« Povratak

Odluka o priključku na komunalnu infrastrukturu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 363-01/05-01/2
Urbroj:2198/09-1/1-09-2             
Starigrad Paklenica, 31. kolovoza 2009. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07 i 125/08),  članka 34.. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03, 82/04, i 178/04), te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik zadarske županije" br.16/09) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 3.  Sjednici, održanoj 31. kolovoza 2009. godine,  donosi

ODLUKU
 o izmjeni i dopuni Odluke o  priključivanju građevina
na komunalnu infrastrukturu

Članak 1.

 Članak 17. Odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu (klasa:363-01/05-01/2; urbroj: 2198/09-1/1-05-1 od 17. veljače 2005. godine)  nadopunjuje se s novim stavkom koji glasi:

 "Visina naknade za priključenje po pojedinom priključku za potrebe stanovanja ne može biti veća od prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu."

Članak 2.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije.

  

Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                                    Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore