« Povratak

Odluka o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 351-01/09-01/3
Urbroj:2198/09-1-10-9             
Starigrad Paklenica, 04. ožujka 2010. godine

Temeljem članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu („Narodne novine“, broj:178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 6. sjednici održanoj dana 04. ožujka 2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
 

Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika Općine Starigrad o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za 2009. godinu.

o b r a z l o ž e n j e

            Temeljem članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu („Narodne novine“, broj:178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), Općinski načelnik Općine Starigrad dužan je jednom godišnje, a najkasnije do 30. travnja tekuće godine, podnijeti Općinskom vijeću Općine Starigrad Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za prethodnu godinu.

            Općinski načelnik Općine Starigrad, sukladno naprijed navedenim obvezama,  podnio je na 6. sjednici Općinskog vijeća Općine Starigrad održanoj dana 04. ožujka 2010. godine predmetno Izvješće te je isto kao takvo i prihvaćeno.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore