« Povratak

Odluka o javnom prikupljanju ponuda

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 342-01/10-01/2
Urbroj:2198/09-1-10-7             
Starigrad Paklenica, 01. travnja 2010. godine

Na temelju članka 18. Zakon o koncesijama («Narodne novine», br. 125/08), članka 18.. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», br. 158/03, 141/06 i 38/09), članka 14. i članka 16. stavka 1. točka A1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (Narodne novine" 23/04, 101/04, 39/06 i 63/08) i članka 31. Statuta  Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad  na 7. sjednici održanoj 01. travnja  2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
o javnom prikupljanju ponuda

I.

Objavljuje se javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenje, za obavljanje turističke djelatnosti- kamp, na dijelu k.č.zem.3289 k.o. Seline, površine 8600 m2, a ucrtano na preslici geodetske podloge u mjerilu 1:1000 koja čini sastavni dio ove Odluke.  

II.

Koncesije na pomorskom dobru iz točke I. ove Odluke daje se na rok od 15 godina, računajući od 01. siječnja 2010. godine.

                                                                                III.

Početna  visina stalnog dijela  godišnje koncesijske naknade određuje se u godišnjem iznosu od 20,00 kuna po metru četvornom zauzetog prostora, a početna visina promjenjivog  dijela  godišnje koncesijske naknade određuje se u godišnjem iznosu 5,00% od  ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na predmetnom pomorskom dobru obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga.

 

IV.

         Javno prikupljanje ponuda objavit će se u Narodnim novinama.    

V.

         Tekst za objavu javnog prikupljanja ponuda nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.

VI.

         Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad da objavi javno prikupljanje ponuda u «Narodnim novinama».

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore