« Povratak

Odluka o komunalnim djelatnostima

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 363-02/10-01/1
Urbroj: 2198/09-1-10-2             
Starigrad Paklenica, 27. srpnja 2010. godine

Na  temelju  članka  3. Zakona  o  komunalnom gospodarstvu  (“Narodne  novine”,  broj:  26/03  –  pročišćeni  tekst,  82/04, 178/04, 38/09 i 79/09)  i članka  31.  Statuta  Općine Starigrad (“Službeni  glasnik Zadarske  županije”,  broj: 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2010. godine, d o n o s i 

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
o komunalnim djelatnostima
 

Članak 1.

            U članku 2. točka 7.  mijenja se i glasi: „Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika“.

Članak 2.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore