« Povratak

Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 363-05/05-01/19
Urbroj:2198/09-1/1-09- 2            
Starigrad Paklenica, 05. studeni  2009. godine

        

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07 i 125/08),  članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, i 178/04), te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni list zadarske županije" br.3/06) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 4.  sjednici održanoj 05. studeni 2009. godine,  donosi

ODLUKU
 o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Starigrad
 

 

Članak 1.

 

Članak 5.Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik zadarske županije 10/2005) mijenja se i glasi:

U Općini Starigrad, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture utvrđuju se sljedeće zone kao kriteriji za određivanje visine komunalnog doprinosa:

I. Zona

Područje Općine Starigrad, u granicama  građevinskog područja naselja-neizgrađeni dio, prema grafičkom prikazu PPUO Straigrad (Službeni glasnik zadarske županije 16/06), u svim zonama za koje je izrađen i usvojen Urbanistički plan uređenja.

II. Zona

Djelovi mjesta Starigrad-Paklenica i Seline u granicama građevinskog područja naselja- izgrađeni dio, smješten s južne starne DC 8, prema grafičkom prikazu PPUO Straigrad (Službeni glasnik zadarske županije 16/06)

III. Zona

Djelovi mjesta Starigrad-Paklenica i Seline u granicama građevinskog područja naselja- izgrađeni dio, smješten sa sjeverne starne DC 8, prema grafičkom prikazu PPUO Straigrad (Službeni glasnik zadarske županije 16/06)

IV. Zona

Područje mjesta Tribanj ( od  Kozjače do uključujući i  Tribanj- Sv. M.Magdalena), u granica građevinskog područja naselja-izgrađeni dio, prema grafičkom prikazu PPUO Straigrad (Službeni glasnik zadarske županije 16/06)

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. alineja 3. mijenja se i glasi:

- 2,00  za objekte sa 4 i više stambenih  jedinica, ili kad isti investitor gradi dva ili više

           objekta  sa manje od 4 stambene jedinice u istoj zoni u isto vrijeme, ili za gradnju  

            kuća u nizu.

U istom stavku alineja 5. mijenja se i glasi:

- 0,50 za hotele i kampove unutar II. III i IV zone.

 

Članak 3

Članak 8. mijenja se i glasi:

Jedinična cijena (Jc)  komunalnog doprinosa za pojedine zone iznosi:

 

I. Zona

u   kn/m3

II. Zona

u   kn/m3

III. Zona

u   kn/m3

IV. Zona

u   kn/m3

 

 

  180,00

 

  

  90,00

  

  60,00

 

 40,00

Od toga za:

 

 

 

 

....javne površine

 

 

   60,00

 

 30,00

 

 20,00

 

  15,00

...nerazvrstane ceste

 

  60,00

 

  30,00

 

 20,00

 

  15,00

... javnu rasvjetu

 

 

  30,00

 

 15,00

 

 10,00

 

    5,00

... groblje

 

 

  30,00

 

 15,00

 

 10,00

 

    5,00

Jedinične cijene komunalnog doprinosa  za I. zonu određuje se kao 10% prosječnih troškova gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj, a taj podatak objavljuje ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo. Za tako utvrđenu jediničnu cijenu u I. zoni Koeficijent namjene  (Kn) u formuli za izračun  visine komunalnog doprinosa  iz Članka 7. Odluke  je 1,00 za sve vrste prostora.

Članak 4.

U članku 9. u točkama a) i b) iza riječi "imaju"   stavlja se zarez i dodaju  riječi " ili su imali"

U istom članku  dodaje se nova točka koja glasi:

c) Obvezi  uređenja građevinskog zemljišta u smislu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u  

    skladu za Zakonom o prostornom planiranju i gradnji (76/07),  koje je Urbanističkim planom

    određeno za potrebe prometnica, Općina Starigrad pristupit  će kad se za to steknu    

    materijalno-tehnički uvjeti i uz sporazumni dogovor svih  zainteresiranih.

 

Članak 5.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana, objave u Službenom glasniku zadarske županije.

  

Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                                    Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore