« Povratak

Odluka o izmjenama Odluke o izradi UPU-a

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 350-03/07-01/74
Urbroj:2198/09-1-10-3             
Starigrad Paklenica, 04. ožujka 2010. godine

Na temelju čl.35  Zakona o lokalnoj ( područnoj ) samoupravi (NN 33/01,60/01, 129/05,109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik" Zadarske županije br. 16/09),  Općinsko vijeće donosi :

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkih planova uređenja

 

Članak 1.

Točka 1. i točka 2. stavka 1. i točka 2. stavka 2. sve članka 1. Odluke o izradi Urbanističkih planova uređenja Klasa 350-03/07-01/74; Urbroj: 2198/09-1/1-07-1 od 29. studenog 2007. godine, koje glase :

UPU zone pretežito stambene namjene "Seline/Starigrad-uv. Prčine do Jaz Dadića"

UPU zone pretežito stambene namjene "Uvala Jaz.škalice do Sv. Marka"

UPU zone pretežito stambene namjene "Starigrad-ispod magistrale" brišu se.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Starigrad da sa stručnim izrađivačem plana uredi ugovorne odnose.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore