« Povratak

Odluka o grobljima

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 363-02/10-01/2
Urbroj:2198/09-1-10-1             
Starigrad Paklenica, 04. ožujka 2010. godine

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službene glasnik Zadarske županije“, broj: 16/ 09) Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj sjednici održanoj dana 04. ožujka 2010. godine,  d o n i j e l o   j e 

ODLUKU
o grobljima
 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovom se Odlukom određuje obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i upravljanja grobljima na području Općine Starigrad, a posebice odredbe glede:

- mjerila i načina dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje,
- vremenskih razmaka ukopa u popunjena grobna mjesta te način ukopa nepoznatih osoba,
- održavanja groblja i uklanjanja otpada,
- uvjetima i mjerilima upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem,
- uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta, godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.

Članak 2.

            U smislu ove Odluke:

- grobna mjesta su grobovi i grobnice namijenjene za ukop umrlih osoba,
- korisnici grobnih mjesta su umrle osobe i njihovi nasljednici.

Članak 3.

            Na području Općine Starigrad, ukop se obavlja na Novom groblju i Starom groblju u mjestu Starigrad Paklenica, Groblju u mjestu Seline , groblju Ljubotić i groblju Duga Punta u mjestu Tribanj – Kruščica te groblju Sv. Trojica u mjestu Šibuljina.

            Groblja na području Općine Starigrad u vlasništvu su Općine Starigrad.

Članak 4.

            Grobljima na području Općine Starigrad (u daljnjem tekstu: Općina) upravlja Komunalno poduzeće „Argyruntum“ d.o.o. iz Starigrad Paklenice (u daljnjem tekstu: Uprava groblja).

            Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu grobnih mjesta na korištenje, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja, na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima.

 

II. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 5.

            Uprava groblja dodjeljuje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme, uz naknadu te o tome donosi Rješenje.

           Protiv Rješenja iz st. 1. ovog članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu nadležnom tijelu za komunalne poslove Općine Starigrad.

Naknada utvrđena Rješenjem o ustupanju na korištenje grobnog mjesta prihod je Općine Starigrad ako je Općina ujedno i investitor u gradnji.

Članak 6.

            Grobna mjesta dodjeljuju se na korištenje prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Uprava groblja za svako groblje posebno, redoslijedom prema brojevima raspoloživih grobnih mjesta označenih u Položajnom planu, na način da se u najvećoj mogućoj mjeri usvoje želje korisnika.

            Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta mora sadržavati:

- plan rasporeda grobnih polja,
- plan rasporeda grobnih mjesta s naznačenim oznakama, brojevima grobnih mjesta i njihovim     površinama te grafičkim prikazom njihovog rasporeda.

Članak 7.

            Grobno mjesto dodjeljuje se temeljem Pravilnika o mjerilima dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje i uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj:03/06).

Članak 8.

            Pod pojmom korisnika grobnog mjesta u smislu ove Odluke razumijevaju se osobe kojima je grobno mjesto dodijeljeno na korištenje Rješenjem JUO Općine Starigrad i Uprave groblja.

Članak 9.

            Korisnik grobnog mjesta može ugovorom ustupiti korištenje grobnog mjesta uz suglasnost članova njegove obitelji koji imaju pravo ukopa i suglasnost Uprave groblja trećoj osobi koja ima prebivalište na području Općine, a nema na korištenju grobno mjesto na jednom od groblja iz članka 3. ove Odluke.

            Ugovor o ustupanju tog korištenja mora se dostaviti upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.

Članak 10.

            Grobno mjesto za koje godišnja grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

            Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema stavku 1. ovoga članka smatra da je napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređenjem groba (nadgrobna ploča,nadgrobni spomenik i znanci, ograda groba i sl.) nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom uprava groblja može slobodno raspolagati.

            Uprava groblja je dužna prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu.

 

III. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE

Članak 11.

            Korisnik kojemu se grobno mjesto dodjeljuje na korištenje, dužan je platiti naknadu za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i godišnju grobnu naknadu za korištenje grobnog mjesta, po ispostavljenoj uplatnici s rokom dospijeća Upravi groblja.

Članak 12.

            Visinu naknada iz prethodnog članka utvrđuje Uprava groblja sukladno uvjetima i mjerilima koje donosi Općinsko vijeće Općine Starigrad.

            Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se ovisno o troškovima izgradnje istog.

            Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta utvrđuje se na osnovi troškova održavanja i uređenja groblja, utvrđenih godišnjim planom poslovanja Uprave groblja, prihvaćenim po Općinskom načelniku.

Članak 13.

            Sredstva s osnova naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta koriste se u skladu s godišnjim planom poslovanja Uprave groblja.

 

IV. VREMENSKI RAZMAK UKOPA

Članak 14.

            Ukop u popunjenu obiteljsku grobnicu može se obaviti nakon isteka roka od 10 godina od zadnjeg ukopa.

Članak 15.

            Nakon smrti korisnika grobnog mjesta, korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.

            Ako nakon smrti korisnika grobnog mjesta još nije doneseno pravomoćno Rješenje o nasljeđivanju, pravo ukopa do pravomoćnosti Rješenja o nasljeđivanju imaju supružnik, vanbračni supružnik, djeca uključujući usvojenu djecu te njihovi supružnici i djeca, roditelji, skrbnici, braća i sestre i njihovi supružnici i djeca.

 

V. PRIVREMENI UKOPI I ISKOPI

Članak 16.

            Ukop u grobnice predviđene za nepredviđene slučajeve (Opće grobnice) obavlja se na Novom groblju u mjestu Starigrad Paklenica.

            Pravo ukopa u Opće grobnice imaju osobe koje su u trenutku smrti imale prebivalište na području Općine Starigrad, bez naknade.

            Pravo ukopa u Opće grobnice imaju osobe koje su u trenutku smrti imale prebivalište izvan područja Općine Starigrad, a porijeklom su sa prostora Općine Starigrad, uz suglasnost i participaciju troškova ukopa Općine Starigrad.

Članak 17.

            Ukop u grobno mjesto u Općoj grobnici obavlja se na rok od 10 godina.

            Nakon isteka roka iz prethodnog stavka ovog članka Uprava groblja određuje redoviti prekop grobnih mjesta.

            Uprava groblja dužna je obavijest o prekopu objaviti u javnim glasilima.

            Posmrtni ostaci pokojnika iz grobnih mjesta koja se prekopavanju, pohranjuju se u zajedničku kosturnicu, ukoliko zainteresirane osobe ne odluče drugačije.

            Po isteku roka za prekop, Uprava groblja je obvezna sve neuklonjene spomenike i druge predmete ukloniti s grobnih mjesta.

Članak 18.

            Privremeni ukop u grobno mjesto može se obaviti u sljedećim slučajevima:

- ako je pokojnik u trenutku smrti imao prebivalište na području Općine Starigrad, a nema osigurano grobno mjesto i
- ako će posmrtni ostaci pokojnika biti premješteni u drugi grad, općinu ili državu na konačni ukop.

Članak 19.

            Za privremeni ukop u grobno mjesto neophodno je pismeno odobrenje korisnika grobnog mjesta.

            Prijenos privremeno ukopanog pokojnika u grobno mjesto za konačni ukop može se obaviti samo uz odobrenje korisnika grobnog mjesta.

Članak 20.

            Iskopi umrlih, odnosno njihovih posmrtnih ostataka (ekshumacija) mogu se obavljati na osnovi odobrenja koje pribavi rodbina ili osobe koje su se brinule o pokopu po službenoj dužnosti, kada za to postoje opravdani razlozi i po odluci suda.

            Iskop se može izvršiti samo na osnovi odobrenja sanitarnog inspektora, koji mora biti nazočan iskopu.

 

VI. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Članak 21.

            Nepoznate osobe ukapa T.D. Argyruntum  u Opće grobno mjesto.

 

VII. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 22.

            Pod održavanjem groblja u smislu ove Odluke podrazumijeva se održavanje i čišćenje zemljišta, staza i putova na groblju od otpada te uzgoj i održavanje zelenila.

            Pod otpadom se u smislu ove Odluke smatraju svi materijali koji su na bilo koji način naneseni odnosno dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju groblju ili narušavaju izgled groblja te ostaci vijenaca i cvijeća na grobovima.

Članak 23.

            Uprava groblja je dužna radnje iz članka 22. ove Odluke obavljati kontinuirano, na način da groblje i objekti na groblju budu uredni i čisti u funkcionalnom smislu ispravni i na način da se ne vrijeđaju osjećaji pijeteta prema mrtvima.

Članak 24.

            Uprava groblja dužna je pozvati korisnika da neuredno i zapušteno grobno mjesto održava urednim.

Članak 25.

            Uprava groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobovima i grobnicama koje prouzrokuju treće osobe.

 

VIII. UPRAVLJANJE GROBLJEM

Članak 26.

            Uprava groblja obavlja sljedeće poslove:

- utvrđuje raspored grobnih mjesta Položajnim planom groblja,
- dodjeljuje grobna mjesta na korištenje uz naknadu,
- obavlja naplatu godišnje grobne naknade,
- donosi godišnji program održavanja groblja,
- ugovara uređenje i održavanje groblja
- vodi grobni očevidnik sukladno zakonu,
- registar umrlih osoba po prezimenu, imenu i imenu oca te jedinstvenom matičnom broju
  građana ili OIB -u umrle osobe s naznakom gdje je ukopana,
- obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog vijeća Općine Starigrad.

            Uprava groblja dužna je najmanje jedanput godišnje podnijeti izviješće o svom radu Općinskom vijeću Općine Starigrad.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

            Uprava groblja u obavljanju svojih poslova dužna je pridržavati se zakona i zakonskih propisa te u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Odluku o pravilima ponašanja na groblju te ostale akte, propisane Zakonom o grobljima.

Članak 28.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore