« Povratak

Odluka o izvršavanju proračuna za 2010. godinu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/09-01/1
Urbroj:2198/09-1/1-09-2             
Starigrad Paklenica, 16. prosinca 2009. godine

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine” br. 87/08) i članka 31. statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 16/09),Općinsko vijeće Općine Starigrad, na  svojoj 5.  sjednici održanoj  16. prosinca 2009. godine,  donosi:

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad
za 2010. godinu

I.. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovom Odlukom određuje se struktura prihoda i rashoda Proračuna Općine Starigrad za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje prihodima, rashodima i izdacima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

 

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

            Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

            Opći dio proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda u kome su iskazani porezni i neporezni prihodi, te prihodi i primici od općinske imovine. Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću godinu.

 

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

            Sredstva proračuna smiju se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.

Članak 4.

            Ako tijekom godine dođe do znatnije nestabilnosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje odnosno preraspodjelu sredstava, utvrdit će Općinsko vijeće izmjenom i dopunom važećeg Proračuna.

Članak 5.

            Naredbodavac za izvršenje proračuna je Općinski načelnik, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik ili druga ovlaštena osoba.

Članak 6.

            Ako prihodi koji pripadaju Proračunu budu pogrešno uplaćeni i naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešna ili više naplaćena svota vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 7.

            Za hitne i nepredviđene izdatke koristit će se sredstva tekuće pričuve Proračuna. O korištenju tekuće pričuve Proračuna odlučuje Općinski načelnik.

Članak 8.

            Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine.

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

            Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2010. godine, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije»

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore