsko odobrenje ne poštuje obveze iz koncesijskog odobrenja odnosno ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (članak 70. stavak 1. Odluke); 

66.    ako se ne pridržava propisa o sigurnosti plovidbe, zaštiti okoliša i reda na pomorskom dobru (članak 70. stavak 2. Odluke);

67.      ako sječe stablo na javnoj površini bez odobrenja (članak 75. stavak 1. Odluke);

68.      ako vrši radnje zabranjene člankom 77. Odluke (članak 77. Odluke);

69.    ako postavljeni montažni objekt i druga naprava ometa korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožava sigurnost prometa te uništava javno zelenu površinu (članak 79. stavak 3. Odluke);

70.    ako smještaj naprava i objekata svojim položajem ne odgovara uvjetima o sigurnosti prometa i svojim položajem smanjuju preglednost i odvijanje prometa (članak 79. stavak 4. Odluke);

71.   ako postavlja pokretne naprave, kioske, montažne objekte i slično bez odobrenja ili suprotno odobrenju (članak 80. stavak 3. Odluke);

72.    ako ne drži urednim i ispravnim te ne čisti okoliš kioska, montažnog objekta i druge naprave (članak 80. stavak 5. Odluke);

73.   ako postavi montažni objekt i drugu napravu za potrebe javnih manifestacija bez odobrenja (članak 81. Odluke );

74.     ako na javnoj površini izlaže i nudi robu na prodaju, te pruža marketinške i slične usluge bez odobrenja. (članak 82. Odluke);

75.     ako postavi stolove i stolice, reklamni pano, policu i slično izvan odobrene javne površine (članak 83. stavak 2. Odluke);

76.     ako ne održava čistom i urednom javnu površinu koju koristi (članak 84. Odluke);

77.     ako buši ili oštećuje kameno popločenje (članak 85. Odluke);

78.    ako ne ukloni stolove, stolice i ostalu opremu s javne površine nakon isteka ugovora ili rješenja (članak 86. stavak 1. Odluke);

79.    ako na javnu površinu ispred poslovnog prostora odlaže ambalažu i druge neprimjerene predmete i materijal (članak 86. stavak 2. Odluke);

80.    ako uređuje i oprema javnu površinu ispred poslovnog prostora  bez odobrenja (članak 87. Odluke);

81.    ako bez odobrenja postavi montažni objekt, uređaj, pokretnu napravu i slično (članak 88. stavak 3. Odluke);

82.    ako reklama na javnoj površini ugrožava sigurnost prometa ili zaklanja postojeću prometnu signalizaciju (članak 89. stavak 1. Odluke);

83.    ako postavlja reklamu na javno prometnu površinu unutar drvoreda, skupine stabala, grmlja, živice, unutar parkova i slično (članak 90. stavak 2. Odluke);

84.     ako  reklamu ne drži urednom i ispravnom (članak 89. stavak 4. Odluke);

85.     ako postavlja reklamu bez odobrenja (članak 91. stavak 3. Odluke);

86.     ako zaustavlja i parkira autobus koji prevozi turističko-izletničku grupu na mjesto koje nije za to namijenjeno (članak 92. stavak 2. Odluke);

87.    se zaustavlja i parkira vozilo na nogostupu i drugu javnu prometnu površinu koja nije označena prometnom signalizacijom kao javno parkiralište (članak 92. stavak 4. Odluke);

88.    ako ostavlja vozilo koje se ne upotrebljava u prometu na javnoj površini (članak 92. stavak 5. Odluke);

89.     ako postavlja objekt, uređaj ili napravu te obavlja radove na javno zelenoj površini bez odobrenja ili suprotno odobrenju (članak 93. stavak 4. Odluke);

90.     ako postavi parkovnu opremu bez odobrenja (članak 94. stavak 1. Odluke);

91.    ako prilikom gradnje objekta uz javnu zelenu površinu ne sačuva postojeća stabla te ih ne zaštiti oblaganjem oplatama ili na drugi način (članak 95. Odluke);

92.     ako bez odobrenja vrši radnje zabranjene člankom 96. Odluke (članak 96. Odluke);

93.     ako izvodi radove prekopa bez odobrenja (članak 97. stavak 4. Odluke);

94.    ako ne koristi komunalnu usluge održavanja čistoće, sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada (članak 99. stavak 3. Odluke);

95.    ako ne poštuje pravila o načinu odlaganja komunalnog otpada (članak 99. stavak 6. Odluke);

96.    ako bez suglasnosti postavi posudu za komunalni otpad na mjestu izvan zemljišta u vlasništvu zgrade i u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba (članak 104. stavak 3. Odluke);

97.    ako rasipa komunalni otpad po posudi za odlaganje otpada ili oko nje (članak 107. Odluke)

98.    ako prebire i odnosi otpad iz posude za otpad na način da se otpad rasipa i onečišćuje javna površina (članak 112. Odluke);

99.     ako odlaže otpad izvan posude za otpad (članak 113. Odluke);

100.   ako u posudu za odlaganje komunalnog otpada odlaže drugi otpad (članak 114. Odluke);

101.   ako oštećuje, crta i šara te premješta posude za otpad (člankom 115. Odluke);

102.  ako parkira vozilo na način da onemogući pristup specijalnom vozilu  za        odvoz otpada  ili onemogući odvoz na drugi način (članak 116. Odluke);

103.   ako kartonski ambalažni otpad odlaže na javnu površinu ili pored posude za otpad (članak 117. stavak 1. Odluke);

104.  ako odlaže komunalni otpad u posude ili kontejnere u tuđem vlasništvu (članak 117. stavak 2. Odluke);

105.    ako zakopava i spaljuje komunalni otpad (članak 119. Odluke);

106.   ako krupni otpad odlaže u  vreće ili posude za krupni otpad te pored posuda za kućni otpad (članak 122. stavak 1. Odluke);

107.   ako odlaže građevinski otpad na mjesto koje nije za to određeno (članak 124. st.1.i 2. Odluke);

108.    ako  s tehnološkim otpadom postupa suprotno članku 126 (članak 126. Odluke);

109.   ako ne obavijesti isporučitelja usluge odvoza otpada o uvođenju u evidenciju korisnika usluge (članak 128. stavak 1. i 2. Odluke);

110.    ako ne postupi sukladno članku 129. (članak 129. Stavak 1. Odluke);

111.   ako ne očisti dio pješačkog prolaza u širini zgrade ili poslovnog prostora od snijega ili leda (članak 135. stavak 1. Odluke);

112.   ako komunalnom redaru u provođenju njegovih ovlasti onemogući obavljanje nadzora, pristup do prostorija, objekta, zemljišta, naprava i uređaja kao i uskrati dati osobne podatke i druga obavještenja (članak 155. stavak 1. Odluke);

Članak 164.

            Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz članka 163. ove Odluke.

Članak 165.

            Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz članka 163. ove Odluke fizička osoba.

            Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz članka 163. ove Odluke fizička osoba – obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj u vezi sa obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 167.

            Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu i ovoj Odluci.

            Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obvezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od 8 dana od dana primitka prekršajnog naloga.

 

XI.             PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 168.

            Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o komunalnom redu Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, br. 5/98).

Članak 169.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

  

Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                                    Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore