« Povratak

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 342-01/10-01/2
Urbroj:2198/09-1-10-5             
Starigrad Paklenica, 01. travnja 2010. godine

Na temelju članka 12. Zakon o koncesijama («Narodne novine», br. 125/08), članka 23. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», br. 158/03, 141/06 i 38/09) i članka 31. Statuta  Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad  na 7. sjednici održanoj 01. travnja  2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA

I.

Osniva se Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru.

II.

            U Stručno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke imenuju se:

1.   Krste Ramić, dipl. oec. ____________ predsjednik
2.   Jure Tomić, dipl. oec. _____________ član
3.   Dragan Jurlina __________________ član

III.        

Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su:

1. pomoć davatelju koncesije pri pripremi potrebnih analiza i/ili studija opravdanosti davanja koncesije, pri pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda te kriterija za odabir ponude,
2. analiza projektnog prijedloga koncesije radi utvrđivanja radi li se o projektu javno-privatnog partnerstva, kako je određen propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo,
3. pregled i ocjena pristiglih ponuda,
4. utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, i obrazloženje tih prijedloga,
5. obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, te
6. obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

IV.

Sukladno članku 23. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Odluka o koncesiji na pomorskom dobru mora biti utemeljena na nalazu i mišljenju Stručnog povjerenstva za ocjenu ponuda koje utvrđuje da li ponuda za koncesiju:

1. odgovara svim posebnim propisima i gospodarskom značaju pomorskog  dobra,

2. je usklađena s pomorskom strategijom, politikom gospodarskog razvitka strategijom zaštite okoliša  i prirode Republike Hrvatske , županije i općine.

3. planirana djelatnost ne umanjuje, ometa ili onemogućuje upotrebu ili korištenje tog odnosno susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u listu "Službeni glasnik Zadarske županije"

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore