« Povratak

Izvješće o radu Općinskog načelnika

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 022-06/10-01/1
Urbroj:2198/09-1-10-1             
Starigrad Paklenica, 04. ožujka 2010. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», broj 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 6. sjednici održanoj dana 04. ožujka 2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
 

Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Starigrad za razdoblje od 01. srpnja 2009. do 31.12.2009. godine.

o b r a z l o ž e nj e

            Temeljem članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 50. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», broj 16/09), Općinski načelnik je dužan dva puta godišnje podnositi polugodišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću Općine Starigrad.

            Općinski načelnik Općine Starigrad, sukladno naprijed navedenim obvezama, podnio je na 6. sjednici Općinskog vijeća Općine Starigrad održanoj dana 04. ožujka 2010. godine predmetno izvješće te je isto kao takvo i prihvaćeno.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore